Sposób prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń... - Dz.U.2016.306 - OpenLEX

Sposób prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.306

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy - Prawo budowlane

Na podstawie art. 82b ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) zarządza się, co następuje:
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, zwany dalej "rejestrem wniosków i decyzji", jest prowadzony w częściach dotyczących:
1)
wniosków o pozwolenie na budowę;
2)
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Dane w rejestrze wniosków i decyzji oraz rejestrze zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanym dalej "rejestrem zgłoszeń", zamieszcza się pod kolejnym numerem.
1.
Wprowadzenie danych w rejestrze wniosków i decyzji oraz rejestrze zgłoszeń, prowadzonych w formie elektronicznej, wymaga identyfikacji oraz uwierzytelnienia osoby wprowadzającej dane.
2.
Organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr wniosków i decyzji oraz rejestr zgłoszeń w formie elektronicznej przydziela osobie uprawnionej do wprowadzania danych do rejestru unikalny identyfikator, hasło użytkownika oraz certyfikat potwierdzający tożsamość osoby wprowadzającej dane.
3.
Identyfikacja, o której mowa w ust. 1, wymaga wprowadzenia unikalnego identyfikatora oraz hasła użytkownika.
4.
Uwierzytelnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje przy wykorzystaniu certyfikatu potwierdzającego tożsamość osoby wprowadzającej dane, wystawionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
1.
Prowadząc rejestry, o których mowa w § 3 ust. 1, stosuje się w tych rejestrach zabezpieczenia uniemożliwiające zmianę wprowadzonych danych oraz utratę tych danych.
2.
Upoważnionymi do korekty błędów w danych wprowadzonych w rejestrach, o których mowa w § 3 ust. 1, są wyznaczeni pracownicy organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr.
3.
Rejestry, o których mowa w § 3 ust. 1, są prowadzone w sposób umożliwiający jednoznaczne odróżnienie skorygowanych danych od danych wprowadzonych po raz pierwszy do rejestru, wraz z podaniem daty każdej korekty błędu oraz danych osoby dokonującej korekty błędu.
Rejestry, o których mowa w § 3 ust. 1, są prowadzone w sposób umożliwiający publikowanie danych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
1.
W rejestrze wniosków i decyzji oraz rejestrze zgłoszeń, dotyczących terenów zamkniętych, prowadzonych w postaci papierowej, dane wprowadza się w sposób czytelny, z podaniem daty wprowadzenia danych oraz czytelnym podpisem osoby wprowadzającej dane.
2.
Korekty błędów w danych wprowadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się poprzez skreślenie dotychczasowej treści z zachowaniem czytelności błędnego zapisu i wpisanie obok danych poprawnych z datą poprawki oraz czytelnym podpisem osoby dokonującej korekty. Nie poprawia się pojedynczych liter lub cyfr.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Sprawy budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa należą do działu administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, którym kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. poz. 135 oraz z 2013 r. poz. 148), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 443).