§ 9. - Sposób stosowania przymusu bezpośredniego. - Dz.U.1995.103.514 - OpenLEX

§ 9. - Sposób stosowania przymusu bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.103.514

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 1995 r.
§  9. 
1. 
Przymus bezpośredni może trwać tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania.
2. 
Lekarz zaleca zastosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia lub izolacji na czas nie dłuższy niż 4 godziny. W razie potrzeby lekarz, po osobistym badaniu pacjenta, może przedłużyć unieruchomienie na następne okresy 6-godzinne.
3. 
Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie natychmiastowej decyzji lekarza, o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje pielęgniarka, zawiadamiając o tym niezwłocznie lekarza.
4. 
Zastosowanie każdego rodzaju przymusu bezpośredniego podlega odnotowaniu w dokumentacji medycznej.