Sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.93.1075

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 listopada 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 listopada 1999 r.
w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu.

Na podstawie art. 40 § 3 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób, tryb i warunki badania towarów przedstawionych organowi celnemu przed nadaniem tym towarom właściwego przeznaczenia celnego.
1.
Na wniosek osoby, która wprowadziła towary na polski obszar celny, lub osoby, która przejęła odpowiedzialność za te towary po ich wprowadzeniu, może zostać udzielona zgoda na badanie towarów, o której mowa w art. 40 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802).
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w urzędzie celnym, w którym towar został przedstawiony.
1.
Wniosek składa się w formie ustnej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Wniosek składa się w formie pisemnej, jeżeli:
1)
przeprowadzenie badania wymaga pobrania próbek lub
2)
organ celny uzna to za niezbędne, w szczególności ze względu na charakter towaru.
3.
Wniosek powinien zawierać:
1)
nazwę i siedzibę lub imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy,
2)
nazwę towaru,
3)
określenie miejsca czasowego składowania towarów,
4)
określenie zakresu badania,
5)
wskazanie osoby przeprowadzającej badania,
6)
wskazanie ilości próbek, jaka ma być pobrana, i miejsca przeprowadzania analizy próbek, jeżeli analizy takie będą dokonywane,
7)
dane niezbędne do identyfikacji środka przewozowego, jeżeli towar znajduje się na środku przewozowym.
1.
Organ celny, udzielając zgody na badanie towarów, określa miejsce przeprowadzenia badania.
2.
W wypadku gdy wniosek został złożony w formie ustnej, organ celny, udzielając zgody, informuje o tym niezwłocznie wnioskodawcę, zamieszczając jednocześnie adnotację o wyrażeniu zgody na deklaracji skróconej lub innym dokumencie wymaganym do nadania towarowi przeznaczenia celnego.
3.
Jeżeli wniosek został złożony w formie pisemnej, organ celny umieszcza na oryginale wniosku adnotację o wyrażeniu zgody na badanie towarów. Uwierzytelnioną kserokopię wniosku zwraca się wnioskodawcy, a oryginał wniosku dołącza się do przechowywanej przez urząd celny karty zgłoszenia celnego lub innego dokumentu wymaganego do nadania towarowi przeznaczenia celnego.
4.
Adnotacja o wyrażeniu przez organ celny zgody na przeprowadzenie badań powinna zawierać w szczególności określenie ilości próbek, określenie miejsca przeprowadzenia badań oraz datę wyrażenia zgody i podpis funkcjonariusza celnego.
1.
Organ celny może odmówić wyrażenia zgody na badanie towarów, jeżeli sposób badania towarów nie zapewni przestrzegania przepisów dotyczących ochrony porządku, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin lub ochrony środowiska.
2.
Decyzja odmawiająca wyrażenia zgody na badanie towarów powinna zostać wydana niezwłocznie.
1.
Próbki towaru pobiera się w obecności funkcjonariusza celnego.
2.
Pobranych próbek nie odlicza się od ilości zgłaszanego towaru.
3.
Resztki towaru powstałe w wyniku przeprowadzenia badania powinny otrzymać dopuszczalne dla nich przeznaczenie celne.
Traci moc zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu (Monitor Polski Nr 67, poz. 662).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.