§ 3. - Sposób przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez... - Dz.U.1998.153.1006 - OpenLEX

§ 3. - Sposób przeliczenia przychodu w związku z wprowadzeniem obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez ubezpieczonych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.153.1006

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 1998 r.
§  3.
1.
Jeżeli za styczeń 1999 r. ubezpieczony otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy albo zasiłek z ubezpieczenia, do przeliczenia, o którym mowa w § 2 ust. 2, płatnik składek przyjmuje kwotę przychodu, jaką ubezpieczony osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc styczeń 1999 r. Kwotę uzyskaną w wyniku tego przeliczenia uwzględnia się przy ustalaniu nowych wysokości składników przychodu; przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli ubezpieczony:
1)
otrzymał za styczeń 1999 r. wyłącznie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy lub zasiłek z ubezpieczenia albo
2)
nie przepracował u danego płatnika składek pełnego miesiąca stycznia 1999 r., albo
3)
był zatrudniony u danego płatnika składek w styczniu 1999 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy.