Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2516

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie sposobu przesyłania wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 44f ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wniosek, o którym mowa w art. 44f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwany dalej "wnioskiem", jest przesyłany za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na strunie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.  Wniosek przesyłany w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.  Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru wniosku jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na strunie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
4.  Urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji skarbowej, po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego:
1) zapewnia integralność przekazanego wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669);
2) zawiera datę i godzinę przekazania wniosku i stanowi dowód doręczenia dokumentu.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).