Sposób uiszczania oraz wysokość opłaty za opiniowanie planu nawożenia. - Dz.U.2004.231.2322 - OpenLEX

Sposób uiszczania oraz wysokość opłaty za opiniowanie planu nawożenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.231.2322

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 października 2004 r.
w sprawie sposobu uiszczania oraz wysokości opłaty za opiniowanie planu nawożenia

Na podstawie art. 11a ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 876) zarządza się, co następuje:
Opłata za opiniowanie planu nawożenia, zwana dalej "opłatą", wynosi 5 zł za pole2).
Opłatę uiszcza się:
1)
w przypadku przesłania planu nawożenia do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej - w formie przelewu na wskazany przez tę stację rachunek bankowy;
2)
w przypadku dostarczenia planu nawożenia bezpośrednio do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej - w formie gotówki lub przelewu na wskazany przez tę stację rachunek bankowy.
W przypadku uiszczenia opłaty w formie przelewu, dokument potwierdzający wniesienie opłaty przesyła się albo dostarcza bezpośrednio do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, wraz z planem nawożenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2004 r.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Pole to powierzchnia użytków rolnych nie większa niż 4 ha lub uprawa jednego gatunku rośliny uprawnej na powierzchni nie większej niż 4 ha.