§ 12. - Sposób stosowania przymusu bezpośredniego. - Dz.U.1995.103.514 - OpenLEX

§ 12. - Sposób stosowania przymusu bezpośredniego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.103.514

Akt utracił moc
Wersja od: 8 września 1995 r.
§  12. 
1. 
Zlecenie zastosowania lub przedłużenia przymusu bezpośredniego lekarz odnotowuje także w dokumentacji medycznej osoby, opisując przyczyny i okoliczności zastosowania przymusu, jego rodzaj i czas trwania.
2. 
Lekarz zakładu opieki zdrowotnej, który zastosował przymus bezpośredni, powiadamia o tym kierownika tego zakładu, a inny lekarz, stosownie do art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535), zwanej dalej "ustawą" - lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii upoważnionego przez wojewodę. Wzór zawiadomienia stanowią załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia.