§ 14. - Sposób stosowania przymusu bezpośredniego. - Dz.U.1995.103.514 - OpenLEX

§ 14. - Sposób stosowania przymusu bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.103.514

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 1995 r.
§  14. 
1. 
Pielęgniarka dyżurna (pielęgniarka w domu pomocy społecznej) w czasie kontroli, o której mowa w § 13:
1)
ocenia prawidłowość unieruchomienia, a w szczególności sprawdza, czy pasy, uchwyty, prześcieradła i kaftan bezpieczeństwa nie są założone zbyt luźno lub zbyt ciasno,
2)
zapewnia krótkotrwałe uwolnienie pacjenta od unieruchomienia w celu zmiany jego pozycji lub zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niż co 4 godziny.
2. 
W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia osoby, pielęgniarka jest obowiązana natychmiast zawiadomić o tym lekarza.