Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1803

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 21 września 2017 r.
w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego

Na podstawie art. 23 ust. 2c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego przez:
1) fundusze inwestycyjne;
2) Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, zwaną dalej "Kasą Krajową";
3) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zwane dalej "kasami";
4) firmy inwestycyjne;
5) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768), zwane dalej "Krajowym Depozytem".

Rozdział  2

Fundusze inwestycyjne

Oddział  1

Przepisy ogólne

§  2.  Ilekroć w rozdziale 2 jest mowa o:
1) podmiocie sprawozdawczym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny lub subfundusz, o których mowa odpowiednio w art. 3 ust. 1 i art. 159 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, z późn. zm.);
2) podmiocie sprawozdawczym według kryterium prawnego - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, lub jego subfundusz;
3) funduszu funduszy - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny lub subfundusz lokujący co najmniej 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa;
4) produkcie emerytalnym - rozumie się przez to pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449), zwanej dalej "ustawą o PPE", albo indywidualne konto emerytalne albo indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776);
5) podmiocie sprawozdawczym oferującym produkty emerytalne - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o PPE, albo w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego;
6) transakcjach finansowanych - rozumie się przez to transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1);
7) wskaźniku dźwigni - rozumie się przez to relację kwoty zaangażowania podmiotu sprawozdawczego uwzględniającej wszystkie jego aktywa i zobowiązania, instrumenty pochodne lub prawa majątkowe, pożyczki, których przedmiotem są środki pieniężne lub papiery wartościowe, oraz inne umowy wiążące się ze zwiększeniem zaangażowania podmiotu sprawozdawczego, jeżeli ryzyko i korzyści wynikające z tych umów dotyczą tego podmiotu sprawozdawczego, do aktywów netto podmiotu sprawozdawczego.

Oddział  2

Raporty sprawozdawcze

§  3. 
1.  Raport sprawozdawczy jest sporządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych reprezentujące fundusz inwestycyjny.
2.  W przypadku przekazania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych obowiązku sporządzania raportu sprawozdawczego podmiotowi zewnętrznemu towarzystwo funduszy inwestycyjnych odpowiada za merytoryczną i rachunkową poprawność danych przekazywanych w raporcie sprawozdawczym.
§  4. 
1.  Raporty sprawozdawcze przekazywane do NBP sporządza się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych podmiotu sprawozdawczego, a także w innych dokumentach źródłowych obrazujących stan faktyczny.
2.  Raport sprawozdawczy zawiera dane według ostatniej dostępnej dla danego okresu sprawozdawczego wyceny składników aktywów oraz ostatniej ustalonej dla danego okresu sprawozdawczego wartości składników zobowiązań, sporządzonych nie później niż na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 tej ustawy lub zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w szczególności dokonanej zgodnie z postanowieniami statutu funduszu inwestycyjnego.
§  5. 
1.  Formularz raportu sprawozdawczego jest opatrywany identyfikatorem podmiotu sprawozdawczego nadanym przez NBP.
2.  Formularz raportu sprawozdawczego funduszu inwestycyjnego jest opatrywany numerem identyfikacyjnym REGON.
§  6. 
1.  Raport sprawozdawczy sporządza się na formularzach, według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Raport sprawozdawczy dla funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami sporządza się odrębnie dla tego funduszu oraz dla każdego z subfunduszy.
3.  Raport sprawozdawczy dla funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami sporządza się wyłącznie na formularzach FIN.010 i FIN.011, z tym że zmiana danych na formularzu FIN.010 wymaga wprowadzenia daty obowiązywania zmiany.
4.  Dla funduszu inwestycyjnego otwartego albo subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym otwartym, a także specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego albo subfunduszu wydzielonego w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym raport sprawozdawczy sporządza się na formularzach FIN.010-FIN.120, FIN.140-FIN.160 oraz FIN.210-FIN.280, z tym że:
1) zmiana danych na formularzu FIN.010 wymaga wprowadzenia daty obowiązywania zmiany;
2) formularz FIN.270 wypełnia się w przypadku przekazania zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu;
3) formularz FIN.280 wypełnia się w przypadku, gdy podmiot sprawozdawczy jest podmiotem oferującym produkty emerytalne.
5.  Dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego albo subfunduszu wydzielonego w funduszu inwestycyjnym zamkniętym raport sprawozdawczy sporządza się na formularzach FIN.010-FIN.140 oraz FIN.170-FIN.270, z tym że:
1) zmiana danych na formularzu FIN.010 wymaga wprowadzenia daty obowiązywania zmiany;
2) formularz FIN.270 wypełnia się w przypadku przekazania zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu.
§  7. 
1.  Raport sprawozdawczy na formularzach FIN.020-FIN.280 sporządza się miesięcznie, na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, począwszy od danych za miesiąc, w którym dokonano pierwszej wyceny aktywów podmiotu sprawozdawczego.
2.  Ostatni raport sprawozdawczy sporządza się za okres sprawozdawczy poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji podmiotu sprawozdawczego.
§  8. 
1.  W celu dokonania korekty przekazanych danych sporządza się raport sprawozdawczy zawierający dane prawidłowe za okres, którego dotyczy korekta.
2.  W przypadku zmiany zapisów w księgach rachunkowych podmiotu sprawozdawczego lub w innych dokumentach źródłowych, obrazujących stan faktyczny, na podstawie których sporządza się raporty sprawozdawcze do NBP, sporządza się skorygowany raport sprawozdawczy za odpowiednie okresy sprawozdawcze.
3.  W przypadku braku zgodności danych wykazanych w raportach sprawozdawczych z danymi ze sprawozdań finansowych po przeglądzie półrocznym i badaniu rocznym, sporządza się raport sprawozdawczy zawierający dane skorygowane odpowiednio według stanu na koniec pierwszego półrocza roku obrotowego lub na koniec roku obrotowego.

