Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.32.171

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 27 lutego 1998 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933) zarządza się, co następuje:
§  1. Rejestr funduszy inwestycyjnych, zwany dalej "rejestrem", prowadzi się dla funduszy inwestycyjnych określonych ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933).
§  2. Dla każdego funduszu inwestycyjnego prowadzi się oddzielną księgę rejestrową.
§  3. Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:
1) rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu,
2) rubryka druga - nazwa i rodzaj funduszu inwestycyjnego, numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON,
3) rubryka trzecia - cel inwestycyjny i czas trwania funduszu,
4) rubryka czwarta - firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób reprezentowania towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego rejestr,
5) rubryka piąta - informacja o utworzeniu rady inwestorów, data powołania rady oraz lista jej członków,
6) rubryka szósta - lista członków zarządu towarzystwa, prokurentów oraz pełnomocników, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu,
7) rubryka siódma - firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza,
8) rubryka ósma - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian,
9) rubryka dziewiąta - przejęcie, przekształcenie, likwidacja funduszu, dane likwidatorów,
10) rubryka dziesiąta - data dokonania wpisu i podpis sekretarza sądu,
11) rubryka jedenasta - uwagi.
§  4. Księgi rejestrowe nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania.
§  5. Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego funduszu prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.
§  6. W postępowaniu w sprawach rejestru stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.
§  7. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk rejestru.
§  8.
1. Sąd rejestrowy bada, czy zgłoszony wniosek i dołączone do niego dokumenty zgadzają się pod względem formy i treści z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Sąd bada, czy zgłoszone dane są zgodne z prawdziwym stanem rzeczy, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.
§  9. W postanowieniu zarządzającym wpis sąd określa treść wpisu oraz rubrykę księgi rejestrowej, do której wpis ma być dokonany.
§  10. Sąd może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. Powołane dokumenty uważa się za objęte treścią wpisu.
§  11. Postanowienie zarządzające wpis uzasadnia się tylko na wniosek.
§  12.
1. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis wpisuje się z urzędu wzmiankę w rubryce jedenastej rejestru.
2. Wzmianka, o której mowa w ust. 1, ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu postępowania.
§  13.
1. W razie uchylenia postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z urzędu zarządza jego wykreślenie.
2. W razie zmiany postanowienia zarządzającego dokonanie wpisu sąd z urzędu zarządza odpowiednią zmianą tego wpisu.
§  14.
1. Każdy może, pod nadzorem sekretarza sądowego, przeglądać rejestr oraz złożone do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
2. Zaświadczenie, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane osobie, która wykaże interes prawny w ich uzyskaniu.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.