Sposób przedstawiania dokumentacji oraz wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu... - Dz.U.2003.105.996 - OpenLEX

Sposób przedstawiania dokumentacji oraz wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.105.996

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 maja 2003 r.
w sprawie sposobu przedstawiania dokumentacji oraz wzoru wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego i produktu homeopatycznego weterynaryjnego

Na podstawie art. 21 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przedstawiania dokumentacji, o której mowa w art. 21 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "dokumentacją", oraz wzór wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego, w tym produktu homeopatycznego weterynaryjnego, zwanego dalej "wnioskiem".
Dokumentację składa się w formie papierowej i elektronicznej, w formacie Word.
Szczegółowy sposób przedstawiania dokumentacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PRZEDSTAWIANIA DOKUMENTACJI

1. Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu homeopatycznego, w tym produktu homeopatycznego weterynaryjnego, zwanego dalej "produktem", powinien zawierać informacje zgodne z aktualnym stanem wiedzy oraz powinien być wypełniony czytelnie.

2. W dokumentacji stosuje się nazwy naukowe lub farmakopealne zgodnie z obowiązującą terminologią.

W przypadku:

1) substancji homeopatycznych czynnych, które są zamieszczone w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej, farmakopei homeopatycznej lub w farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej - główny tytuł monografii, która będzie obligatoryjna dla wszystkich takich substancji, ze wskazaniem farmakopei;

2) substancji innych niż homeopatyczne - nazwy międzynarodowe (INN) w wersji angielskiej, zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), którym mogą towarzyszyć inne niezastrzeżone nazwy lub jeżeli ich nie ma, dokładny opis naukowy; substancje nieposiadające międzynarodowej nazwy ani dokładnego opisu naukowego należy określić, opisując, w jaki sposób i z czego zostały przygotowane, o jakie składniki wzbogacone, oraz podać inne ważne informacje;

3) barwników - oznaczenie kodem "E" określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

3. Dokumentacja powinna zawierać informację o składzie jakościowym i ilościowym produktu, a w szczególności o:

1) substancji czynnej; w celu podania opisu ilościowego substancji czynnych zawartych w produkcie homeopatycznym należy uwzględnić symbol rozcieńczenia: D lub DH, C lub CH, X lub XH, K, LM (Q), TM; ilość substancji czynnych należy wyrazić w jednostkach masy przypadającej na jednostkę dawkowania lub na jednostkę masy bądź objętości produktu;

2) rozpuszczalnikach, niezależnie od ich rodzaju lub użytych ilości, oraz substancjach konserwujących, stabilizujących, emulgujących, aromatycznych, barwnikach i markerach;

3) substancjach pomocniczych wchodzących w skład postaci farmaceutycznej, niezależnie od ich rodzaju i ilości; ilość substancji pomocniczych należy wyrazić w jednostkach masy przypadających na jednostkę dawkowania lub na jednostkę masy bądź objętości produktu.

4. Dokumentacja powinna zawierać dane dotyczące warunków przechowywania i transportu zgodnie z wynikami badań dotyczących trwałości produktu, które powinny być opracowane zgodnie z wymogami obowiązującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5. Dokumentacja dotycząca wielkości i rodzaju opakowania zawiera także dane dotyczące opakowania i, jeżeli to celowe, sposobu jego zamknięcia oraz informacje dotyczące urządzeń, za pomocą których produkt będzie podawany, a które będą do niego dołączone.

6. Dokumenty dołączone do wniosku powinny zawierać opis sposobu otrzymywania i kontroli roztworu macierzystego:

1) homeopatycznej substancji czynnej nieopisanej w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej, farmakopei homeopatycznej lub w farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) substancji czynnej opisanej w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej, farmakopei homeopatycznej lub w farmakopei uznawanej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli została przygotowana metodą mogącą pozostawić zanieczyszczenia, które nie zostały zamieszczone w monografii farmakopealnej i dla której monografia nie jest właściwa, aby odpowiednio kontrolować jej jakość.

7. Szczegółowy sposób otrzymania i kontroli jakości roztworu macierzystego w czasie produkcji i procesu walidacji może być przekazany przez wytwórcę substancji czynnych do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zwanego dalej "Prezesem Urzędu". Wytwórca powinien przekazać podmiotowi odpowiedzialnemu pisemne potwierdzenie, że zapewni zgodność wszystkich serii produktu oraz nie dokona zmian procesu produkcji lub dokumentacji bez powiadamiania podmiotu odpowiedzialnego. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian należy przekazać Prezesowi Urzędu dokumentację uzasadniającą te zmiany.