Oddział  3

Grupy podmiotów sprawozdawczych

§  9. 
1.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się według kryterium polityki inwestycyjnej jako podmiot:
1) akcyjny;
2) dłużnych papierów wartościowych;
3) zrównoważony;
4) stabilnego wzrostu;
5) nieruchomości;
6) hedgingowy;
7) pozostały.
2.  Podmiot sprawozdawczy zalicza się wyłącznie do jednej z grup określonej w ust. 1.
§  10.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się według kryterium geograficznego alokacji aktywów jako podmiot:
1) aktywów krajowych;
2) aktywów zagranicznych.
§  11.  Klasyfikacja podmiotu sprawozdawczego następuje na podstawie:
1) zasad polityki inwestycyjnej zawartych w statucie funduszu inwestycyjnego, określających typ funduszu lub subfunduszu, lub, w przypadku braku takich postanowień, na podstawie struktury lokat funduszu lub subfunduszu w okresie nie krótszym niż ostatnie 6 miesięcy;
2) struktury lokat za inny dostępny okres lub przewidywanej struktury lokat - w przypadku braku możliwości zastosowania pkt 1.
§  12. 
1.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot akcyjny, jeżeli udział udziałowych instrumentów finansowych w lokatach podmiotu sprawozdawczego jest wyższy niż 50%. Podmiot sprawozdawczy spełniający warunki określone w zdaniu pierwszym i ust. 5 albo w zdaniu pierwszym i ust. 6 nie jest klasyfikowany jako akcyjny.
2.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot dłużnych papierów wartościowych, jeżeli udział dłużnych papierów wartościowych i dłużnych instrumentów rynku pieniężnego w lokatach podmiotu sprawozdawczego jest wyższy niż 50%. Podmiot sprawozdawczy spełniający warunki określone w zdaniu pierwszym i ust. 5 albo w zdaniu pierwszym i ust. 6 nie jest klasyfikowany jako podmiot dłużnych papierów wartościowych.
3.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot zrównoważony, jeżeli minimalny udział udziałowych instrumentów finansowych, z wyjątkiem określonych w ust. 5, w lokatach podmiotu sprawozdawczego zawiera się w przedziale od powyżej 20% do 50% włącznie, a maksymalny udział zawiera się w przedziale od powyżej 40% do 70% włącznie, przy czym minimalny udział pozostałych typów lokat w lokatach podmiotu sprawozdawczego nie przekracza 50%.
4.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot stabilnego wzrostu, jeżeli minimalny udział udziałowych instrumentów finansowych, z wyjątkiem określonych w ust. 5, w lokatach podmiotu sprawozdawczego zawiera się w przedziale od powyżej 20% do 40% włącznie, a maksymalny udział nie przekracza 40%, przy czym minimalny udział pozostałych typów lokat w lokatach podmiotu sprawozdawczego nie przekracza 50%.
5.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot nieruchomości, jeżeli minimalny udział nieruchomości, papierów wartościowych lub udziałów spółek, których podstawowym składnikiem majątku są prawa własności lub udziały we współwłasności nieruchomości, w lokatach podmiotu sprawozdawczego jest wyższy lub równy 50%. Podmiot sprawozdawczy spełniający warunki określone w zdaniu pierwszym i ust. 6 klasyfikuje się jako podmiot nieruchomości.
6.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot hedgingowy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym albo subfunduszem wydzielonym w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym;
2) systematycznie korzysta z mechanizmów pozwalających na istotne zwiększanie ekspozycji na zmiany cen aktywów przy relatywnie małych zainwestowanych środkach własnych;
3) dąży do osiągania dodatnich wyników inwestycyjnych niezależnie od tendencji rynkowych;
4) prowadzi politykę inwestycyjną polegającą na:
a) zajmowaniu długich lub krótkich pozycji inwestycyjnych dla różnych aktywów na podstawie przewidywanych zmian ich wartości rynkowej lub
b) wykorzystywaniu zdarzeń korporacyjnych w celu osiągania zysków, lub
c) stosowaniu arbitrażu wynikającego z nieefektywności rynku;
5) towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające podmiotem sprawozdawczym pobiera wynagrodzenie za zarządzanie uzależnione od wyników inwestycyjnych podmiotu sprawozdawczego.
7.  Podmiot sprawozdawczy, który nie spełnia warunków określonych w ust. 1-6, klasyfikuje się jako podmiot pozostały.
8.  Podmiot sprawozdawczy będący funduszem funduszy klasyfikuje się według kryterium polityki inwestycyjnej do jednej z grup, o których mowa w § 9 ust. 1, zgodnie z określoną w ust. 1-7 klasyfikacją instytucji wspólnego inwestowania, których tytuły uczestnictwa stanowią ponad 50% wartości jego lokat, a w przypadku braku możliwości wskazania takiej grupy - jako podmiot pozostały.
§  13. 
1.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się zgodnie z § 10 według kryterium geograficznego alokacji aktywów jako podmiot aktywów krajowych, jeżeli udział lokat, których emitentami lub dysponentami są instytucje krajowe, jest większy lub równy 50% wartości lokat.
2.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot aktywów zagranicznych w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 1.
§  14. 
1.  Podmiot sprawozdawczy będący funduszem inwestycyjnym zamkniętym albo subfunduszem wydzielonym w funduszu inwestycyjnym zamkniętym klasyfikuje się jako Private Equity Fund (PEF), jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) dokonuje średniookresowych lub długookresowych lokat głównie w akcje i udziały spółek nienotowanych na rynku zorganizowanym;
2) celem inwestycyjnym jest osiąganie średnioterminowych lub długoterminowych zysków z przyrostu wartości tych lokat;
3) aktywnie uczestniczy w zarządzaniu spółkami, których akcje lub udziały są przedmiotem jego lokat;
4) uczestnik nie może w dowolnym czasie zgłosić zamiaru żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych;
5) nie stosuje dźwigni finansowej.
2.  Zaklasyfikowanie podmiotu sprawozdawczego jako PEF wyklucza zaklasyfikowanie jako podmiotu hedgingowego.
§  15.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako Exchange Traded Fund (ETF), jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) jego tytuły uczestnictwa są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w systemie notowań ciągłych lub w alternatywnym systemie obrotu;
2) posiada animatora, który prowadzi na własny rachunek, na podstawie umowy z giełdą papierów wartościowych lub umowy z emitentem, działania mające na celu zapewnianie porównywalności wartości giełdowej jego tytułów uczestnictwa z wartością aktywów netto przypadającą na tytuł uczestnictwa oraz zapewnia, że zmiany wartości tytułów uczestnictwa odwzorowują zmiany wartości indeksów giełdowych lub innych portfeli odniesienia albo są od nich wyższe.
§  16.  Podmiot sprawozdawczy klasyfikuje się jako podmiot dedykowany, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1) jego uczestnikami jest ustalony inwestor lub grupa inwestorów mających wpływ na politykę inwestycyjną, realizację celu inwestycyjnego lub warunki dystrybucji zysku;
2) cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej są ustalane w porozumieniu z jego uczestnikami.

