Sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.923 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 marca 2016 r.
w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1125, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz wzory znaków opłaty sądowej.
Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie:
1)
bezgotówkowej;
2)
wpłaty gotówkowej;
3)
znaków opłaty sądowej.
Uiszczenie opłaty sądowej w formie bezgotówkowej może odbywać się:
1)
na rachunek bieżący dochodów sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej;
2)
za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty oraz identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnianych przez systemy teleinformatyczne Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujące płatności w poszczególnych rodzajach postępowań;
3)
za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej, o ile warunki techniczne i organizacyjne sądu to umożliwiają.
Uiszczenie opłaty sądowej w formie wpłaty gotówkowej odbywa się w kasie sądu właściwego dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub sądu, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej.
1. 
Uiszczenie opłaty sądowej w sposób określony w § 3 pkt 2 następuje po akceptacji regulaminu funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego płatności.
2. 
Uiszczenie opłaty sądowej w sposób określony w § 3 pkt 2 następuje w chwili przekazania do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego płatności potwierdzenia dokonania nieodwołalnego zainicjowania procedury wniesienia opłaty sądowej.
1. 
Ilekroć niniejsze rozporządzenie przewiduje możliwość uiszczenia opłaty sądowej w kasie sądu, należy przez to rozumieć także punkt kasowy prowadzony przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy zawartej z sądem, znajdujący się w sądzie właściwym dla podjęcia czynności procesowej, z którą wiąże się uiszczenie opłaty sądowej, lub w sądzie, za którego pośrednictwem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnosi się pismo podlegające opłacie sądowej
2. 
Przepisy o kasie sądu stosuje się odpowiednio do urządzeń elektronicznych umożliwiających uiszczenie opłaty sądowej zlokalizowanych w sądzie.
Dyrektor sądu udostępnia na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń w budynku sądowym informacje o:
1)
funkcjonujących kasach sądu, w których można uiścić opłatę sądową;
2)
możliwych sposobach uiszczania opłat sądowych w formie bezgotówkowej;
3)
numerach rachunków bieżących dochodów sądu, na które można dokonywać wpłat.
1. 
W elektronicznym postępowaniu upominawczym opłaty sądowe uiszcza się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący to postępowanie.
2. 
W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego opłatę sądową od wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego podstawę stanowi dokument sporządzony przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w tym systemie, uiszcza się wyłącznie za pomocą mechanizmów gwarantujących nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę sądową, udostępnionych przez system teleinformatyczny obsługujący to postępowanie.
3. 
Jeżeli w elektronicznym postępowaniu upominawczym osoba składająca pozew równocześnie składa więcej niż jedno pismo podlegające opłacie sądowej, jest dopuszczalne jednoczesne uiszczenie sumy opłat sądowych od poszczególnych pism podlegających opłacie sądowej.
1. 
Jeżeli opłata sądowa została uiszczona w formie bezgotówkowej przed wniesieniem pisma do sądu, należy do tego pisma dołączyć oryginał, kopię albo wydruk dowodu wniesienia należnej opłaty sądowej.
2. 
Jeżeli opłata sądowa została uiszczona w formie bezgotówkowej po wniesieniu pisma do sądu, ale przed wezwaniem do jej uiszczenia, oryginał, kopię albo wydruk dowodu wniesienia należnej opłaty sądowej należy przesłać niezwłocznie do właściwego sądu, w ślad za złożonym pismem.
3. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, na dowodzie wpłaty, jego kopii albo wydruku zamieszcza się potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę sądową za wnoszone albo złożone pismo, oraz wskazuje się sygnaturę akt sprawy, o ile została nadana, chyba że wynikają one wprost z tytułu wpłaty oznaczonego w treści dowodu wpłaty.
4. 
W przypadku wnoszenia opłaty sądowej w formie bezgotówkowej na wezwanie sądu lub przewodniczącego, w tytule wpłaty należy wpisać sygnaturę akt sprawy, o ile została nadana.
5. 
