Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1426

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 12 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej "kontrolą", przeprowadza się w przypadku:
1) powzięcia uzasadnionych podejrzeń o nielegalnym pobycie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) naruszenia przez cudzoziemca porządku publicznego.
2. Przed rozpoczęciem kontroli:
1) funkcjonariusz Służby Celnej, Straży Granicznej lub Policji, zwany dalej "funkcjonariuszem", okazuje znak identyfikacyjny i podaje stopień, imię i nazwisko albo okazuje legitymację służbową w sposób umożliwiający kontrolowanemu odczytanie i zanotowanie numeru legitymacji, organu, który ją wydał, oraz nazwiska funkcjonariusza;
2) upoważniony pracownik Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców albo upoważniony pracownik urzędu wojewódzkiego, zwany dalej "pracownikiem", podaje imię i nazwisko oraz okazuje upoważnienie do przeprowadzania kontroli.
3. Rozpoczynając kontrolę, funkcjonariusz lub pracownik podaje podstawę prawną oraz okoliczności uzasadniające przeprowadzenie kontroli.
§  2. Kontrola polega na wezwaniu cudzoziemca do okazania:
1) dokumentów i zezwoleń uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) dokumentu podróży,
b) wizy,
c) karty pobytu,
d) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
e) zezwolenia na osiedlenie się,
f) polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
g) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,
h) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,
i) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca,
j) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516),
k) zaświadczenia, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej "ustawą",
l) dokumentu potwierdzającego, że wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z wykonywaniem czynności zawodowych;
2) zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) waluty polskiej,
b) zagranicznych środków płatniczych;
4) dokumentów umożliwiających uzyskanie środków finansowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) czeku podróżnego lub karty kredytowej,
b) zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzonego pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku,
c) oryginału zaproszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy,
d) dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium,
e) dokumentu potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3.
1. Po przeprowadzeniu kontroli funkcjonariusz lub pracownik sporządza:
1) w przypadku stwierdzenia nielegalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - protokół kontroli;
2) w przypadku stwierdzenia legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - notatkę.
2. W przypadku gdy kontrolą objęto kilku cudzoziemców, po jej przeprowadzeniu sporządza się jeden protokół kontroli lub notatkę.
3. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:
1) wskazanie numeru legitymacji służbowej funkcjonariusza lub upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez pracownika;
2) datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli;
3) datę i godzinę przeprowadzenia kontroli;
4) imię, nazwisko i stanowiska służbowe kontrolującego;
5) miejsce przeprowadzenia kontroli;
6) imię i nazwisko kontrolowanego cudzoziemca;
7) miejsce pobytu (adres zamieszkania) cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli;
9) opis skontrolowanych dokumentów i zezwoleń z podaniem ich numeru, okresu ważności oraz organu, który dokument lub zezwolenie wydał;
10) informację o środkach finansowych posiadanych przez cudzoziemca, niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub wskazanie sprawdzonych dokumentów umożliwiających ich uzyskanie;
11) wynik kontroli;
12) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporządzającego protokół kontroli;
13) podpis cudzoziemca lub adnotację o przyczynach jego braku.
4. Odmowa podpisania protokołu przez cudzoziemca nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego oraz pozostawienia cudzoziemcowi kopii protokołu.
5. Notatka powinna zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce sporządzenia notatki;
2) imię i nazwisko kontrolowanego cudzoziemca;
3) miejsce pobytu (adres zamieszkania) cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) wynik kontroli;
5) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporządzającego notatkę.
6. W przypadku gdy w przeprowadzaniu kontroli bierze udział tłumacz, protokół kontroli lub notatka powinny zawierać imię i nazwisko oraz podpis tłumacza.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.2)
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, Straż Graniczną, Policję i wojewodów kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 318), które zostało utrzymane w mocy na podstawie art. 164 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175).