Oddział  4

Przekazywanie raportów sprawozdawczych

§  17. 
1.  Raport sprawozdawczy na formularzach FIN.010 lub FIN.011 przekazuje się:
1) co najmniej jeden dzień roboczy przed przekazaniem pierwszego raportu sprawozdawczego, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5;
2) niezwłocznie po zmianie danych objętych formularzem FIN.010 lub FIN.011.
2.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5, przekazuje się w terminie do dwudziestego drugiego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy. Jeżeli dwudziesty drugi dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub przypada w sobotę, raport sprawozdawczy przekazuje się w terminie do pierwszego dnia roboczego po dwudziestym drugim dniu miesiąca.
§  18. 
1.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 8 ust. 1, przekazuje się niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości danych.
2.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 8 ust. 2, przekazuje się niezwłocznie po dokonaniu zmiany zapisów w księgach rachunkowych podmiotu sprawozdawczego lub pozyskaniu innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.
3.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 8 ust. 3, przekazuje się odpowiednio nie później niż w terminie dwóch miesięcy i piętnastu dni kalendarzowych od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego i nie później niż w terminie pięciu miesięcy od daty zakończenia roku obrotowego.
§  19. 
1.  Raporty sprawozdawcze przekazuje się w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy NBP: sprawozdawczosc.nbp.pl.
2.  Dostęp do portalu sprawozdawczego odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.

Oddział  5

Szczególne wymogi sprawozdawcze

§  20.  Dane wartościowe w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w pełnych złotych.
§  21. 
1.  Dane wartościowe ujęte w księgach rachunkowych w walucie obcej w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w walucie polskiej.
2.  Wartość stanów ujętą w księgach rachunkowych w walucie obcej na koniec okresu sprawozdawczego w raporcie sprawozdawczym wykazuje się według ostatniego dostępnego średniego kursu, ogłaszanego dla danej waluty przez NBP.
3.  Wartość transakcji ujętą w księgach rachunkowych w walucie obcej w raporcie sprawozdawczym wykazuje się według ostatniego dostępnego średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP w dniu ujęcia transakcji w księgach rachunkowych podmiotu sprawozdawczego.
4.  Jeżeli wartość stanów lub transakcji jest wyrażona w walutach, dla których NBP nie ogłasza kursu, ich wartość określa się w relacji do wskazanej przez podmiot sprawozdawczy waluty, dla której jest ogłoszony średni kurs przez NBP.
5.  Liczbę udziałowych papierów wartościowych, udziałów, certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa i innych tytułów uczestnictwa w raporcie sprawozdawczym wykazuje się z dokładnością do trzech cyfr po przecinku.
6.  Wartość zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa lub wydania i wykupienia certyfikatów inwestycyjnych wykazuje się w raporcie sprawozdawczym jako sumę wartości transakcji ustalonych zgodnie z zasadami wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
§  22.  Wartość stanów na początek okresu sprawozdawczego w raporcie sprawozdawczym wprowadza się w wysokości stanów wykazywanych na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.
§  23.  Informacje wyjaśniające i uzupełniające do danych przekazanych w raportach sprawozdawczych, w szczególności:
1) wyjaśnienia zaistniałych zmian metodyki sporządzania raportów sprawozdawczych,
2) informacje umożliwiające określenie pełnej charakterystyki papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,
3) informacje o transakcjach na rynku wtórnym, których przedmiotem są certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych

- przekazuje się na żądanie NBP niezwłocznie, w postaci elektronicznej wskazanej w tym żądaniu NBP.

Rozdział  3

Kasy i Kasa Krajowa

Oddział  1

Przekazywanie raportów sprawozdawczych

§  24. 
1.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane sporządzone na formularzach, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane sporządzone na formularzach PD001, PD002 i PD003 do końca dwudziestego pierwszego dnia miesiąca po upływie miesiąca, którego dane dotyczą. Dane są sporządzane według stanu na koniec każdego dnia miesiąca jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca.
3.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane sporządzone na formularzach SKOKA10, SKOKA20, SKOKA30, SKOKP10 i SKOKP20 do końca siódmego dnia roboczego miesiąca po upływie miesiąca, którego dane dotyczą. Dane są sporządzane według stanu na ostatni dzień miesiąca.
4.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane sporządzone na formularzach SKOKG10A, SKOKG10B, SKOKG10C i F-7SKOK do końca siódmego dnia roboczego miesiąca po upływie kwartału, którego dane dotyczą. Dane są sporządzane według stanu na ostatni dzień miesiąca kończącego kwartał.
5.  Kasa rozpoczynająca działalność w innym dniu niż pierwszy kalendarzowy dzień miesiąca sporządza dane, o których mowa w ust. 2, za pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy prowadzenia działalności, według stanów na koniec każdego dnia tego miesiąca.
6.  Kasa rozpoczynająca działalność w dniu innym niż pierwszy kalendarzowy dzień odpowiednio miesiąca lub kwartału sporządza dane, o których mowa w ust. 3 lub 4, odpowiednio według stanu na koniec pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności lub koniec pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności kończącego kwartał.
7.  Kasa, której upadłość została ogłoszona lub otwarta została jej likwidacja, przekazuje po raz ostatni dane, o których mowa w ust. 3 lub 4, odpowiednio według stanu na koniec miesiąca lub miesiąca kończącego kwartał, w którym upadłość została ogłoszona lub otwarta została likwidacja.
§  25. 
1.  Kasa Krajowa przekazuje dane sporządzone na formularzach, których wzory określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.  Kasa Krajowa przekazuje miesięczny raport sprawozdawczy zawierający dane zagregowane, o których mowa w § 24 ust. 2, na formularzach PD001, PD002 i PD003 do końca dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego dane dotyczą.
3.  Kasa Krajowa przekazuje raport sprawozdawczy zawierający dane zagregowane, o których mowa w § 24 ust. 3 i 4, na formularzach SKOKA10, SKOKA20, SKOKA30, SKOKP10, SKOKP20, SKOKG10A, SKOKG10B, SKOKG10C i F-7SKOK do końca dziesiątego dnia roboczego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego dane dotyczą. Do raportu Kasa Krajowa dołącza sporządzony we własnym imieniu formularz SKOK00.
4.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w ust. 3, Kasa Krajowa przekazuje w dwóch zestawieniach obejmujących:
1) kasy prowadzące działalność;
2) kasy w likwidacji lub których upadłość została ogłoszona.
5.  Kasa Krajowa przekazuje raport sprawozdawczy zawierający dane sporządzone na formularzu SKOKSB, według stanu na ostatni dzień roku, do końca dziesiątego dnia roboczego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego dane dotyczą.
6.  Kasa Krajowa przekazuje miesięczny raport sprawozdawczy zawierający dane sporządzone na formularzach PD001, PD002 i PD003 do końca dwudziestego drugiego dnia miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego, którego dane dotyczą. Dane są sporządzane według stanu na koniec każdego dnia miesiąca jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca.

Oddział  2

Szczególne wymogi sprawozdawcze

§  26. 
1.  Dane, o których mowa w § 24 ust. 2-4 oraz § 25 ust. 6, ujęte w księgach rachunkowych w walucie obcej, wykazuje się w złotych po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty i obowiązującego w danym dniu.
2.  Dane wartościowe w raportach sprawozdawczych wykazuje się w pełnych tysiącach złotych.
3.  Dane przekazywane do NBP sporządza się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych i innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.
§  27.  Kasa Krajowa przekazuje raport sprawozdawczy zawierający dane sporządzone na formularzu PD006:
1) w terminie 3 dni od dnia zrzeszenia się kasy w Kasie Krajowej;
2) niezwłocznie po powzięciu informacji o zmianie danych.
§  28.  W przypadku zmiany danych będącej skutkiem wystąpienia zmian w księgach rachunkowych kas albo Kasy Krajowej, mającej wpływ na dane sprawozdawcze, Kasa Krajowa przekazuje do NBP miesięczny raport sprawozdawczy, o którym mowa w § 25 ust. 2 i 6, z uwzględnieniem dokonanych zmian, w terminie do piętnastego dnia okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, którego dane dotyczą, wskazanego na udostępnionym przez NBP portalu internetowym: sis.nbp.pl.
§  29. 
1.  W przypadku zmiany danych będącej skutkiem wystąpienia zmian w księgach rachunkowych kasy, po dokonaniu badania rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, przekazują do Kasy Krajowej skorygowane dane według stanu na ostatni dzień roku, którego badanie dotyczyło, w terminie do końca dziesiątego dnia od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ kasy.
2.  Kasa Krajowa przekazuje cały raport sprawozdawczy zawierający dane zagregowane, o których mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 lipca roku następującego po roku, którego dane dotyczą, z uwzględnieniem § 25 ust. 4.
§  30. 
1.  Kasa Krajowa przekazuje raport sprawozdawczy w postaci elektronicznej.
2.  Raport sprawozdawczy, o którym mowa w:
1) § 25 ust. 2 i 6 - Kasa Krajowa przekazuje za pośrednictwem udostępnionego przez NBP portalu internetowego sis.nbp.pl;
2) § 25 ust. 3 i 5 - Kasa Krajowa przekazuje za pośrednictwem udostępnionego przez NBP portalu internetowego sis.nbp.pl, przy użyciu taksonomii XBRL udostępnionej przez NBP w tym portalu;
3) § 27 - Kasa Krajowa przekazuje na udostępniony przez NBP adres poczty elektronicznej.
3.  Dostęp do portalu internetowego odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.

Rozdział  4

Firmy inwestycyjne i Krajowy Depozyt

Oddział  1

Firmy inwestycyjne

§  31. 
1.  Firma inwestycyjna prowadząca rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze przekazuje miesięczne dane sprawozdawcze sporządzone na formularzach SHS-PW, SHS-PK, SHS-RW i SHS-RK, których wzory określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, do końca 16 dnia roboczego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy.
2.  Dane przekazywane na formularzach SHS-PW i SHS-PK są wykazywane zgodnie z ich treścią ekonomiczną, bez uwzględniania operacji skutkujących tymczasowym przemieszczeniem papieru wartościowego między rachunkami stron transakcji, z ustalonymi warunkami powrotu papieru wartościowego na rachunek pierwotnego posiadacza, przy czym operacje te nie skutkują przeniesieniem ryzyka rynkowego związanego z posiadaniem papieru wartościowego na tymczasowego posiadacza (operacje warunkowe).
3.  Dane przekazywane do NBP sporządza się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych i innych dokumentów źródłowych obrazujących stan faktyczny.
§  32.  Firma inwestycyjna, w celu dokonania korekty przekazanych danych, sporządza nowy raport sprawozdawczy zawierający prawidłowe dane za okres, którego dotyczy korekta. Nowy raport sprawozdawczy zawiera wyłącznie te formularze, na których wprowadzono korektę danych.
§  33. 
1.  Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 31 ust. 1, są przekazywane w postaci elektronicznej na portal sprawozdawczy NBP: sprawozdawczosc.nbp.pl.
2.  Dostęp do portalu odbywa się przy użyciu certyfikatu wydanego nieodpłatnie przez NBP.
§  34. 
1.  Dane dotyczące wartości nominalnej i wartości rynkowej stanów na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje się w pełnych złotych po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty i obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2.  Dane dotyczące wartości nominalnej i wartości rynkowej transakcji, operacji i pozostałych zmian wykazuje się w pełnych złotych po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty i obowiązującego w dniu dokonania operacji.
3.  Liczbę instrumentów finansowych w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w wartościach rzeczywistych z dokładnością do trzech cyfr po przecinku.
§  35.  Firmy inwestycyjne są obowiązane do udzielania NBP dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących przekazanych danych w formie wskazanej przez NBP.