8. Dokumenty dołączone do wniosku powinny zawierać wyniki kontroli jakości wszystkich użytych materiałów wyjściowych, przy czym:

1) do dokumentów materiałów wyjściowych opisanych w farmakopeach dołącza się:

a) monografie farmakopei homeopatycznej, Farmakopei Europejskiej i Farmakopei Polskiej do wszystkich substancji w niej opisanych,

b) rutynowe testy przeprowadzone na każdej serii materiałów wyjściowych zgodne z danymi zawartymi we wniosku o dopuszczenie do obrotu; w przypadku użycia testów innych niż opisane w farmakopei należy złożyć oświadczenie, że materiały wyjściowe spełniają wymagania jakościowe zawarte w farmakopei,

c) dokument potwierdzający odpowiednią jakość materiału wyjściowego, jeżeli dokumentacja lub inne postanowienia określone w monografii Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej, farmakopei homeopatycznej lub farmakopei uznawanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej są niewystarczające do zapewnienia jakości substancji,

d) kopię monografii farmakopei, włącznie z walidacją procedur wykonania testu zawartą w farmakopei oraz tłumaczeniem monografii farmakopei na język polski lub angielski; jeżeli materiał wyjściowy nie jest opisany w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej ani w farmakopei uznawanej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, można odwołać się do innej farmakopei;

2) do dokumentów materiałów wyjściowych nieopisanych w farmakopeach dołącza się:

a) dla biologicznych materiałów wyjściowych:

- opis przedstawiony w formie monografii,

- informacje dotyczące wszystkich substancji biologicznych użytych w procesie produkcji,

- informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów,

- informacje dotyczące każdej obróbki, zastosowanych metod oczyszczania i inaktywacji, łącznie z informacją dotyczącą walidacji tych procesów i kontroli etapów pośrednich,

- informacje dotyczące wszystkich przeprowadzonych testów wykrywających zanieczyszczenia uboczne, które są wykonywane dla każdej serii substancji, jeżeli dotyczy,

b) dla niebiologicznych materiałów wyjściowych:

- opis w formie monografii, z zastosowaniem nazwy materiału wyjściowego, uzupełnionej o synonimy handlowe lub naukowe,

- opis wytwarzania materiału wyjściowego zgodny z monografią ogólną zawartą w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej, farmakopei homeopatycznej,

- metody identyfikacji i oznaczania zawartości substancji czynnych, jeżeli dotyczy,

- opis czystości, z uwzględnieniem ogólnej ilości przewidywanych zanieczyszczeń, szczególnie tych, które mogą wywierać efekt szkodliwy, a jeżeli to konieczne - także tych, które odnoszą się do kombinacji substancji, których dotyczy wniosek, a które mogą mieć działanie uboczne na trwałość produktu lub mogą zmieniać wyniki analiz; dołącza się opis testów, które są przeprowadzane w celu ustalenia czystości każdej serii materiału wyjściowego, jeżeli dotyczy,

- informacje o szczególnych środkach ostrożności wymaganych w czasie przechowywania materiału wyjściowego, a jeżeli to konieczne - o czasie jego przechowywania.

9. Opis procesu wytwarzania, w tym opis sposobu rozcieńczania i dynamizacji, powinien zawierać:

1) etapy produkcji, w tym etapy rozcieńczania i dynamizacji, zgodnie z farmakopeą homeopatyczną, opisane w taki sposób, aby można było dokonać oceny powtarzalności procesu produkcyjnego i ryzyka wystąpienia w produkcie końcowym efektów ubocznych, w tym zanieczyszczenia mikrobiologicznego;

2) wykaz substancji, które ulegają usunięciu w czasie procesu wytwarzania;

3) określenie etapu produkcji, w którym pobiera się próbki w celu przeprowadzenia kontroli etapów pośrednich;

4) dane dotyczące walidacji procesu wytwarzania;

5) wskazanie przepisu farmakopei homeopatycznej, według którego wytwarzany jest macierzysty roztwór homeopatyczny oraz produkt homeopatyczny;

6) dane dotyczące badań kontrolnych, które są przeprowadzane na etapach pośrednich.

10. Dokumenty dołączone do wniosku powinny zawierać opis metod kontroli formy farmaceutycznej, w tym badania stabilności i czystości mikrobiologicznej, przy czym:

1) opis badań kontrolnych formy farmaceutycznej powinien zawierać:

a) jeżeli istnieją odpowiednie monografie, a zastosowane są procedury i zakresy wykonania testów inne niż zawarte w monografiach Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej, farmakopei homeopatycznej, należy dołączyć potwierdzenie, że produkt końcowy badany zgodnie z opisem zawartym w monografii będzie spełniał wymagania jakościowe dotyczące postaci farmaceutycznej opisanej w monografii. Wniosek o dopuszczenie do obrotu zawiera wyszczególnienie badań kontrolnych formy farmaceutycznej, które są przeprowadzane na reprezentatywnych próbach każdej serii produktu gotowego,

b) specyfikacje formy farmaceutycznej oraz opis metod kontroli,

c) badanie jakościowe i ilościowe substancji czynnej, jeżeli dotyczy,

d) ustalony opis metod analizy produktu gotowego, w tym szczegółowe opisy umożliwiające łatwe odtworzenie metod,

e) specyficzne testy identyfikacyjne, jeżeli dotyczy,

f) badanie tożsamości rozpuszczalników, jeżeli dotyczy,

g) metodę wykonania testu zaproponowanego do identyfikacji barwników,

h) oznaczenie ilościowe konserwantów, jeżeli dotyczy,

i) badania jałowości i czystości mikrobiologicznej.

W przypadkach gdy oznaczenie homeopatycznych substancji czynnych obecnych w małych ilościach wymagałoby skomplikowanych oznaczeń, trudnych do przeprowadzenia w odniesieniu do każdej serii produkcyjnej, należy przyjąć jako wystarczający pełen opis procesu wytwarzania;

2) do potwierdzenia okresu ważności przechowywania roztworu macierzystego i produktu końcowego przedstawia się opis zastosowanych badań stabilności farmaceutycznej, biologicznej i chemicznej. Badania powinny być wykonane w czasie rzeczywistym. Należy je przeprowadzić na wystarczającej liczbie serii produktu w postaci gotowej do sprzedaży;

3) w celu udokumentowania, że jakość produktu homeopatycznego jest odpowiednia, należy dostarczyć walidację metod analitycznych. W przypadku ograniczenia badań należy to udokumentować, jeżeli dotyczy;

4) podmiot odpowiedzialny wykazuje, że produkt homeopatyczny jest wytwarzany metodami mającymi na celu zmniejszenie ryzyka przenoszenia czynników zakaźnych gąbczastych encefalopatii zwierzęcych, uwzględniając w tym zakresie stan wiedzy naukowej w chwili składania wniosku.

11. Do wniosku należy dołączyć projekty etykiet i ulotki informacyjnej, jeżeli dotyczy.

12. Dokumenty dołączone do wniosku powinny zawierać dane dotyczące opakowania bezpośredniego, z podaniem wymagań jakościowych, oraz wzory opakowań bezpośrednich i zewnętrznych, jeżeli dotyczy.

13. Dokumenty dołączone do wniosku powinny zawierać wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa produktu homeopatycznego.

W przypadku gdy surowiec homeopatyczny lub roztwór macierzysty jest znany i opisany w literaturze homeopatycznej, a w szczególności w: Materia Medica - Boericke, Charette, Clarke, Kent, Leser, Mezger, Staufer, Voision, można powołać się na literaturę fachową.

14. W przypadku produktów stosowanych u zwierząt, których tkanki lub produkty przeznaczone są do spożycia, dokumentacja powinna zawierać wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa produktu homeopatycznego weterynaryjnego w celu uniknięcia ryzyka dla zdrowia konsumenta żywności pochodzącej od leczonych zwierząt lub uniknięcia zaburzeń w procesach technologicznych.

15. Do wniosku należy dołączyć:

1) oryginał lub uwierzytelnioną kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu homeopatycznego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

2) oryginał lub uwierzytelnioną kopię zezwolenia na wytwarzanie produktu homeopatycznego weterynaryjnego wydanego przez Głównego Lekarza Weterynarii lub

3) decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego uznającą zezwolenie na wytwarzanie produktu homeopatycznego lub produktu homeopatycznego weterynaryjnego wytwarzanego za granicą;

4) listę państw, w których produkt homeopatyczny lub produkt homeopatyczny weterynaryjny został dopuszczony do obrotu, wraz z kopiami zezwoleń wydanych w innych krajach;

5) zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego do dostarczenia do kontroli analitycznej próbki roztworu macierzystego, a także próbki produktu końcowego w celu sprawdzenia ich jakości.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO OBROTU PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO, W TYM PRODUKTU HOMEOPATYCZNEGO WETERYNARYJNEGO

wzór

Niniejszym oświadczam, że wszystkie istniejące dane, które są istotne dla jakości, bezpieczeństwa i skuteczności wymienionego wyżej produktu homeopatycznego, zostały przedstawione w dokumentacji.