Dowodu wniesienia opłaty sądowej w formie kopii lub wydruku nie zwraca się uiszczającemu opłatę sądową.
5a. 
Jeżeli dowód wpłaty albo jego kopia podlega złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, wskazuje się w dołączonym do nich dokumencie, chyba że wynikają one wprost z tytułu wpłaty oznaczonego w treści dowodu wpłaty.
6. 
W elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wszczętym na skutek wniosku składanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którego podstawę stanowi dokument sporządzony przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w tym systemie, nie stosuje się ust. 1-5a.
1. 
Uiszczenie opłaty sądowej w kasie sądu, przed wniesieniem pisma do sądu, jest potwierdzane przez pracownika kasy sądu stosowną adnotacją na oryginale pisma, o ile zostanie mu ono przedłożone, oraz wydaniem kopii dowodu wpłaty uiszczającemu opłatę sądową. W przypadku nieprzedłożenia pracownikowi kasy sądu oryginału pisma podlegającego opłacie kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej należy załączyć do oryginału pisma wnoszonego do sądu.
2. 
Uiszczenie opłaty sądowej w kasie sądu po wniesieniu pisma do sądu, lecz przed wezwaniem do jej uiszczenia, pracownik sądu potwierdza, wydając kopię dowodu wpłaty należnej opłaty sądowej, którą należy przekazać do właściwego sądu w ślad za złożonym pismem.
1. 
Uiszczający opłatę sądową znakami opłaty sądowej załącza do pisma podlegającego opłacie sądowej lub wniosku o dokonanie czynności sądowej albo przedstawia pracownikowi przyjmującemu pismo lub wniosek znak opłaty sądowej wygenerowany w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej.
2. 
W treści pisma, do którego załączono znaki opłaty sądowej, należy oznaczyć sygnaturę akt sprawy, a w przypadku jej braku inne dane identyfikujące sprawę, chyba że jest to pozew lub wniosek wszczynający postępowanie. W przypadku spraw dotyczących wielu osób lub roszczeń należy wskazać, na rzecz której osoby uiszczono opłatę sądową i w jakiej wysokości lub odpowiednio którego z roszczeń dotyczy uiszczana opłata sądowa.
3. 
Uiszczający opłatę sądową znakami opłaty sądowej jednorazowo może w danej sprawie wykorzystać nie więcej niż dziesięć znaków opłaty sądowej.
1. 
Pracownik przyjmujący pismo kasuje znak opłaty sądowej w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej poprzez nadanie znakowi opłaty sądowej zapisanemu w tym systemie statusu "wykorzystany". Znak jest kasowany niezwłocznie po wpływie pisma do sądu.
2. 
Jeżeli uiszczenie opłaty sądowej znakami opłaty sądowej następuje w związku z ustnym zgłoszeniem do protokołu wniosku, pozwu lub środka odwoławczego, pracownik sądu niezwłocznie kasuje znak opłaty sądowej w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej.
3. 
Znak opłaty sądowej może być skasowany jeden raz.
Na żądanie osoby zainteresowanej wydaje się jej bezpłatnie poświadczenie wysokości opłaty uiszczonej znakami opłaty sądowej.
Ustala się wzór znaku opłaty sądowej, który jest prostokątem, w którego górnej części znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej napis "Ministerstwo Sprawiedliwości", pod którym jest umieszczony napis "Znak opłaty sądowej" oraz nominał znaku wyrażony w złotych polskich. W dolnej części znaku znajduje się kod kreskowy i kod numeryczny składający się z 14 cyfr arabskich, zapisanych w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej, z których 2 pierwsze cyfry oznaczają rok wygenerowania kodu, a pozostałe 12 cyfr jest losowo wygenerowane.
1. 
Znaki opłaty sądowej wydane na podstawie wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2016 r., mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r.
2. 
Do uiszczania opłat sądowych znakami opłaty sądowej, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 199, z 2008 r. poz. 517, z 2009 r. poz. 1747, z 2011 r. poz. 1775 oraz z 2015 r. poz. 66).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.