Oddział  2

Krajowy Depozyt

§  36. 
1.  Krajowy Depozyt przekazuje miesięczne dane sprawozdawcze sporządzane na formularzu SHS-KD, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, do końca 5 dnia roboczego miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, którego raport dotyczy.
2.  Dane przekazywane przez Krajowy Depozyt do NBP są sporządzane na podstawie stanów kont depozytowych, rachunków zbiorczych oraz rachunków papierów wartościowych prowadzonych przez Krajowy Depozyt.
3.  W celu dokonania korekty przekazanych danych Krajowy Depozyt sporządza nowy raport sprawozdawczy zawierający prawidłowe dane za okres, którego dotyczy korekta.
§  37.  Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 36, Krajowy Depozyt przekazuje w postaci elektronicznej, uzgodnionej z NBP.
§  38. 
1.  Wartość nominalną instrumentów finansowych w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w złotych, po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty i obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.
2.  Liczbę instrumentów finansowych w raporcie sprawozdawczym wykazuje się w wartościach rzeczywistych z dokładnością do trzech cyfr po przecinku.
§  39.  Krajowy Depozyt jest obowiązany do udzielenia NBP wyjaśnień dotyczących przekazanych danych, w formie uzgodnionej z NBP.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  40. 
1.  Raporty sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych i subfunduszy:
1) miesięczne - za okresy sprawozdawcze od września 2017 r. do grudnia 2018 r.,
2) kwartalne za okresy sprawozdawcze obejmujące III i IV kwartał 2017 r. oraz I, II, III i IV kwartał 2018 r.

- sporządza się i przekazuje na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.

2.  2  Raporty sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych i subfunduszy zawierające skorygowane dane za okresy sprawozdawcze, o których mowa w ust. 1, lub za okresy wcześniejsze przekazuje się do dnia 30 września 2019 r., na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.
§  41. 
1.  Kasa przekazuje Kasie Krajowej dane za wrzesień 2017 r. na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.
2.  Kasa Krajowa przekazuje miesięczne raporty sprawozdawcze za wrzesień 2017 r. na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.
§  42.  Firmy inwestycyjne i Krajowy Depozyt przekazują miesięczne dane sprawozdawcze za wrzesień 2017 r. na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w § 43.
§  43.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej, okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz. U. poz. 1786).
§  44.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem rozdziału 2 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.010

Dane identyfikujące podmiot sprawozdawczy

Lp.

Dane podmiotu sprawozdawczego

Wyszczególnienie

Dane o podmiocie

1

2

1

Nazwa towarzystwa funduszy inwestycyjnych reprezentującego fundusz inwestycyjny

2

Nazwa podmiotu sprawozdawczego

3

Adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych

4

REGON towarzystwa funduszy inwestycyjnych

5

NIP towarzystwa funduszy inwestycyjnych

6

Kod LEI towarzystwa funduszy inwestycyjnych

7

REGON funduszu

8

Kod LEI podmiotu sprawozdawczego

9

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami

10

Podmiot sprawozdawczy według kryterium prawnego

11

SFIO stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIZ

12

Podmiot sprawozdawczy według kryterium polityki inwestycyjnej

13

Podmiot sprawozdawczy według kryterium geograficznego alokacji aktywów

14

Fundusz z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa

15

Fundusz funduszy

16

Fundusz powiązany

17

Identyfikator funduszu podstawowego

18

Fundusz rynku pieniężnego

19

Fundusz portfelowy

20

Podmiot sprawozdawczy dedykowany

21

Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty

22

Fundusz aktywów niepublicznych

23

Fundusz sekurytyzacyjny

24

Podmiot sprawozdawczy Private Equity Fund (PEF)

25

Podmiot sprawozdawczy Exchange Traded Fund (ETF)

26

Podmiot sprawozdawczy oferujący produkty emerytalne

27

Przekazanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią

28

Podmiot sprawozdawczy utworzony na czas określony

29

Data zakończenia działalności

30

Data pierwszej wyceny aktywów

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.011

Dane identyfikujące osoby do kontaktu

Lp.

Dane osób do kontaktu

Imię i nazwisko

Instytucja

Telefon służbowy

E-mail służbowy

1

2

3

4

A1

A2

A3

A4

A5

Lp.

Dane osób reprezentujących TFI

Imię i nazwisko

Instytucja

Telefon służbowy

E-mail służbowy

1

2

3

4

B1

B2

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.020

Dane zagregowane podmiotu sprawozdawczego

Sprawozdanie za okres

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na koniec okresu

1

2

1

Aktywa ogółem

2

Dłużne papiery wartościowe

3

Udziałowe instrumenty finansowe

4

Depozyty i pożyczki udzielone

5

Instrumenty pochodne

6

Aktywa niefinansowe

7

Pozostałe aktywa

8

Zobowiązania

9

Aktywa netto

10

Kapitał funduszu

11

Kapitał wpłacony

12

Kapitał wypłacony

13

Dochody zatrzymane

14

Wzrost/spadek wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia

15

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji

16

Wskaźnik dźwigni

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.030

Udziałowe instrumenty finansowe z kodem ISIN

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

ISIN

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie

zbycie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.040

Dłużne papiery wartościowe z kodem ISIN

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

ISIN

Wartość

nominalna/

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna/

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie

zbycie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.050

Udziałowe instrumenty finansowe bez kodu ISIN

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod kraju

emitenta

Sektor

emitenta

Kod

waluty

Typ

instrumentu

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie

zbycie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.060

Dłużne papiery wartościowe bez kodu ISIN

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

emitenta

Sektor

emitenta

Kod

waluty

Typ

dłużnego

papieru

wartościowego

Termin

pierwotny

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie

zbycie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.070

Depozyty

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Kod

waluty

Termin

pierwotny

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.080

Należności z tytułu udzielonych pożyczek, z wyłączeniem należności

z tytułu transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Kod

waluty

Termin

pierwotny

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.090

Należności z tytułu transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Typ

transakcji

finansowanej

Kod

waluty

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.100

Instrumenty pochodne asymetryczne nabyte

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

instrumentu

pochodnego

Typ

opcji

Kod

waluty

1

Kod

waluty

2

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.110

Instrumenty pochodne symetryczne aktywa

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

instrumentu

pochodnego

Kod

waluty

1

Kod

waluty

2

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.120

Aktywa niefinansowe

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Kod

waluty

Typ składnika

aktywów

niefinansowych

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie

zbycie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.130

Pula wierzytelności, z wyłączeniem dłużnych papierów wartościowych objętych sekurytyzacją

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

inicjatora

sekurytyzacji

Sektor

inicjatora

sekurytyzacji

Typ

wierzytelności

Kod

waluty

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

nabycie

zbycie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.140

Pozostałe aktywa

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Typ

składnika

pozostałych

aktywów

Kod

waluty

Wartość

(stan na

początek

okresu)

Zmiany

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.150

Jednostki uczestnictwa z kodem ISIN

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

ISIN

Kod

kraju

inwestora

Sektor

inwestora

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

zbycie

odkupienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.160

Jednostki uczestnictwa bez kodu ISIN

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

inwestora

Sektor

inwestora

Kod

waluty

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

zbycie

odkupienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.170

Certyfikaty inwestycyjne z kodem ISIN

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

ISIN

Typ certyfikatu

inwestycyjnego

Rodzaj

certyfikatu

inwestycyjnego

Kod

kraju

inwestora

Sektor

inwestora

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

zbycie

umorzenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.190

Certyfikaty inwestycyjne bez kodu ISIN

Sprawozdanie za okres

Lp.

