Sposób udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej. - Dz.U.2018.318 t.j. - OpenLEX

Sposób udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.318 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 grudnia 2015 r.
w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym wymogi dotyczące lokalu, w którym jest usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
2)
wzór karty nieodpłatnej pomocy prawnej;
3)
zakres zbiorczej informacji przekazywanej przez starostę Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu, zwanej dalej "zbiorczą informacją".
Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
2)
osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej - osobę, o której mowa w art. 5 ust. 1 i art. 11 ust. 3 ustawy.
1. 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, usytuowanych w lokalach określonych zgodnie z art. 9 ustawy.
2. 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.
Informację o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem wskazującym dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwego powiatu i gminy, na których obszarze są zlokalizowane te punkty, oraz może ona zostać podana do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Informacja zawiera wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy.
1. 
W lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, zapewnia się:
1)
dostęp do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej;
2)
wyodrębnione pomieszczenie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu tej pomocy.
2. 
Wyposażenie lokalu zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
3. 
Dostęp do lokalu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.
4. 
Oznaczenie lokalu wskazuje, że jest w nim udzielana nieodpłatna pomoc prawna, oraz dni i godziny jej udzielania.
5. 
W miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej udostępnia się informacje o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, osobach uprawnionych do jej otrzymania oraz sposobach wykazywania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, a także o wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Informacja zawiera wskazanie, w których punktach nieodpłatnej pomocy prawnej jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna przez adwokata lub radcę prawnego oraz które z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej są prowadzone przez organizacje pozarządowe, ze wskazaniem danych tych organizacji, oraz czy udzielana w tych punktach nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokata, radcę prawnego albo osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy.
1. 
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.
2. 
Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością, o której mowa w ust. 1.
1. 
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W karcie nieodpłatnej pomocy prawnej zamieszcza się dane dotyczące:
1)
formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2)
dziedziny prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej;
3)
formy udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej;
4)
czasu poświęconego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. 
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może zawrzeć w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej, za zgodą osoby uprawnionej, dane zbiorcze dotyczące osoby uprawnionej. Odmowa ujawnienia tych danych nie stanowi podstawy odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, o czym należy pouczyć osobę uprawnioną.
4. 
Dane zbiorcze, o których mowa w ust. 3, dotyczą:
1)
wieku;
2)
płci;
3)
wykształcenia;
4)
średniego miesięcznego dochodu;
5)
liczby członków gospodarstwa domowego;
6)
miejsca zamieszkania;
7)
posiadania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
5. 
W karcie nieodpłatnej pomocy prawnej można nanieść uwagi istotne dla dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Z wyjątkiem dziedzin prawa, z których udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej oraz formy jej udzielenia, w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej oznacza się jedną z możliwych opcji. W zakresie dziedziny prawa, z której nieodpłatna pomoc została udzielona, można wskazać inną dziedzinę niż dziedziny prawa wymienione w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
6. 
Wypełnioną kartę nieodpłatnej pomocy prawnej opatruje się danymi o miejscu i dacie jej sporządzenia oraz podpisem osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.
7. 
Wypełnioną kartę nieodpłatnej pomocy prawnej przekazuje się właściwemu staroście w sposób uniemożliwiający jej powiązanie z danymi identyfikującymi osobę, której nieodpłatna pomoc prawna została udzielona. Karta może zostać przekazana drogą elektroniczną.
1. 
Starosta sporządza zbiorczą informację dla Ministra Sprawiedliwości oraz właściwego wojewody na podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej przekazanych mu za okres danego roku ze wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na obszarze powiatu. Wzór zbiorczej informacji jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Zbiorcza informacja zawiera:
1)
dane dotyczące:
a)
liczby osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej,
b)
zestawienia sposobu udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej,
c)
zestawienia dziedzin prawa, z których udzielono porad prawnych,
d)
zestawienia form, w jakich została udzielona nieodpłatna pomoc prawna,
e)
zestawienia czasu udzielenia poszczególnych porad prawnych,
f)
zestawienia danych zbiorczych dotyczących osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej, ujawnianych za ich zgodą

- z wyszczególnieniem danych dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe;

2)
zwięzłe omówienie uwag z kart nieodpłatnej pomocy prawnej;
3)
dane o liczbie osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych, oraz o liczbie osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie dotyczących ich danych zbiorczych;
4)
dane o wysokości środków finansowych wykorzystanych na realizowanie zadania ze wskazaniem ich przeznaczenia oraz o wysokości niewykorzystanej części dotacji ze wskazaniem przyczyn jej niewykorzystania.
3. 
Zbiorcza informacja jest przekazywana Ministrowi Sprawiedliwości oraz właściwemu wojewodzie w terminie określonym w art. 12 ustawy. Zbiorcza informacja może zostać przekazana drogą elektroniczną.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

