§ 1. - Sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2405

Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 2019 r.
§  1. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
instruktorze - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI);
2)
inspektorze ochrony danych - należy przez to rozumieć inspektora ochrony danych, o którym mowa w:
a)
art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
b)
art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 2 ),
c)
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125);
3)
uprawnionym organie - należy przez to rozumieć organ lub służbę posiadające dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy, lub organ lub służbę posiadające dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego realizowany poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 6 ustawy;
4)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.
2 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.