Sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.906

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) zarządza się, co następuje:
Selektywnie zbiera się:
1)
papier;
2)
szkło;
3)
metale;
4)
tworzywa sztuczne;
5)
odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6)
bioodpady.
1. 
Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 pkt 1, w której skład wchodzą odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem "Papier".
2. 
Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 pkt 2, w której skład wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło".
3. 
Jeżeli frakcję odpadów, o której mowa w § 1 pkt 2, zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach lub workach koloru białego, oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe - w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem "Szkło kolorowe".
4. 
Frakcje odpadów, o których mowa w § 1 pkt 3-5, w których skład wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne".
5. 
Frakcję odpadów, o której mowa w § 1 pkt 6, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem "Bio".
6. 
Pojemniki, o których mowa w ust. 1-5, mogą być pokryte kolorami i napisami, o których mowa odpowiednio w ust. 1-5, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników.
Frakcje odpadów, o których mowa w § 1, zbiera się w pojemnikach lub workach, o których mowa w § 2, w sposób zapewniający zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem ich jakości.
W terminie do dnia 1 lipca 2022 r. pojemniki oraz worki niespełniające wymagań, o których mowa w § 2, zastępuje się pojemnikami lub workami spełniającymi te wymagania.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 2

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2028), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695, 875 i 2361).