Niniejszym oświadczam, że zostały wniesione opłaty zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne4).

W imieniu podmiotu odpowiedzialnego:

imię i nazwisko ...................... stanowisko .............

miejsce i data (dzień-miesiąc-rok).............. podpis .......

2. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

Wypełnia pracownik przyjmujący wniosek, potwierdzając dostarczenie dokumentu w zacienionej kolumnie

2.1. Dowód wpłaty
2.2. Zgoda podmiotu odpowiedzialnego posiadającego pozwolenie na

dopuszczenie do obrotu oryginalnego produktu homeopatycznego na

wykorzystanie wyników badań

2.3. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności

Gospodarczej

2.4. Pełnomocnictwo do występowania/składania podpisów w imieniu podmiotu

odpowiedzialnego

2.5. Kwalifikacje i praktyka zawodowa osoby wskazanej przez podmiot

odpowiedzialny, do której obowiązków należy nadzór nad monitorowaniem

bezpieczeństwa stosowania produktu homeopatycznego w Polsce

2.6. Kopie zezwoleń na prowadzenie wytwarzania:
- oryginał lub uwierzytelniona kopia zezwolenia na wytwarzanie

produktu homeopatycznego wydanego przez Głównego Inspektora

Farmaceutycznego

- oryginał lub uwierzytelniona kopia zezwolenia na wytwarzanie

produktu homeopatycznego weterynaryjnego wydanego przez Głównego

Lekarza Weterynarii lub

- decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego uznająca zezwolenie na

wytwarzanie produktu homeopatycznego lub produktu homeopatycznego

weterynaryjnego wytwarzanego za granic2.

- lista państw, w których produkt homeopatyczny lub produkt

homeopatyczny weterynaryjny został dopuszczony do obrotu, wraz z

kopiami zezwoleń wydanych w innych krajach

- zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego do dostarczenia do kontroli

analitycznej próbki roztworu macierzystego, a także próbki produktu

końcowego w celu sprawdzenia ich jakości

2.7. Schemat procesu wskazujący udział różnych wytwórców w procesie

wytwarzania produktu homeopatycznego (w tym wytwórców biorących udział

w pobieraniu prób i badaniu do zwolnienia serii)

2.8. Pismo upoważniające do wglądu do Drug Master File(s) lub kopia

certyfikatu(ów) zgodności z Farmakopeą Europejską

2.9. Kopia pisemnego potwierdzenia od wytwórcy substancji czynnej, że

podmiot odpowiedzialny będzie informowany o wprowadzeniu wszelkich

zmian do procesu wytwarzania lub specyfikacji

2.10. Certyfikat(y) bezpieczeństwa wydany(e) przez Komisję Farmakopei

Europejskiej do celów oceny ryzyka przenoszenia TSE

2.11. Kopia zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska na

wprowadzenie do obrotu produktu GMO lub pisemne zobowiązanie podmiotu

odpowiedzialnego do dostarczenia takiego dokumentu przed zakończeniem

postępowania dopuszczającego do obrotu produkt homeopatyczny

2.12. Kopia zgody ministra właściwego do spraw środowiska na zamknięte

użycie GMO lub zamierzone uwolnienie GMO do środowiska

2.13. Tekst ulotki w języku polskim autoryzowany przez podmiot

odpowiedzialny/osobę upoważnioną (podpis, pieczęć) - wydruk oraz

postać elektroniczna w formacie Word oraz w języku angielskim,

zatwierdzony przez organ dopuszczający do obrotu produkt w państwie

pochodzenia podmiotu odpowiedzialnego (lub uwierzytelniona kopia

tłumaczenia na język angielski), gdy produkt jest wytwarzany poza

Polską, jeżeli dotyczy

2.14. Oznakowanie produktu homeopatycznego (w języku polskim) autoryzowane

przez podmiot odpowiedzialny (podpis, pieczęć):

- tekst oznakowania na opakowaniu bezpośrednim (wydruk oraz postać

elektroniczna w formacie Word)

- projekt graficzny oznakowania bezpośredniego (w skali 1:1 lub, gdy

to niemożliwe, z podaniem skali)

- tekst oznakowania na opakowaniu zewnętrznym (wydruk oraz postać

elektroniczna w formacie Word), jeżeli dotyczy

- projekt graficzny oznakowania zewnętrznego (w skali 1:1 lub, gdy to

niemożliwe, z podaniem skali), jeżeli dotyczy

2.15. Lista państw, w których produkt został dopuszczony do obrotu, jeżeli

dotyczy

2.16. Kopie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, jeżeli dotyczy25),26)
2.17. Załącznik do wniosku dotyczący TSE
- A/TSE materiały pochodzące od zwierząt, których dotyczą wytyczne w

sprawie TSE

- B/TSE inne materiały pochodzące od zwierząt
- C/TSE albuminy lub tkanki pochodzące od ludzi
2.18. Certyfikat produktu homeopatycznego według wzoru Światowej

Organizacji Zdrowia, jeżeli dotyczy

________________________________________

(podpis i pieczęć pracownika

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Szczegółowe objaśnienia dotyczące wypełniania wniosku:

1) produkty homeopatyczne, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, mogą być zgłaszane w formie załączonej listy, o ile pozostałe dane dotyczące produktu są takie same;

2) należy stosować wykaz terminów obowiązujących w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej lub farmakopei homeopatycznej;

3) należy załączyć upoważnienie do występowania/składania podpisów w imieniu podmiotu odpowiedzialnego;

4) należy załączyć dowód wpłaty;

5) należy stosować wykaz terminów obowiązujących w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej lub farmakopei homeopatycznej;

6) w przypadku kiedy podmiot odpowiedzialny posiada jedynie swój oddział w Rzeczypospolitej Polskiej, należy podać adres oddziału w Polsce. Należy załączyć wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku podmiotu odpowiedzialnego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm.);

7) jeśli osoba fizyczna, wymieniona w pkt 1.4.2. lub pkt 1.4.3., upoważniona do komunikowania się w imieniu podmiotu odpowiedzialnego podczas procesu dopuszczania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkuje poza terytorium Rzeczypospolitej, podaje adres korespondencyjny w Polsce;

8) należy załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje i praktykę zawodową osoby wykwalifikowanej;

9) załączyć uzasadnienie, jeśli proponuje się więcej niż jednego wytwórcę odpowiedzialnego za zwalnianie serii;

10) załączyć kopię zezwolenia na wytwarzanie lub równoważny dokument;

11) załączyć krótki opis czynności wykonywanych przez wytwórcę postaci farmaceutycznej i schemat procesu przedstawiający kolejność, w jakiej poszczególni wytwórcy w nim biorą udział;

12) zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

13) zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

14) należy załączyć kopię zezwolenia na wytwarzanie wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego uznającej zezwolenie na wytwarzanie produktu homeopatycznego/substancji czynnej wytwarzanego(ych) za granicą;

15) należy określić, do jakiej ilości odnosi się podany skład; wymienić substancje czynne oddzielnie od substancji pomocniczych;

16) substancję czynną należy określić, podając jej nazwę powszechnie stosowaną (wersja łacińska i angielska)*.

W przypadku braku nazwy powszechnie stosowanej należy podać, kierując się następującą kolejnością wyboru, jedną z nazw: wg Farmakopei Europejskiej, Farmakopei Polskiej, nazwa potoczna, nazwa naukowa.

* Jeśli dotyczy, należy dodatkowo podać nazwę soli lub stopień uwodnienia substancji czynnej;

17) substancję pomocniczą należy zadeklarować przez podanie jej zalecanej nazwy międzynarodowej (INN), przy której należy podać nazwę soli lub stopień uwodnienia, o ile jest to istotne;

18) należy uwzględnić materiały wyjściowe używane przy wytwarzaniu substancji czynnej/pomocniczej. W przypadku odczynników/pożywek hodowlanych należy uwzględnić stosowane w przygotowaniu macierzystych i roboczych banków komórek;

19) w przypadku występowania w produkcie homeopatycznym materiałów pochodzących od zwierząt, których dotyczą wytyczne TSE, należy wypełnić załącznik do wniosku;

20) substancja pomocnicza (włączając materiały wyjściowe używane przy produkcji substancji czynnej/pomocniczej);

21) włączając stosowane w przygotowaniu macierzystych i roboczych banków komórek;

22) należy załączyć kopię zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska na wprowadzenie do obrotu produktu zawierającego lub składającego się z organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) lub pisemne zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego do dostarczenia takiego dokumentu przed zakończeniem postępowania dopuszczającego do obrotu produkt leczniczy;

