§ 4. - Sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2405

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.
§  4. 
1. 
Po zakończeniu szkolenia kierownik uprawnionego organu lub upoważniona przez niego osoba wydaje uczestnikom szkolenia zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia.
2. 
Osoba, która odbyła szkolenie przeprowadzone w formie samokształcenia, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia, gdy złoży oświadczenie o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych.