Sposób rejestracji statków morskich, tryb postępowania, wzór dokumentu rejestracyjnego oraz tryb i sposób ustalania opłat rejestracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.114.547

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARSKI MORSKIEJ
z dnia 4 września 1996 r.
w sprawie sposobu rejestracji statków morskich, trybu postępowania, wzoru dokumentu rejestracyjnego oraz trybu i sposobu ustalania opłat rejestracyjnych.

Na podstawie art. 31d § 4 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 1986 r. Nr 22, poz. 112, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 16, poz. 73 i z 1996 r. Nr 6, poz. 39) zarządza się, co następuje:
1.
Statek należy zgłosić do rejestracji przez rozpoczęciem jego eksploatacji, a w odniesieniu do statku w budowie mającego odbyć podróż próbną poza granicami polskiego morza terytorialnego - przed rozpoczęciem podróży próbnej.
2.
Statek nabyty za granicą należy zgłosić do rejestracji niezwłocznie po jego przybyciu do kraju.
3.
Zmianę okoliczności podlegającej wpisowi do rejestru oraz okoliczności powodującej wykreślenie statku z rejestru należy zgłosić w ciągu 30 dni od dnia powstania tych okoliczności.
4.
W razie zmiany przynależności państwowej statku, okoliczność tę należy zgłosić niezwłocznie.
1.
Rejestracji statku dokonuje się na podstawie zgłoszenia na piśmie.
2.
Do zgłoszenia statku do rejestracji obowiązany jest właściciel statku.
3.
Jeżeli właściciel statku nie dokona zgłoszenia, dyrektor urzędu morskiego rejestruje statek z urzędu po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania.
1.
Zgłoszenie statku do rejestracji powinno zawierać:
1)
nazwę statku i międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli został nadany,
2)
nazwę portu macierzystego,
3)
rok, miejsce budowy i nazwę stoczni,
4)
rodzaj i przeznaczenie statku, materiał główny i rodzaj napędu z podaniem typu silnika i mocy w kW i KM,
5)
długość i szerokość całkowitą statku,
6)
oznaczenie i adres właściciela (współwłaścicieli) statku i armatora,
7)
podstawę nabycia własności statku,
8)
wskazanie poprzedniego rejestru i datę wykreślenia z niego - jeżeli statek był zarejestrowany w innym rejestrze.
2.
Właściciela statku oznacza się przez podanie:
1)
w odniesieniu do osoby prawnej - pełnej nazwy i siedziby osoby prawnej lub nazwy i siedziby jej zakładu głównego albo oddziału,
2)
w odniesieniu do osoby fizycznej - imienia i nazwiska, obywatelstwa oraz miejsca zamieszkania.
3.
Jeżeli statek stanowi przedmiot współwłasności, podaje się rodzaj współwłasności oraz wielkości udziałów w częściach ułamkowych.
4.
W odniesieniu do statku w budowie w zgłoszeniu do rejestracji podaje się dane wymienione w ust. 1 pkt 1-6, przy czym jako port macierzysty statku wskazuje się port, w obrębie którego znajduje się stocznia.
1.
Do zgłoszenia statku do rejestracji należy dołączyć dokumenty stwierdzające okoliczności podane w zgłoszeniu, a w szczególności:
1)
oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego nabycie własności lub współwłasności statku,
2)
jeżeli właścicielem statku jest osoba prawna - dokument stwierdzający pełną jej nazwę i siedzibę oraz wskazujący imiona i nazwiska osób upoważnionych do działania w imieniu tej osoby,
3)
jeżeli armator nie jest właścicielem statku - oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu uprawniającego armatora do żeglugi statkiem we własnym imieniu,
4)
jeżeli statek był wpisany do rejestru okrętowego lub zarejestrowany w innym urzędzie morskim - dowód wykreślenia statku z tego rejestru,
5)
jeżeli statek był wpisany do rejestru za granicą - dowód wykreślenia statku z rejestru zagranicznego albo dokumenty uprawdopodobniające to wykreślenie.
2.
