Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.457

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia wykazu holdingów, trybu i terminów składania oraz aktualizacji zgłoszeń holdingów, a także wzoru zgłoszenia holdingu

Na podstawie art. 1411 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wykazy holdingów, o których mowa w art. 1411 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, są prowadzone jako zbiór zgłoszeń holdingów.
§  2.  Podmioty, o których mowa w art. 1411 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, dokonują:
1) zgłoszenia holdingu do właściwego wykazu w terminie 60 dni od dnia powstania holdingu;
2) aktualizacji zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
§  3. 
1.  Zgłoszenie holdingu do wykazu oraz aktualizacja zgłoszenia do wykazu następuje w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia, z tym że w przypadku aktualizacji należy wypełnić formularz zgłoszenia z zaznaczeniem danych ulegających zmianie.
2.  Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

FORMULARZ ZGŁOSZENIA HOLDINGU

stan na dzień ..........

FORMULARZ ZGŁOSZENIA HOLDINGU

stan na dzień ...........

HOLDING

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

Typ1)

NAZWA HOLDINGU2)

Forma prawna3)

NAZWA

A1

A2

A3

A4

1)Typ holdingu należy podawać zgodnie z następującymi symbolami: K1 - holding bankowy krajowy, o którym mowa

w art. 4 ust. 1 pkt 11b lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; K2 - holding bankowy krajowy,

o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11b lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe; Z - holding bankowy

zagraniczny, w którym działa bank krajowy; F - holding finansowy, w którym działa bank krajowy; H - holding

hybrydowy.

2)Nazwę holdingu podaje się przez dodanie wyrazu "holding" do nazwy banku krajowego; w przypadku gdy w skład

holdingu wchodzi więcej niż jeden bank krajowy, nazwę holdingu tworzy się przez dodanie wyrazu "holding" do nazwy

banku krajowego o największej sumie bilansowej.

3)Formę prawną należy podawać zgodnie z następującymi symbolami: OZ - podmiot zagraniczny, OF - osoba fizyczna,

SO - spółka z o.o., SA - spółka akcyjna, SR - spółka partnerska, SJ - spółka jawna, SKA - spółka komandytowo-

akcyjna, SP - spółdzielnia, SK - spółka komandytowa, PP - przedsiębiorstwo państwowe, IN - inne.

PIERWOTNY PODMIOT DOMINUJĄCY

Forma

prawna

Identyfikator4)

NAZWA

Rodzaj

działalności5)

ORGAN NADZORUJĄCY6)

SEKTOR7)

NAZWA

B1

B2

B3

B4

C1

C2

4)Należy podać numer REGON, PESEL lub EKZ.

5)Działalność zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z późn. zm.) - należy podać oznaczenie grupy według tabeli PKD.

6)Pozycję należy wypełnić w przypadku, gdy podmiot działający na rynku finansowym jest nadzorowany przez właściwe

władze nadzorcze w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

7)Sektor - należy podać: F - sektor finansowy, B - sektor bankowy, U - sektor ubezpieczeniowy.

PODMIOT DOMINUJĄCY8)

Forma

prawna

Identyfikator

NAZWA

Rodzaj

działalności

ORGAN NADZORUJĄCY

SEKTOR

NAZWA

D1

D2

D3

D4

E1

E2

8)Pozycję należy wypełnić w przypadku, gdy podmiot dominujący bezpośrednio posiada akcje lub udziały banku

krajowego, który dokonuje zgłoszenia, a nie jest jednocześnie pierwotnym podmiotem dominującym.

BANKI KRAJOWE WCHODZĄCE W SKŁAD HOLDINGU

Lp.

Forma prawna

NAZWA

PODMIOT DOMINUJĄCY9)

Forma prawna

NAZWA

F1

F2

F3

G1

G2

9)Pozycję należy wypełnić poprzez wskazanie podmiotu dominującego, który bezpośrednio lub pośrednio posiada akcje

lub udziały w danym banku krajowym.

INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH10)

Symbole zmienianych

pozycji

10)Pozycję należy wypełniać tylko w przypadku składania zgłoszenia aktualizacyjnego, przez wskazanie symbolu pozycji,

w których zostały dokonane zmiany; w przypadku gdy zmiana dotyczy wykreślenia informacji bez zastąpienia jej nową,

należy pozostawić właściwą pozycję niewypełnioną, jednocześnie wskazując jej symbol w pozycji - symbole

zmienianych pozycji.

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).