Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1437

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem

Na podstawie art. 107b ust. 5 pkt 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z 2012 r. poz. 1068 oraz z 2013 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa sposób sprawowania przez dyrektora urzędu morskiego nadzoru nad prawidłowością wykonywania usług pilotowych organizowanych i koordynowanych przez stacje pilotowe oraz zakres danych umieszczanych na liście pilotów.
§  2.
1. W ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością i poziomem wykonywanych usług pilotowych właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego:
1) określa, po zasięgnięciu opinii szefa pilotów właściwego dla danego rejonu pilotowego, minimalną liczbę pilotów morskich uprawnionych do pilotowania statków w rejonie pilotowym, w którym pilotaż jest obowiązkowy, uwzględniając warunki portowo-żeglugowe, natężenie ruchu statków i ich wielkość oraz czas pracy pilotów;
2) powołuje i odwołuje szefa pilotów spośród pilotów stacji pilotowej;
3) koordynuje nabór kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor urzędu morskiego dokonuje po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowej pilotów morskich.
§  3.
1. W ramach sprawowanego nadzoru nad prawidłowością organizowania i koordynowania usług pilotowych przez stacje pilotowe, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego przeprowadza, nie rzadziej niż co 2 lata, kontrolę stacji pilotowej, mającą na celu:
1) ocenę przestrzegania postanowień regulaminu funkcjonowania stacji pilotowej, w szczególności:
a) organizacji pracy stacji, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz czasu pracy pilotów,
b) spełniania wymagań, jakie powinien spełniać szef pilotów,
c) zakresu obowiązków szefa pilotów,
d) zakresu obowiązków pilota,
2) ocenę przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi podczas pilotowania statków przez pilotów należących do tej stacji
- zakończoną sporządzeniem raportu, który może zawierać zalecenia pokontrolne; kopię raportu otrzymuje szef pilotów.
2. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych szef pilotów powiadamia dyrektora urzędu morskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia kopii raportu, o uwzględnieniu lub przyczynach nieuwzględnienia tych zaleceń.
§  4.
1. Zakres danych umieszczanych na liście pilotów obejmuje:
1) imię i nazwisko pilota;
2) datę wpisania pilota na listę pilotów;
3) numer dyplomu i datę ważności dyplomu pilota oraz wskazanie organu, który wydał dyplom;
4) posiadane przez pilota uprawnienia pilotowe i ewentualne ich ograniczenia;
5) informacje dotyczące zawieszenia posiadanych przez pilota uprawnień, w tym jego przyczynę, podstawę prawną i okres, na jaki uprawnienia pilota zostały zawieszone;
6) informację o skreśleniu pilota z listy pilotów, ze wskazaniem daty i podstawy skreślenia.
2. W przypadku skreślenia pilota z listy pilotów informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać usunięte nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od dnia skreślenia go z listy.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).