Rodzaj

certyfikatu

inwestycyjnego

Kod

kraju inwestora

Sektor

inwestora

Kod

waluty

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

zbycie

umorzenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.210

Zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek, z wyłączeniem zobowiązań

z tytułu transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Kod

waluty

Termin

pierwotny

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.211

Zobowiązania z tytułu transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Typ

transakcji

finansowanej

Kod

waluty

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Zmiany

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.220

Instrumenty pochodne asymetryczne wystawione

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

instrumentu

pochodnego

Typ

opcji

Kod

waluty

1

Kod

waluty

2

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.230

Instrumenty pochodne symetryczne zobowiązania

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

instrumentu

pochodnego

Kod

waluty

1

Kod

waluty

2

Wartość

nominalna

(stan na

początek

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

nominalna

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

rynkowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.240

Pozostałe zobowiązania

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kod

kraju

partnera

operacji

Sektor

partnera

operacji

Rodzaj

zobowiązania

Kod

waluty

Wartość

(stan na

początek

okresu)

Zmiany

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.250 dane pozabilansowe

Odsetki i dywidenda

Sprawozdanie za okres

Lp.

Kategoria

Odsetki

(stan na

początek

okresu)

Wartość

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Odsetki

(stan na

koniec

okresu)

naliczona

zapłacona/

wypłacona

1

2

3

4

5

6

7

1

Odsetki od udzielonych pożyczek oraz od innych należności

2

Odsetki od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz od innych zobowiązań

3

Odsetki od depozytów złożonych

4

Odsetki od dłużnych papierów wartościowych w portfelu

5

Dywidenda

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.260 dane pozabilansowe

Instrumenty finansowe będące przedmiotem transakcji finansowanych

Sprawozdanie za okres

Lp.

Typ

transakcji

Typ

instrumentu

będącego

przedmiotem

transakcji

Kod

kraju

emitenta

Sektor

emitenta

Kod

waluty

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Zmiany

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.270 dane pozabilansowe

Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny zarządzający portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią

Sprawozdanie za okres

Lp.

Nazwa

przedsiębiorcy

lub

przedsiębiorcy

zagranicznego

Rodzaj

przedsiębiorcy lub

przedsiębiorcy

zagranicznego

Przynależność

do grupy

kapitałowej

towarzystwa

funduszy

inwestycyjnych

Wartość portfela

zarządzanego przez

przedsiębiorcę lub

przedsiębiorcę

zagranicznego (stan

na koniec okresu)

1

2

3

4

1

2

...

n

Identyfikator podmiotu sprawozdawczego

Numer identyfikacyjny REGON

Formularz FIN.280 dane pozabilansowe

Jednostki uczestnictwa wyodrębione w ramach produktów emerytalnych

Sprawozdanie za okres

Lp.

Typ

produktu

Kod

waluty

Liczba

(stan na

początek

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

początek

okresu)

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

Liczba

(stan na

koniec

okresu)

Wartość

bilansowa

(stan na

koniec

okresu

zbycie

odkupienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

...

n

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  

FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE - KASY I KASA KRAJOWA

PD001

Nazwa kasy (pełna)

Informacja o stanach dziennych wybranych składników pasywów kasy

stan na dzień ............... w tys. zł

Operacje z instytucjami

krajowymi

Operacje z instytucjami

krajów strefy euro oraz

z instytucjami krajów reszty

świata

PLN

walutowe

PLN

walutowe

A1

B1

C1

D1

A2

Zobowiązania wobec gospodarstw domowych, instytucji niekomercyjnych działających na

rzecz gospodarstw domowych oraz wobec przedsiębiorstw niefinansowych

B2

z tego: – bieżące

C2

– terminowe

D2

Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,

pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego i pomocniczych instytucji finansowych oraz

instytucji finansowych typu captive i udzielających pożyczek, instytucji ubezpieczeniowych,

funduszy emerytalno-rentowych i międzynarodowych organizacji finansowych

E2

z tego: – bieżące

F2

– terminowe

G2

Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych

H2

z tego: – bieżące

I2

– terminowe

M1

Zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego

N1

z tego: – bieżące

O1

– terminowe

wzór

PD003

Nazwa kasy (pełna)

Informacja uzupełniająca o stanach dziennych wybranych składników pasywów kasy

stan na dzień .................. w tys. zł

Operacje z instytucjami

krajowymi

Operacje z instytucjami

krajów strefy euro oraz

z instytucjami krajów reszty

świata

PLN

walutowe

PLN

walutowe

A1

B1

C1

D1

A1

Środki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)

B2

z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat

D1

– 2 lata i powyżej

D2

... w tym:

....– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

D3

....– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat

E1

Zobowiązania z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu

F2

z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat

H1

– 2 lata i powyżej

H2

....w tym:

....– papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat

H3

....– listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat

I1

Operacje bieżące z pocztą

X

X

J1

Fundusze specjalnego przeznaczenia

X

X

K1

z tego: – bieżące

X

X

L1

– terminowe

X

X

N1

Zobowiązania wobec banków centralnych oraz pozostałych monetarnych instytucji finansowych

X

X

O1

z tego: – bieżące

X

X

P1

– terminowe

X

X

Q2

z tego z terminem pierwotnym: – poniżej 2 lat

X

X

S1

– 2 lata i powyżej

X

X

SKOK00

Metryka sprawozdania

Wersja sprawozdania

1. Dane osoby sporządzającej/osoby do

kontaktu

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu

E-mail

2. Dane osoby sporządzającej/osoby do

kontaktu

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu

E-mail

3. Dane osoby zatwierdzającej

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu

E-mail

Uwagi

SKOKA10

Operacje z instytucjami krajowymi oraz instytucjami krajów strefy euro – aktywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

