Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1052

| Akt oczekujący
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie sposobu prowadzenia, w tym częstotliwości dokonywania wpisów, oraz wzoru dziennika gospodarowania wodą

Na podstawie art. 189 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) zarządza się, co następuje:
§  1.  Dziennik gospodarowania wodą prowadzi się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty w zakresie gospodarowania wodą, dokonując w nim wpisu:
1) za każdym razem po otwarciu, zamknięciu lub zmianie odpływu przez urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu;
2) w normalnych warunkach użytkowania oraz podczas zjawiska suszy w zbiorniku codziennie o godzinie 6.00 międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC, zwanego dalej "UTC";
3) w warunkach użytkowania w okresie powodzi co 3 godziny, począwszy od godziny 6.00 UTC, lub częściej.
§  2.  Wzór dziennika gospodarowania wodą jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DZIENNIK GOSPODAROWANIA WODĄ1)

grafika

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą (Dz. U. poz. 1546), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).