§ 3. - Sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2405

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.
§  3. 
1. 
Szkolenia przeprowadzane są przez instruktorów wyznaczonych spośród funkcjonariuszy lub pracowników uprawnionego organu.
2. 
W uzasadnionych przypadkach szkolenia mogą zostać przeprowadzone przez instruktorów innego uprawnionego organu, za zgodą tego organu, lub przez instruktorów wyznaczonych przez inne podmioty, jeżeli dysponują one środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz zapewniają kadry z niezbędnym przygotowaniem merytorycznym w zakresie zagadnień objętych planem szkolenia.
3. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uprawnionego organu, centralny organ techniczny KSI może wyrazić zgodę na przeprowadzenie szkolenia w formie samokształcenia, które polega na tym, że osoby mające dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) zapoznają się z przekazanymi im materiałami szkoleniowymi opracowanymi na podstawie planu szkolenia przez instruktorów uprawnionego organu.