Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.368

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności

Na podstawie art. 11o ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności polegających na złożeniu propozycji albo dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści, zwanych dalej "czynnościami";
2) sposób przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności;
3) wzory stosowanych druków i rejestrów.
§  2. 
1.  Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanych dalej "inspektorami Biura", oraz osób udzielających im pomocy.
2.  Czynności przeprowadza się przez:
1) złożenie propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami lub negocjacjami;
2) nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;
3) zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;
4) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonane stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty;
5) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy lub innych środków płatniczych, papierów wartościowych, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości, a także przyjęcie lub złożenie obietnicy udzielenia tych korzyści, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami, propozycjami lub negocjacjami.
3.  Podczas przeprowadzania czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego inspektorów Biura i osób udzielających Biuru Nadzoru Wewnętrznego pomocy.
§  3.  W celu przeprowadzenia czynności inspektor Biura zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.
§  4. 
1.  Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, chyba że przed upływem okresu, na jaki zostały zarządzone:
1) osiągnięty został ich cel lub ustały przyczyny ich zarządzenia;
2) wystąpił trwały brak możliwości ich wykonywania;
3) prokurator zarządzi ich zaniechanie.
2.  Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania następuje po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.
§  5. 
1.  Dokumentację czynności stanowią:
1) wniosek inspektora Biura do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;
2) wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;
3) zgoda Prokuratora Okręgowego w Warszawie na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności;
4) zarządzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności;
5) informacja Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wynikach czynności, kierowana do Prokuratora Okręgowego w Warszawie;
6) zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Warszawie o zaniechaniu czynności;
7) wniosek inspektora Biura prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;
8) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności sporządzane przez inspektora Biura prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;
9) opis wyników badań, o których mowa w § 6 ust. 2;
10) protokół zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności;
11) zarządzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dotyczące zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia czynności;
12) informacja Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności, kierowana do Prokuratora Okręgowego w Warszawie.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 i 10-12, sporządza się według wzorów:
1) wniosku inspektora Biura do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wniosku Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgody Prokuratora Okręgowego w Warszawie na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności oraz zarządzenia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) pisma do Prokuratora Okręgowego w Warszawie zawierającego informację Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wynikach czynności, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4) zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Warszawie o zaniechaniu czynności, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5) wniosku inspektora Biura do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania, który jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6) protokołu zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności, który jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
7) zarządzenia Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dotyczącego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia czynności, który jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
8) pisma do Prokuratora Okręgowego w Warszawie zawierającego informację Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności, który jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
3.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, powinno zawierać:
1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został nadany;
2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia, w tym opis i oznaczenie przedmiotów i korzyści majątkowych zbywanych lub wręczanych podczas czynności;
3) dane osób, których dotyczyły czynności;
4) opis wyników czynności.
4.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7-11, sporządza się w jednym egzemplarzu, a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6 i 12 - w dwóch egzemplarzach.
5.  Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich prowadzenia, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.
§  6. 
1.  Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczane podczas czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację, dokumentując opis oraz oznaczenie w odrębnej notatce służbowej.
2.  Przedmioty i korzyści majątkowe nabyte lub przejęte podczas czynności można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj przejętych przedmiotów, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala inspektor Biura wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.
§  7. 
1.  Inspektor Nadzoru Wewnętrznego i Prokurator Okręgowy w Warszawie prowadzą rejestry czynności.
2.  Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone w postaci księgi albo przy użyciu systemu teleinformatycznego.
3.  Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi się:
1) rejestr czynności prowadzonych przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie w formie zwizualizowanej według wzoru, który jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia;
2) rejestr czynności prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego w formie zwizualizowanej według wzoru, który jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§  8. 
1.  Zapisy informacji utrwalone na nośnikach, o których mowa w § 5 ust. 5, podlegające niszczeniu usuwa się w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
2.  W przypadku gdy usunięcie z nośników utrwalonych na nich zapisów nie jest możliwe, dokonuje się ich fizycznego zniszczenia.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DO INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI

.................................

(klauzula tajności)

................................

(miejscowość, data)

Egz. pojedynczy

................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz numer wkładki inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego)

nr rejestracji dokumentu ...............................................................................

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO

WNIOSEK NR ..................................

(nr w rejestrze)

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób

niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie,

posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz sposobu

postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności (Dz. U. poz. 368)

wnoszę o ZARZĄDZENIE*) PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA*) na okres .................. tygodni*) ............... miesięcy*)

poniżej wymienionych czynności:

1) nabycia*), zbycia*), przejęcia*) przedmiotów: pochodzących z przestępstwa*), ulegających przepadkowi*) albo których wytwarzanie,

posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione*), włącznie ze złożeniem propozycji nabycia*), zbycia*), przejęcia*) tych

przedmiotów;

2) przyjęcia*), wręczenia*) korzyści majątkowej, włącznie ze złożeniem propozycji przyjęcia*), wręczenia*) tej korzyści.

Wnioskowane czynności będą stosowane w sprawie nr .............................. pod kryptonimem ....................................................... ,

prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 11n ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca

1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)

i określonego w art. ...................................................................

wobec .........................................................................................................................................................................................................

(dane osoby, wobec której będzie stosowane rozpoznanie ofensywne, ze wskazaniem miejsca

lub sposobu przeprowadzenia)

w celu ............................................................................................................................................................................. ...........................

Czynności będą rejestrowane za pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku.

UZASADNIENIE

(analiza uzyskanych wiarygodnych informacji o przestępstwie uzasadniających potrzebę stosowania czynności)

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

*) Niepotrzebne skreślić.

strona ...../.....

.............................

(klauzula tajności)

.............................

(klauzula tajności)

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

INSPEKTOR

BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO

....................................................................

(podpis)

_______________________________________________________

Odmawiam akceptacji wniosku. *) Akceptuję wniosek.*)

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO

dnia .......................... godz. ..........................

.................................................................................

(podpis, pieczęć)

*) Niepotrzebne skreślić.

Wykonano egzemplarz pojedynczy.

Wykonał: ......................................

strona ...../.....

............................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR WNIOSKU INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI, ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE PROWADZENIA CZYNNOŚCI ORAZ ZARZĄDZENIA INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O PRZEPROWADZENIU LUB PRZEDŁUŻENIU PROWADZENIA CZYNNOŚCI

......................................

(klauzula tajności)

I.

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO …………………...

(miejscowość, data)

Egz. nr ............

Numer ewidencyjny .................

PROKURATOR OKRĘGOWY

W WARSZAWIE

WNIOSEK NR .....................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 11o ust. 3*)/ust. 5*)/ust. 6*) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania

nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wnoszę

o wyrażenie zgody na zarządzenie*) przedłużenie*) prowadzenia na okres ............................ niżej wymienionych czynności:

1) nabycia*), zbycia*) lub przejęcia*) przedmiotów pochodzących z przestępstwa*), ulegających przepadkowi*),

albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót jest zabroniony*), w sprawach

o przestępstwo wymienione w art. 11n ust. 1 ustawy, tj. art. …… Kodeksu karnego*),

2) złożenia propozycji nabycia*), zbycia*) lub przejęcia*) przedmiotów pochodzących z przestępstwa,

ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót jest

zabroniony*), w sprawach o przestępstwo wymienione w art. 11n ust. 1 ustawy, tj. art. …… Kodeksu karnego*),

3) przyjęcia*) lub wręczenia*) korzyści majątkowej*),

4) propozycji przyjęcia*) lub wręczenia*) korzyści majątkowej*).

Czynności będą prowadzone w sprawie nr ................... kryptonim ...............................................................................................

prowadzonej przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego wobec …………………………………………………………………........

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub inne dane pozwalające

na identyfikację osoby, wobec której prowadzone będą czynności)

w celu ........................................................................................................................................................................................

(sprawdzenie informacji o przestępstwie wymienionym w art. 11n ust. 1 ustawy, ustalenie sprawców przestępstwa,

uzyskanie dowodów przestępstwa)

w sposób ...................................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE

(analiza uzyskanych wiarygodnych informacji o przestępstwie uzasadniających potrzebę stosowania czynności – stanowi załącznik

do wniosku)

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO

..................................................................................

(podpis, pieczęć)

*) Niepotrzebne skreślić.

strona ....../......

......................................

(klauzula tajności)

......................................

(klauzula tajności)

II. Stanowisko Prokuratora Okręgowego w Warszawie

...........................................

(miejscowość, data)

Egz. nr ...........

PROKURATOR OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na prowadzenie czynności od dnia .................. do dnia .......................

.....................................

(podpis i pieczęć)

III.

............................., dnia ...................., godz. ..........

(miejscowość)

ZARZĄDZENIE NR .........

INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO

Na podstawie art. 11o ust. 3*)/ust. 5*)/ust. 6*) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania

nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)

zarządzam

przeprowadzenie/przedłużenie prowadzenia*) czynności określonych w drugostronnie sporządzonym wniosku, przez okres,

na który wyraził zgodę Prokurator Okręgowy w Warszawie.

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO

..............................................................................................

(podpis, pieczęć)

*) Niepotrzebne skreślić.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ad acta

Egz. nr 2 – ........

Wykonał: ……………….

strona ....../......

......................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O WYNIKACH CZYNNOŚCI

.......................................

(klauzula tajności)

..................................

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO (miejscowość, data)

Egz. nr ...............

Numer ewidencyjny .................

PROKURATOR OKRĘGOWY

W WARSZAWIE

Informuję Panią/Pana Prokuratora, że w dniach ……………………….. podczas stosowania czynności na podstawie

zarządzenia nr ………. w sprawie nr ………………… pod kryptonimem …………………… prowadzonej przez

............................................... uzyskano następujące wyniki:

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO

..................................................................................

(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ad acta

Egz. nr 2 – ........

Wykonał: ……………………

strona ....../......

.......................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

........................................

(klauzula tajności)

PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE

Nr rejestracji dokumentu ..................................

Egz. nr ………………...

ZARZĄDZENIE NR …..

Na podstawie art. 11o ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)

ZARZĄDZAM ZANIECHANIE CZYNNOŚCI

w sprawie nr …………………... pod kryptonimem ……………………... prowadzonej przez

………………………………... , dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 11n ust. 1 ustawy z dnia

21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw

wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) i określonego w art. ..….. Kodeksu karnego, zarządzonych w dniu

………….……….….................................. przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, w związku

z .................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(uzasadnienie zaniechania czynności)

PROKURATOR OKRĘGOWY

W WARSZAWIE

....................................................

(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – ad acta

Egz. nr 2 – ........

Wykonał: ……………………

strona …./….

........................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR WNIOSKU INSPEKTORA BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DO INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONANIA

........................................

(klauzula tajności)

...................................................................................................

(imię i nazwisko inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego, ....................................

numer legitymacji służbowej) (miejscowość, data)

nr rejestracji dokumentu .........................................................

Egz. pojedynczy

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO

WNIOSEK

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności

operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia

przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie,

przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz

sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności (Dz. U. poz. 368)

wnoszę o akceptację zaprzestania czynności z powodu braku możliwości ich wykonania w sprawie

..................................................................................................................................................................................

pod kryptonimem ..................................... , prowadzonej przez .…..… , dotyczącej przestępstwa wymienionego

w art. 11n ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra

właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) i określonego w art. ……………

zarządzonych w dniu ……….…. przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego (zarządzenie nr ………………..…).

UZASADNIENIE

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

INSPEKTOR BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO

......................................................................................

(podpis, pieczęć)

Wykonano egzemplarz pojedynczy.

Wykonał: …………………………….

1/1

........................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS PROWADZENIA CZYNNOŚCI

........................................

(klauzula tajności)

..............................................

(miejscowość, data)

...........................................................

(stempel nagłówkowy)

nr rejestracji dokumentu ...............................................

Egz. pojedynczy

PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW

Komisja powołana przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego na podstawie zarządzenia nr ...................................

z dnia .................................... w składzie (imię, nazwisko, stanowisko służbowe członków komisji):

1 ........................................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................................

3 ........................................................................................................................................................................

dokonała w dniu ............................... zniszczenia materiałów*), usunięcia zapisów informacji*) zgromadzonych

podczas czynności przeprowadzonych zgodnie z zarządzeniem nr ...................... z dnia ...............................

Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.

Wykaz zniszczonych materiałów:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

1. …………..………….…..……… 2. …………..……...……………….. 3. ……….…………………………..

(podpisy członków komisji)

*) Niepotrzebne skreślić.

Wykonano egzemplarz pojedynczy.

Wykonał: .....................................

1/1

........................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR ZARZĄDZENIA INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS PROWADZENIA CZYNNOŚCI

.....................................

(klauzula tajności)

........................................

(stempel nagłówkowy)

..........................................

(sygnatura)

.....................................

(miejscowość, data)

Egz. pojedynczy

ZARZĄDZENIE NR …….

