Sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.31

Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 3 stycznia 2013 r.
w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie;
2)
wzór:
a)
wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
b)
zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
c)
poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań,
d)
pieczęci ośrodka szkolenia kierowców;
3)
wysokość opłaty:
a)
za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
b)
za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców.
1. 
Starosta, wpisując przedsiębiorcę do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, nadaje mu numer ewidencyjny.
2. 
Numer ewidencyjny, o którym mowa w ust. 1, nadaje się według następującego wzoru:

"0001XXXX"

w którym:

1)
cztery cyfry określają kolejny numer w rejestrze; w przypadku nadania numeru innego niż 4-cyfrowy puste pozycje uzupełnia się cyfrą 0;
2)
litery X stanowią identyfikator określony w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju nadany odpowiednio dla organu dokonującego wpisu.
3. 
W przypadku skreślenia przedsiębiorcy z rejestru, o którym mowa w ust. 1, numer ewidencyjny nie może być powtórnie wykorzystany.
1. 
Starosta, wydając przedsiębiorcy poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań, umieszcza informację o wydaniu tego poświadczenia w rejestrze przez dodanie na końcu numeru, o którym mowa w § 2 ust. 2, litery P w następującym układzie:

"0001XXXXP"

2. 
W przypadku cofnięcia poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań zmienia się numer w rejestrze poprzez usunięcie litery P.
1. 
Starosta, wpisując podmiot, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, do ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie, nadaje mu numer ewidencyjny.
2. 
Numer ewidencyjny, o którym mowa w ust. 1, nadaje się według następującego wzoru:

"01XXXX/ZZ"

w którym:

1)
dwie cyfry określają kolejny numer w ewidencji; w przypadku nadania numeru innego niż 2-cyfrowy puste pozycje uzupełnia się cyfrą 0;
2)
litery X stanowią identyfikator określony w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju nadany odpowiednio dla organu dokonującego wpisu;
3)
w miejscu liter ZZ wprowadza się oznaczenie odpowiednio dla:
a)
SZ - ośrodka prowadzonego przez szkołę,
b)
JW - ośrodka prowadzonego przez jednostkę wojskową,
c)
SW - ośrodka powadzonego przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
d)
PT - ośrodka prowadzonego przez podmiot wykonujący przewozy tramwajem.
3. 
W przypadku skreślenia podmiotu z ewidencji, o której mowa w ust. 1, numer ewidencyjny nie może być powtórnie wykorzystany.
Wzór:
1)
wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
poświadczenia potwierdzającego spełnianie przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
pieczęci ośrodka szkolenia kierowców określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Wysokość opłaty za:
1)
wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500 zł;
2)
wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500 zł.
1. 
Numery ewidencyjne nadane przedsiębiorcom przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują swoją ważność, jeżeli są zgodne z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu.
2. 
W przypadku gdy numery ewidencyjne nadane przedsiębiorcom przed wejściem w życie rozporządzenia nie są zgodne z wzorem określonym w niniejszym rozporządzeniu, właściwy organ z urzędu nadaje przedsiębiorcom właściwe numery zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz wydaje odpowiednie zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.
3. 
Podmiotom, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, prowadzącym szkolenie w dniu wejścia w życie ustawy, starosta nadaje numery ewidencyjne w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.3)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru (Dz. U. Nr 205, poz. 2097) wydanym na podstawie art. 115 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448), które na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz. 113) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

POŚWIADCZENIE

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

wzór

Opis wzoru pieczęci ośrodka szkolenia kierowców:

Rozmiar: 20 mm x 60 mm.

Tekst i znaki graficzne są barwy czarnej.

Na pieczątce umieszcza się:

1.1 wyrazy:

1) w pierwszym wierszu - "OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW",

2) w kolejnym wierszu - numer ewidencyjny ośrodka szkolenia kierowców,

3) w kolejnym wierszu - rodzaj posiadanego uprawnienia,

4) w kolejnym wierszu - firmę (nazwę) przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

5) w kolejnych wierszach - adres siedziby/miejsca zamieszkania przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

Na pieczęci można umieścić inne dane: adres biura ośrodka szkolenia kierowców, numer identyfikacji podatkowej, REGON, a także telefon kontaktowy, numer faxu, adres e-mail, adres strony internetowej.