Przy zgłaszaniu statku do rejestracji osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem statku obowiązana jest przedstawić dokument stwierdzający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania w Polsce.
1.
Rejestracji statku dokonuje się wpisując go do rejestru statków morskich, zwanego dalej "rejestrem".
2.
Odmowa zarejestrowania statku następuje w formie decyzji administracyjnej.
1.
Rejestr prowadzi się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia oddzielnie dla:
1)
statków znajdujących się w eksploatacji,
2)
statków w budowie.
2.
W rejestrze wpisuje się:
1)
kolejny numer rejestracyjny statku,
2)
nazwę statku i międzynarodowy sygnał wywoławczy, jeżeli został nadany,
3)
nazwę portu macierzystego,
4)
rok, miejsce budowy statku i nazwę stoczni,
5)
rodzaj i przeznaczenie statku, materiał główny i rodzaj napędu, typ i moc silnika w kW i KM,
6)
długość i szerokość całkowitą statku,
7)
oznaczenie właściciela (współwłaścicieli) statku i armatora, miejsce ich zamieszkania lub siedzibę, zakład główny albo oddział,
8)
podstawę nabycia własności statku (dokument stwierdzający nabycie własności statku),
9)
datę wpisu statku do rejestru,
10)
podstawę i datę wykreślenia statku z rejestru.
3.
Każda zmiana danych, o których mowa w ust. 2, podlega wpisaniu do rejestru.
Wykreśla się z rejestru statek, który:
1)
zatonął, zaginął lub uległ zniszczeniu,
2)
utracił polską przynależność,
3)
utracił charakter statku morskiego,
4)
zmienił port macierzysty na port położony w granicach właściwości innego urzędu morskiego,
5)
został wpisany do rejestru okrętowego,
6)
został przekazany osobie, na której rzecz był budowany.
1.
W zgłoszeniu o zmianę wpisu w rejestrze należy podać:
1)
nazwę statku,
2)
numer rejestracyjny statku,
3)
okoliczność, która ma być wpisana,
4)
dowód potwierdzający tę okoliczność.
2.
Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się w szczególności:
1)
dokument potwierdzający okoliczność podlegającą wpisowi lub stanowiącą podstawę wykreślenia statku z rejestru,
2)
zaświadczenie o rejestracji statku i wszystkie wydane jego odpisy.
Po zarejestrowaniu statku urząd morski wydaje właścicielowi zaświadczenie o rejestracji statku - według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Jeżeli dokonano zmiany danych wpisanych do rejestru, urząd morski dokonuje odpowiedniej zmiany w zaświadczeniu o rejestracji statku.
1.
W razie wykreślenia statku z rejestru, zaświadczenie o rejestracji statku i wszystkie wydane jego odpisy unieważnia się.
2.
Zaświadczenie o rejestracji statku i odpisy tego zaświadczenia wymienia się, gdy urząd morski uzna za celowe wydanie nowego zaświadczenia ze względu na przejrzystość tego dokumentu.
1.
Opłaty w postępowaniu rejestracyjnym określa się w jednostkach taryfowych (j.t.) i ustala się w sposób następujący:
1)
za rejestrację statku, łącznie z wydaniem zaświadczenia o rejestracji statku 150 j.t.,
2)
za zarejestrowanie zmiany danych wpisanych do rejestru 50 j.t.,
3)
za odpis zaświadczenia o rejestracji statku 10 j.t.
2.
Wartość złotowa jednostki taryfowej stanowi równowartość 0,2 jednostki obliczeniowej, zwanej Specjalnym Prawem Ciągnienia (SDR) - liczonej według aktualnego w dniu zarejestrowania średniego kursu walutowego podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.
3.
Opłaty wnosi osoba wnioskująca o dokonanie czynności, a w postępowaniu wszczętym z urzędu - obowiązana do dokonania zgłoszenia.
W sprawach wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 25 listopada 1963 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 55, poz. 297).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REJESTR STATKÓW MORSKICH

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŚWIADCZENIE O REJESTRACJI STATKU

(pominięty)