Na podstawie art. 11o ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) zarządzam komisyjne,

protokolarne

ZNISZCZENIE

materiałów zgromadzonych podczas stosowania czynności, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy z dnia

21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw

wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.), prowadzonych na podstawie zarządzenia nr ...... Inspektora

Nadzoru Wewnętrznego z dnia ………………………

wobec

.................................................................................................................................................................................. ,

(dane osoby, wobec której były prowadzone czynności)

kryptonim sprawy ………………….……….… , w terminie od …………….……… do …..………………….. ,

w związku z przestępstwem wymienionym w art. 11n ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych

formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491,

z późn. zm.) i określonym w art ……………………… , z uwagi na fakt, że materiały zgromadzone podczas

stosowania czynności nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego*), dowodów

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*).

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO

..................................................................

(podpis, pieczęć)

*) Niepotrzebne skreślić.

Wykonano egzemplarz pojedynczy.

Wykonał: ……………………

1/1

.....................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS PROWADZENIA CZYNNOŚCI

.......................................

(klauzula tajności)

……………………….........

(miejscowość, data)

…………………………………….

(stempel nagłówkowy)

nr rejestracji dokumentu ........................................................

Egz. nr …………

PROKURATOR OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Informuję Panią Prokurator*), Pana Prokuratora*), że w dniu …………………………………… komisja

powołana przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego na podstawie zarządzenia nr ………………. z dnia

…….……..…………. dokonała protokolarnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania

czynności, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.),

zarządzonych zarządzeniem nr ……………. z dnia ………………... w sprawie nr ………………………..…….

pod kryptonimem …………………………………………………………….……………… prowadzonej przez

……………………………………………………………….. .

Przedmiotowe materiały nie zawierały dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego*),

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego*) prowadzonego pod nr ......................................... .

INSPEKTOR NADZORU WEWNĘTRZNEGO

.............................................................................

(podpis, pieczęć)

*) Niepotrzebne skreślić.

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 …………

Egz. nr 2 …………

Wykonał: .....................................

1/1

.......................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ PROKURATORA OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

........................................

(klauzula tajności)

...........................................................

(stempel nagłówkowy)

Egz. pojedynczy

REJESTR CZYNNOŚCI

prowadzony przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie sposobu

przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia

przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu

korzyści majątkowej oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności (Dz. U. poz. 368).

Zawiera ............... stron

Założono …………………./………………../………………

rok miesiąc dzień

Zakończono ……………../………………/………………..

rok miesiąc dzień

........................................

(klauzula tajności)

Strona .../...

Egz. pojedynczy

........................................

(klauzula tajności)

Lp.

Numer wniosku

Inspektora Nadzoru

Wewnętrznego

Decyzja Prokuratora Okręgowego

w Warszawie

Okres, na jaki

zarządzono czynności

Data zakończenia

lub zaniechania czynności

Sposób wykorzystania

materiałów z czynności

w postępowaniu karnym

Inne dane mające

związek z wpisem

do rejestru

........................................

(klauzula tajności)

Strona …/…

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR REJESTRU CZYNNOŚCI PROWADZONYCH PRZEZ INSPEKTORA NADZORU WEWNĘTRZNEGO

........................................

(klauzula tajności)

...........................................................

(stempel nagłówkowy)

………………………………………………………………….

(nr z rejestru dzienników, książek ewidencyjnych i teczek)

Egz. pojedynczy

REJESTR CZYNNOŚCI

prowadzony przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie sposobu

przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia

przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu

korzyści majątkowej oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności (Dz. U. poz. 368).

Zawiera ............... stron

Założono …………………./………………../………………

rok miesiąc dzień

Zakończono ……………../………………/………………..

rok miesiąc dzień

........................................

(klauzula tajności)

Strona .../...

Egz. pojedynczy

........................................

(klauzula tajności)

Lp.

Numer wniosku

Numer i kryptonim

sprawy

Informacja o rodzaju

przestępstwa określonego

w art. 11n ust. 1 ustawy

z dnia 21 czerwca 1996 r.

o szczególnych formach

sprawowania nadzoru przez

ministra właściwego do spraw

wewnętrznych (Dz. U.

poz. 491, z późn. zm.)

Numer

zarządzenia

czynności

lub data

odmownej

decyzji

prokuratora

Okres, na jaki

zarządzono

czynności

Data zakończenia

lub zaniechania

czynności

Sposób

wykorzystania

materiałów

w postępowaniu

karnym i dane

identyfikujące

to postępowanie

Inne dane

........................................

(klauzula tajności)

Strona …/…

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).