Monetarne

instytucje

finansowe

(MF)

Instytucje niemonetarne

Instytucje

rządowe szczebla

centralnego

Instytucje

samorządowe

i fundusze zabezpieczenia społecznego

Pozostałe sektory

Ogółem

Fundusze

inwestycyjne

niebędące

funduszami rynku

pieniężnego

Pozostałe

instytucje

pośrednictw a

finansowego

i pomocnicze

instytucje

finansoe oraz

instytucje typu

captive

i udzielające

pożyczek

Instytucje

ubezpieczeniowe

Fundusze

emerytalno-

rentowe

Przedsiębiorstwa

niefinansowe

Gospodarstwa

domowe

i instytucje

niekomercyjne

działające na

rzecz

gospodarstw

domowych

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)

z terminem

pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 5 lat w łącznie

powyżej 5 lat

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

2. Dłużne papiery wartościowe

X

z terminem

pierwotnym

do 1 roku włącznie

X

powyżej 1 roku do 2 lat w łącznie

X

powyżej 2 lat

X

z tego :

PLN

X

EUR

X

inne waluty

X

3. Udziały /jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

niebędących funduszami rynku pieniężnego

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe

X

X

X

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO

1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)

z terminem

pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 5 lat w łącz nie

powyżej 5 lat

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

2. Dłużne papiery wartościowe

z terminem

pierwotnym

do 1 roku w łącznie

powyżej 1 roku do 2 lat w łącznie

powyżej 2 lat

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

niebędących funduszami rynku pieniężnego

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe

X

X

SKOKA20

Kredyty na cele konsumpcyjne, na nieruchomości mieszkaniowe oraz pozostałe kredyty i inne należności – aktywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

Gospodarstwa domowe

i instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

1. Kredyty na cele konsumpcyjne

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

2. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

3. Pozostałe kredyty i inne należności

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO

1. Kredyty na cele konsumpcyjne

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

2. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

3. Pozostałe kredyty i inne należności

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

powyżej 5 lat

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

SKOKA30

Operacje z instytucjami krajów reszty świata oraz pozycje nieklasyfikowane sektorowo – aktywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

Banki

Instytucje niebankowe

Pozycje

nieklasyfikowane

sektorowo

Instytucje rządowe

i samorządowe

Pozostałe

sektory

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA

1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)

X

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

X

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

X

powyżej 5 lat

X

z tego :

PLN

X

EUR

X

inne waluty

X

2. Dłużne papiery wartościowe

X

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

X

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

X

powyżej 2 lat

X

z tego :

PLN

X

EUR

X

inne waluty

X

3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego

X

X

X

4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego

X

X

X

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe

X

POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO

6. Gotówka w kasach

X

X

X

w tym:

PLN

X

X

X

EUR

X

X

X

7. Aktywa trwałe

X

X

X

8. Pozostałe aktywa

X

X

X

9. Aktywa ogółem

X

X

X

SKOKP10

Operacje z instytucjami krajowymi oraz instytucjami krajów strefy euro - pasywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

Monetarne

instytucje

finansowe

(MIF)

Instytucje niemonetarne

Instytucje

rządowe

szczebla

centralnego

Instytucje

samorządowe

i fundusze

zabezpieczenia

społecznego

Pozostałe sektory

Ogółem

Fundusze

inwestycyjne

niebędące

funduszami rynku

pieniężnego

Pozostałe

instytucje

pośrednictwa

finansowego

i pomocnicze

instytucje

finansowe oraz

instytucje typu

captive

i udzielające

pożyczek

Instytucje

ubezpieczeniowe

Fundusze

emerytalno-

rentowe

Przedsiębiorstwa

niefinansowe

Gospodarstwa

domowe

i instytucje

niekomercyjne

działające na

rzecz

gospodarstw

domowych

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

bieżące

terminowe

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

powyżej 2 lat

operacje z przyrzeczeniem odkupu

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW STREFY EURO

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

bieżące

terminowe

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

powyżej 2 lat

operacje z przyrzeczeniem odkupu

z tego :

PLN

EUR

inne waluty

SKOKP20

Operacje z instytucjami krajów reszty świata oraz pozycje nieklasyfikowane sektorowo – pasywa

dane miesięczne

stan w tys. PLN

Banki

Instytucje niebankowe

Pozycje

nieklasyfikowane

sektorowo

Instytucje rządowe

i samorządowe

Pozostałe

sektory

OPERACJE Z INSTYTUCJAMI KRAJÓW RESZTY ŚWIATA

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

X

bieżące

X

terminowe

X

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

X

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

X

powyżej 2 lat

X

operacje z przyrzeczeniem odkupu

X

z tego :

PLN

X

EUR

X

inne waluty

X

POZYCJE NIEKLASYFIKOWANE SEKTOROWO

2. Emisja dłużnych papierów wartościowych (bez odsetek)

X

X

X

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

X

X

X

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

X

X

X

powyżej 2 lat

X

X

X

z tego :

PLN

X

X

X

EUR

X

X

X

inne waluty

X

X

X

3. Kapitał i rezerwy

X

X

X

4. Pozostałe pasywa

X

X

X

5. Pasywa ogółem

X

X

X

SKOKG10A

Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część I

dane kwartalne

stan w tys. PLN

Kraje Unii Europejskiej część I

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

GB

GR

HR

AKTYWA

1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)

1.1 monetarne instytucje finansowe

1.2 instytucje niemonetarne

z tego:

instytucje rządowe i samorządowe

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe

fundusze emerytalno-rentowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

2. Dłużne papiery wartościowe

2.1 monetarne instytucje finansowe

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

powyżej 2 lat

2.2 instytucje niemonetarne

3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego

4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami

rynku pieniężnego

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe

PASYWA

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

1.1 monetarne instytucje finansowe

1.2 instytucje niemonetarne

z tego:

instytucje rządowe i samorządowe

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe

fundusze emerytalno-rentowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

SKOKG10B

Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część II

dane kwartalne

stan w tys. PLN

Kraje Unii Europejskiej część II

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PT

RO

SE

SI

SK

AKTYWA

1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)

1.1 monetarne instytucje finansowe

1.2 instytucje niemonetarne

z tego:

instytucje rządowe i samorządowe

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe

fundusze emerytalno-rentowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

2. Dłużne papiery wartościowe

2.1 monetarne instytucje finansowe

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

powyżej 2 lat

2.2 instytucje niemonetarne

3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego

4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami

rynku pieniężnego

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe

PASYWA

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

1.1 monetarne instytucje finansowe

1.2 instytucje niemonetarne

z tego:

instytucje rządowe i samorządowe

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe

fundusze emerytalno-rentowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

SKOKG10C

Struktura geograficzna – aktywa i pasywa część III

dane kwartalne

stan w tys. PLN

Pozostałe kraje1)

część III

AKTYWA

1. Kredyty i inne należności (bez odsetek)

1.1 banki

1.2 instytucje niebankowe

z tego:

instytucje rządowe i samorządowe

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe

fundusze emerytalno-rentowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

2. Dłużne papiery wartościowe

2.1 banki

z terminem pierwotnym

do 1 roku włącznie

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

powyżej 2 lat

2.2 instytucje niebankowe

3. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego

4. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących funduszami

rynku pieniężnego

5. Akcje i pozostałe udziały kapitałowe

PASYWA

1. Depozyty i inne zobowiązania (bez odsetek)

1.1 banki

1.2 instytucje niebankowe

z tego:

instytucje rządowe i samorządowe

fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego

pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego i pomocnicze instytucje

finansowe oraz instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek

instytucje ubezpieczeniowe

fundusze emerytalno-rentowe

przedsiębiorstwa niefinansowe

gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

1) Nie obejmuje instytucji krajowych oraz Unii Europejskiej.

F-7SKOK

Dane o liczbie prowadzonych rachunków

dane kwartalne

stan

Osoby prywatne

Rolnicy indywidualni i

przedsiębiorcy indywidualni

Pozostałe instytucje

finansowe, przedsiębiorstwa

niefinansowe i instytucje

niekomercyjne działające na

rzecz gospodarstw

domowych

Instytucje rządowe

i samorządowe

Rezydent

Nierezydent

Rezydent

Nierezydent

Rezydent

Nierezydent

Rezydent

Nierezydent

Depozyty w PLN

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozyty bieżące

w tym:

z dostępem przez internet/PC

depozyty bieżące rozliczeniowe

w tym – z dostępem przez internet/PC

Depozyty terminowe

Depozyty walutowe

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozyty bieżące

w tym:

z dostępem przez internet/PC

depozyty bieżące rozliczeniowe

w tym – z dostępem przez internet/PC

Depozyty terminowe

SKOKSB

Kasa – aktywa ogółem

dane roczne

stan

Numer kasy

Aktywa ogółem

(w tys. PLN)

PD006

Aktualizacja danych kas

Numer kasy1) .............................................

Lp.

Wyszczególnienie

Dane o podmiocie

1

Pełna nazwa kasy

2

Adres kasy2)

3

Data rozpoczęcia działalności przez

kasę

4

Data zakończenia działalności przez

kasę

5

Data połączenia kasy z innym

podmiotem

6

Nazwa podmiotu z poz. 5

Objaśnienia:

1)Numer kasy – numer kasy zapisany w rejestrze kas prowadzonym przez Kasę Krajową.

2)Adres kasy – nazwa ulicy, numer, kod pocztowy, miejscowość – odpowiednio dla siedziby kasy.

Pozycje 3, 4 lub 5 należy wypełnić, jeżeli którakolwiek ze wskazanych okoliczności miała miejsce.

W przypadku łączenia kas informację sporządza się dla kasy przejmującej.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

FORMULARZE SPRAWOZDAWCZE

I OBJAŚNIENIA DO FORMULARZY - FIRMY INWESTYCYJNE I KRAJOWY DEPOZYT

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

Formularz SHS-PW

Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych

Lp.

Rodzaj

powiązania

kapitałowego

ISIN

Stan na początek okresu

– liczba/wartość

nominalna

Stan na początek okresu

– wartość rynkowa

Transakcje

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

– wartość

rynkowa

Stan na koniec okresu

– liczba/wartość

nominalna

Stan na koniec okresu

– wartość rynkowa

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

...

n

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

Formularz SHS-PK

Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych

Lp.

Właściciel papieru

wartościowego

ISIN

Stan na początek

okresu – liczba

Stan na początek

okresu – wartość

nominalna

Transakcje

– wartość rynkowa

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

– liczba/

wartość

nominalna

Stan na koniec

okresu – liczba

Stan na koniec

okresu – wartość

nominalna

sektor

instytucjonalny

kraj

(kod ISO)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

...

n

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

Formularz SHS-RW

Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu podmiotu sprawozdawczego

w wyniku operacji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych

Lp.

ISIN

Stan na początek okresu

– liczba

Stan na początek okresu

– wartość nominalna

Operacje – liczba/

wartość nominalna

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

– liczba/

wartość

nominalna

Stan na koniec okresu

– liczba

Stan na koniec okresu

– wartość nominalna

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

...

n

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa i siedziba podmiotu sprawozdawczego

Formularz SHS-RK

Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się w posiadaniu klientów

w wyniku operacji warunkowej

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych

Lp.

Właściciel papieru

wartościowego

ISIN

Stan na początek

okresu – liczba

Stan na początek

okresu – wartość

nominalna

Operacje – liczba/

wartość nominalna

Zmiany

wyceny

Różnice

kursowe

Pozostałe

zmiany

– liczba/

wartość

nominalna

Stan na koniec

okresu – liczba

Stan na koniec okresu

– wartość nominalna

Sektor

instytucjonalny

Kraj

(kod ISO)

wzrost

spadek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

...

n

Formularz SHS-KD

Instrumenty finansowe z kodem ISIN znajdujące się na kontach uczestników Krajowego Depozytu

Sprawozdanie za miesiąc

rok

w złotych

Lp.

Posiadacz konta

ISIN

Stan na koniec okresu

– liczba

Stan na koniec okresu

– wartość nominalna

kod LEI

kraj

typ własności

1

2

3

4

5

6

1

2

...

n

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 § 40 ust. 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.418) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 2018 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.443) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2018 r.