Sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny... - Dz.U.2019.2405 - OpenLEX

Sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2405

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 11 grudnia 2019 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1844) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
instruktorze - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI);
2)
inspektorze ochrony danych - należy przez to rozumieć inspektora ochrony danych, o którym mowa w:
a)
art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
b)
art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2 ),
c)
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);
3)
uprawnionym organie - należy przez to rozumieć organ lub służbę posiadające dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy, lub organ lub służbę posiadające dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego realizowany poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ustawy;
4)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.
1. 
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), zwane dalej "szkoleniami", są prowadzone na podstawie planu szkolenia, który został opracowany dla uprawnionego organu przez inspektora ochrony danych tego organu.
2. 
Plan szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1)
krajowe i europejskie regulacje dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego;
2)
prawo Unii Europejskiej i prawo krajowe dotyczące ochrony danych osobowych;
3)
zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych stosowane przez uprawniony organ, wykorzystywane do realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), określone w politykach ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
4)
odpowiedzialność prawną, w tym dyscyplinarną funkcjonariuszy i pracowników uprawnionego organu za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
3. 
Łączny czas szkolenia nie może być krótszy niż 8 godzin szkoleniowych, po 45 minut każda.
4. 
Plan szkolenia zatwierdza kierownik uprawnionego organu.
1. 
Szkolenia przeprowadzane są przez instruktorów wyznaczonych spośród funkcjonariuszy lub pracowników uprawnionego organu.
2. 
W uzasadnionych przypadkach szkolenia mogą zostać przeprowadzone przez instruktorów innego uprawnionego organu, za zgodą tego organu, lub przez instruktorów wyznaczonych przez inne podmioty, jeżeli dysponują one środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz zapewniają kadry z niezbędnym przygotowaniem merytorycznym w zakresie zagadnień objętych planem szkolenia.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uprawnionego organu, centralny organ techniczny KSI może wyrazić zgodę na przeprowadzenie szkolenia w formie samokształcenia, które polega na tym, że osoby mające dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) zapoznają się z przekazanymi im materiałami szkoleniowymi opracowanymi na podstawie planu szkolenia przez instruktorów uprawnionego organu.
1. 
Po zakończeniu szkolenia kierownik uprawnionego organu lub upoważniona przez niego osoba wydaje uczestnikom szkolenia zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.
2. 
Osoba, która odbyła szkolenie przeprowadzone w formie samokształcenia, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia, gdy złoży oświadczenie o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych.
Instruktorzy posiadają następujące kwalifikacje:
1)
doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z budową, utrzymaniem, administrowaniem, obsługą lub korzystaniem z systemów informatycznych, które są wykorzystywane w organie uprawnionym do realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI);
2)
wiedzę w zakresie obowiązków uprawnionego organu wynikających z przetwarzania danych SIS lub danych VIS, w szczególności dokonywania wpisów danych do Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego oraz wglądu do danych SIS lub danych VIS;
3)
znajomość obowiązujących w uprawnionym organie przepisów oraz procedur regulujących korzystanie z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzanie danych SIS lub danych VIS, a także korzystanie z systemów informatycznych, które są wykorzystywane w organie uprawnionym do realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI);
4)
wiedzę w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 3
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. poz. 482 oraz z 2011 r. poz. 844), które na podstawie art. 105 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.