Sposób stwierdzenia, które listy zastawne b. rosyjskich banków ziemskich: Kijowskiego, Moskiewskiego, Petersbursko-Tulskiego i Połtawskiego oraz obligacje b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego były własnością obywateli polskich w dniu 26 marca 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.49.407

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 czerwca 1929 r.
o sposobie stwierdzenia, które listy zastawne b. rosyjskich banków ziemskich: Kijowskiego, Moskiewskiego, Petersbursko-Tulskiego i Połtawskiego oraz obligacje b. Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego były własnością obywateli polskich w dniu 26 marca 1928 r.

Na podstawie art. 15 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o likwidacji mienia byłych rosyjskich osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 377) zarządzam co następuje:
Za stanowiące własność obywateli polskich w dniu 26 marca 1928 r. będą uważane następujące listy zastawne, emitowane przez byłe rosyjskie banki ziemskie: Kijowski, Moskiewski, Petersbursko-Tulski i Połtawski oraz obligacje byłego Żytomierskiego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego:
1)
listy zastawne i obligacje, do których prawa zostały zabezpieczone na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 1032), lub, które zostały zarejestrowane na podstawie rozporządzeń Ministra Skarbu: z dnia 22 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 75, poz. 434) i z dnia 15 stycznia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 6, poz. 35) po udowodnieniu: a) że zostały zabezpieczone lub zarejestrowane na rzecz obywateli polskich, b) że w dniu złożenia ich Komitetowi Likwidacyjnemu do spraw byłych rosyjskich osób prawnych stanowiły własność obywateli polskich;
2)
listy zastawne i obligacje, zarejestrowane na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 czerwca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 486) po udowodnieniu, że w dniu złożenia ich Komitetowi Likwidacyjnemu stanowiły własność obywateli polskich.
Za należące do obywateli polskich w dniu 26 marca 1928 r. będą również uważane wymienione w § 1 papiery wartościowe, zgłoszone w terminie, przewidzianym w ust. 1 art. 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 377), po udowodnieniu, że w dniu 26 marca 1928 r. stanowiły własność obywateli polskich.
Jako dowody, stwierdzające, że wymienione w § 2 papiery wartościowe stanowiły w dnia 26 marca 1928 r. własność obywateli polskich, mogą służyć następujące dowody pisemne:
a)
zaświadczenia o zgłoszeniu względnie zdeponowaniu listów zastawnych i obligacyj w Ministerstwie Skarbu, w b. Głównym Urzędzie Likwidacyjnym, Komisjach Szacunkowych i innych instytucjach państwowych, oraz w instytucjach społecznych lub prywatnych instytucjach kredytowych, mających siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
b)
rachunki bankowe na nabyte papiery wartościowe;
c)
inne dowody, stwierdzające okoliczność, wymienioną w ustępie 1 paragrafu niniejszego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.