23) jeżeli cały proces wytwarzania produktu GMO lub etapy tego procesu związane z użyciem produktu GMO przebiegają w Polsce, należy załączyć kopię zgody ministra właściwego do spraw środowiska na zamknięte użycie GMO lub zamierzone uwolnienie GMO do środowiska;

24) uwaga: pojęcie "taki sam produkt" odnosi się do podmiotów odpowiedzialnych pochodzących z tej samej spółki macierzystej lub z tej samej grupy spółek lub którzy są "licencjobiorcami" (taki sam skład ilościowy i jakościowy substancji czynnej(ych) oraz taka sama postać farmaceutyczna);

25) należy załączyć kopie pozwoleń wydanych w państwie, w którym znajduje się siedziba podmiotu odpowiedzialnego, lub pozwolenie Rady/Komisji Europejskiej lub z RMS;

26) należy załączyć uwierzytelnioną kopię pozwolenia wydanego w państwie, w którym znajduje się siedziba podmiotu odpowiedzialnego, lub pozwolenie Rady Europejskiej/Komisji Europejskiej lub z państwa referencyjnego certyfikat produktu leczniczego przyjętego przez Światową Organizację Zdrowia, jeżeli ma zastosowanie.

Załącznik do wniosku

Część A/TSE

Materiały1) pochodzące od zwierząt, których dotyczą wytyczne w sprawie TSE

Nazwa produktu leczniczego (nazwa/INN) ......................

.............................................................

Podmiot odpowiedzialny: .....................................

.............................................................

Nazwa materiału
Nazwa i adres wytwórcy2)
Gatunek i tkanka, z której otrzymano materiał
Pochodzenie zwierząt (państwo)
Numer oraz data wydania Certyfikatu Bezpieczeństwa Stosowania3)(jeżeli taki Certyfikat jest dostępny)
Materiał użyty jako:Substancja czynna
Substancja pomocnicza
Składnik lub odczynnik podłoża hodowlanego stosowanego rutynowo w produkcji
Składnik lub odczynnik podłoża hodowlanego do prowadzenia hodowli/banków komórkowych
Materiał wyjściowy do wytwarzania substancji czynnej
Materiał wyjściowy do wytwarzania substancji pomocniczej
Inne, podać szczegóły

Data:

Podpis i pieczęć pracownika odpowiedzialnego:

Część B/TSE

Inne materiały pochodzące od zwierząt

Nazwa produktu leczniczego (nazwa handlowa/INN) .............

.............................................................

Podmiot odpowiedzialny: .....................................

.............................................................

Nazwa materiału
Gatunek i tkanka, z której otrzymano materiał
Pochodzenie zwierząt (państwo)
Materiał użyty jako:Substancja czynna
Substancja pomocnicza
Składnik lub odczynnik podłoża hodowlanego stosowanego rutynowo w produkcji
Składnik lub odczynnik podłoża hodowlanego do prowadzenia hodowli/banków komórkowych
Materiał wyjściowy do produkcji substancji czynnej
Materiał wyjściowy do produkcji substancji pomocniczej
Inne, podać szczegóły

Data:

Podpis i pieczęć pracownika odpowiedzialnego:

Część C/TSE

Albuminy lub tkanki pochodzące od ludzi

Nazwa produktu leczniczego:..................................

Podmiot odpowiedzialny: .....................................

Nazwa materiału
Nazwa i adres dostawcy
Tkanka, z której pochodzi materiał
Pochodzenie materiału (państwo/a)
Materiał użyty jako:Substancja czynna
Substancja pomocnicza
Składnik lub odczynnik podłoża hodowlanego4)
Inne, podać szczegóły
Czy materiał posiada dopuszczenie do obrotu? Podać państwa i numery certyfikatów

Data:

Podpis i pieczęć pracownika odpowiedzialnego:

Objaśnienia do załącznika do wniosku:

1) materiały pochodzące od zwierząt wrażliwych na zakażenie gąbczastą enecefalopatią (TSE) (poza warunkami eksperymentalnymi); dotyczy materiałów określonych według punktu I wytycznych;

2) producent (a nie dostawca) materiału pochodzącego od zwierząt; w przypadku tego samego materiału pochodzącego od różnych producentów należy wymienić go w osobnych kolumnach tabeli;

3) od dnia 1 stycznia 2000 r. producenci materiałów pochodzących od zwierząt mogą składać dokumentację do Farmakopei Europejskiej w celu uzyskania Certyfikatu Bezpieczeństwa Stosowania;

4) z uwzględnieniem składników lub odczynników podłoża hodowlanego do prowadzenia hodowli/banków komórkowych.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.