Sposób przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. - Dz.U.2019.1153 - OpenLEX

Sposób przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1153

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 534) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób przesyłania informacji o gruntach, zwanych dalej "informacjami", oraz deklaracji na podatek rolny, zwanych dalej "deklaracjami", za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2)
rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.
Informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem:
1)
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
2)
innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.
Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:
1)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2)
podpisem osobistym;
3)
podpisem zaufanym.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).