§ 6. - Sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2405

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 3
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. poz. 482 oraz z 2011 r. poz. 844), które na podstawie art. 105 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.