§ 2. - Sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2405

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.
§  2. 
1. 
Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), zwane dalej "szkoleniami", są prowadzone na podstawie planu szkolenia, który został opracowany dla uprawnionego organu przez inspektora ochrony danych tego organu.
2. 
Plan szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1)
krajowe i europejskie regulacje dotyczące Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego;
2)
prawo Unii Europejskiej i prawo krajowe dotyczące ochrony danych osobowych;
3)
zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych stosowane przez uprawniony organ, wykorzystywane do realizacji bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), określone w politykach ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości;
4)
odpowiedzialność prawną, w tym dyscyplinarną funkcjonariuszy i pracowników uprawnionego organu za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
3. 
Łączny czas szkolenia nie może być krótszy niż 8 godzin szkoleniowych, po 45 minut każda.
4. 
Plan szkolenia zatwierdza kierownik uprawnionego organu.