KARTA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

KARTA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Poz.Dokumentowane dane
1.Forma udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej

pomocy prawnej1:

oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy

społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa

w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.

o Karcie Dużej Rodziny

zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego

legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,

o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach

działań poza granicami państwa

dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat
dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat
pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji

prawnej

pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

dokument potwierdzający ciążę
________________________

1 Zaznaczyć jedną właściwą odpowiedź.

2.Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej2:
prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów
sprawa dotycząca rozwodu, separacji
sprawa dotycząca alimentów
sprawa z zakresu prawa pracy
sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu

prawa rzeczowego i spadkowego

sprawa z zakresu prawa rzeczowego
sprawa z zakresu prawa spadkowego
sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej
sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa

podatkowego

sprawa z zakresu prawa karnego
sprawa z zakresu prawa podatkowego
inne
3.Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej2:
poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,

o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej

obowiązkach lub

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu

prawnego, lub

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem

pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym

lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu

sądowoadministracyjnym, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub

________________________

2 Zaznaczyć właściwe. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
4.Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej1:
poniżej 15 minut
od 15 minut do 30 minut
od 30 minut do 60 minut
powyżej 60 minut
5.Dane zbiorcze dotyczące osoby uprawnionej, udostępniane za jej zgodą
Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej1:
nie wyraziła zgody na udostępnienie dotyczących jej danych zbiorczych
wyraziła zgodę na udostępnienie dotyczących jej danych zbiorczych
6.Wiek osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej1:
poniżej 18 roku życia
18–26 lat
27–64 lata
65 lat i powyżej
7.Płeć osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej1:
kobieta
mężczyzna
8.Wykształcenie osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej1:
wyższe
policealne
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne
podstawowe ukończone
pozostałe
9.Średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej z nieodpłatnej

pomocy prawnej1:

bez dochodu
poniżej 800 zł
od 800 zł do 2599 zł
od 2600 zł do 3799 zł
3800 zł i powyżej
10.Liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej

z nieodpłatnej pomocy prawnej1:

osoba samotna
od 2 do 4
powyżej 4
11.Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy

prawnej1:

wieś
miasto poniżej 10 000 mieszkańców
miasto od 10 000 – do 25 000 mieszkańców
miasto powyżej 25 000 – do 100 000 mieszkańców
miasto powyżej 100 000 mieszkańców
12.Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej

orzeczenia o1:

niepełnosprawności
stopniu niepełnosprawności
13......................................, dnia .........................................................................

(miejscowość, data i podpis osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR

ZBIORCZA INFORMACJA

o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzona przez Starostę .............................

za rok ...............

ZBIORCZA INFORMACJA

o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

sporządzona przez Starostę ....................................................................

za rok.......

Lp.Rodzaj danychLiczba
I.Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej
1.1ogólnie
1.2w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez

organizacje pozarządowe

II.Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których nieodpłatnej pomocy prawnej

udzielają adwokaci lub radcowie prawni

1.Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
1.1oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia

z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,

o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej

1.2Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

1.3zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego

1.4legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,

o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach

działań poza granicami państwa

1.5dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat
1.6dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat
1.7pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

edukacji prawnej

1.8pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji

prawnej

1.9dokument potwierdzający ciążę
2.Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej
2.1prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów
2.2sprawa dotycząca rozwodu lub separacji
2.3sprawa dotycząca alimentów
2.4sprawa z zakresu prawa pracy
2.5sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
2.6sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu

prawa rzeczowego i spadkowego

2.7sprawa z zakresu prawa rzeczowego
2.8sprawa z zakresu prawa spadkowego
2.9sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki

zdrowotnej

2.10sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa

podatkowego

2.11sprawa z zakresu prawa karnego
2.12sprawa z zakresu prawa podatkowego
2.13inne
3.Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
3.1poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie

prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub

o spoczywających na niej obowiązkach

3.2wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
3.3udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się

postępowaniu sądowoadministracyjnym

3.4sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego

lub rzecznika patentowego w postępowaniu

sądowoadministracyjnym

4.Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
4.1poniżej 15 minut
4.2od 15 minut do 30 minut
4.3od 30 minut do 60 minut
4.4powyżej 60 minut
5Dane zbiorcze dotyczące osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej
5.1wiek
5.1.1poniżej 18 roku życia
5.1.218–26 lat
5.1.327–64 lata
5.1.465 lat i powyżej
5.2płeć
5.2.1kobieta
5.2.2mężczyzna
5.3wykształcenie
5.3.1wyższe
5.3.2policealne
5.3.3średnie zawodowe
5.3.4średnie ogólnokształcące
5.3.5zasadnicze zawodowe
5.3.6gimnazjalne
5.3.7podstawowe ukończone
5.3.8pozostałe
5.4średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej
5.4.1bez dochodu
5.4.2poniżej 800 zł
5.4.3od 800 zł do 2599 zł
5.4.4od 2600 zł do 3799 zł
5.4.5.3800 zł i powyżej
5.5liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy

prawnej

5.5.1osoba samotna
5.5.2od 2 do 4
5.5.3powyżej 4
6.Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej
6.1wieś
6.2miasto poniżej 10 000 mieszkańców
6.3miasto od 10 000 – do 25 000 mieszkańców
6.4miasto powyżej 25 000 – do 100 000 mieszkańców
6.5miasto powyżej 100 000 mieszkańców
7.Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej orzeczenia

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

7.1orzeczenie o niepełnosprawności
7.2orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
III.Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez organizacje pozarządowe
1.Formy udokumentowania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
1.1oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia

z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,

o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej

1.2Karta Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

1.3zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji

wojennych i okresu powojennego

1.4legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego,

o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach

działań poza granicami państwa

1.5dokument stwierdzający tożsamość i nieukończenie 26 lat
1.6dokument stwierdzający tożsamość i ukończenie 65 lat
1.7pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy

z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz

edukacji prawnej

1.8pisemne oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji

prawnej

1.9dokument potwierdzający ciążę
2.Dziedzina prawa, z której udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej
2.1prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów
2.2sprawa dotycząca rozwodu, separacji
2.3sprawa dotycząca alimentów
2.4sprawa z zakresu prawa pracy
2.5sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej
2.6sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu

prawa rzeczowego i spadkowego

2.7sprawa z zakresu prawa rzeczowego
2.8sprawa z zakresu prawa spadkowego
2.9sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki

zdrowotnej

2.10sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa

podatkowego

2.11sprawa z zakresu prawa karnego
2.12sprawa z zakresu prawa podatkowego
2.13inne
3.Forma udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej
3.1poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie

prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub

o spoczywających na niej obowiązkach

3.2wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu

prawnego

3.3udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się

postępowaniu sądowoadministracyjnym

3.4sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub

ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub

ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego

lub rzecznika patentowego w postępowaniu

sądowoadministracyjnym

4.Czas poświęcony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
4.1poniżej 15 minut
4.2od 15 minut do 30 minut
4.3od 30 minut do 60 minut
4.4powyżej 60 minut
5.Dane zbiorcze dotyczące osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej
5.1wiek
5.1.1poniżej 18 roku życia
5.1.218–26 lat
5.1.327–64 lata
5.1.465 lat i powyżej
5.2płeć
5.2.1kobieta
5.2.2mężczyzna
5.3wykształcenie
5.3.1wyższe
5.3.2policealne
5.3.3średnie zawodowe
5.3.4średnie ogólnokształcące
5.3.5zasadnicze zawodowe
5.3.6gimnazjalne
5.3.7podstawowe ukończone
5.3.8pozostałe
5.4średni miesięczny dochód netto osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej
5.4.1bez dochodu
5.4.2poniżej 800 zł
5.4.3od 800 zł do 2599 zł
5.4.4od 2600 zł do 3799 zł
5.4.53800 zł i powyżej
5.5liczba członków gospodarstwa domowego osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy

prawnej

5.5.1osoba samotna
5.5.2od 2 do 4
5.5.3powyżej 4
6.Miejsce zamieszkania osoby korzystającej z nieodpłatnej pomocy prawnej
6.1wieś
6.2miasto poniżej 10 000 mieszkańców
6.3miasto od 10 000 – do 25 000 mieszkańców
6.4miasto powyżej 25 000 – do 100 000 mieszkańców
6.5miasto powyżej 100 000 mieszkańców
7.Posiadanie przez osobę korzystającą z nieodpłatnej pomocy prawnej orzeczenia

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

7.1orzeczenie o niepełnosprawności
7.2orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
IV.Dane dotyczące liczby osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących ich

danych zbiorczych, oraz osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie dotyczących

ich danych zbiorczych

Liczba osób, które wyraziły zgodę na ujawnienie dotyczących ich

danych zbiorczych

Liczba osób, które nie wyraziły zgody na ujawnienie dotyczących ich

danych zbiorczych