Sposób prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.25

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 163 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru wyrobów zawierających azbest, zwanego dalej "rejestrem", w tym:
1)
formę i układ rejestru;
2)
zawartość rejestru;
3)
okres przechowywania rejestru.
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.3)), zwanego dalej "systemem teleinformatycznym", i stanowi integralną część bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.
Układ rejestru jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rejestr zawiera następujące informacje:
1)
informacje ogólne:
a)
rok, którego dotyczą informacje,
b)
identyfikator województwa, powiatu i gminy zgodny z krajowym rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2), zwanym dalej "rejestrem TERYT",
c)
rodzaj gminy;
2)
informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest:
a)
miejscowość, w której wyrób jest zlokalizowany,
b)
ulica, jeżeli istnieje,
c)
numer domu, jeżeli istnieje,
d)
numer działki ewidencyjnej,
e)
obręb ewidencyjny,
f)
rodzaj zabudowy,
g)
nazwa miejsca, urządzenia lub instalacji,
h)
nazwa i rodzaj wyrobu,
i)
przewidywany termin usunięcia wyrobów,
j)
ilość posiadanych wyrobów,
k)
ilość odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia,
l)
stopień pilności,
m)
nazwa i numer dokumentu, na którym jest oznaczone miejsce występowania wyrobu,
n)
data ostatniej aktualizacji dokumentu;
3)
informacje dotyczące wykorzystującego wyroby zawierające azbest:
a)
nazwa,
b)
miejscowość,
c)
ulica,
d)
numer domu,
e)
numer lokalu, jeżeli istnieje,
f)
kod pocztowy,
g)
telefon, jeżeli podano,
h)
e-mail, jeżeli podano;
4)
informacje dotyczące wprowadzania i zmian informacji:
a)
data wprowadzenia informacji,
b)
data ostatniej zmiany informacji,
c)
imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu do rejestru.
1. 
System teleinformatyczny umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz graficzne przedstawienie tych informacji, w szczególności dokonanie:
1)
wizualizacji informacji na mapie gminy, powiatu, województwa i kraju;
2)
analiz porównawczych informacji w wybranym okresie, na wskazanym terenie.
2. 
System teleinformatyczny umożliwia także:
1)
aktualizację informacji dotyczących województw, powiatów, gmin, miejscowości i ulic zgodnie z rejestrem TERYT;
2)
rejestrowanie dat oraz danych osób wprowadzających informacje do rejestru;
3)
zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych w nim informacji;
4)
ochronę informacji, w szczególności przed ich usunięciem lub zniekształceniem.
Rejestr przechowuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

ZAŁĄCZNIK

UKŁAD REJESTRU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Lp.Opis polaInformacje
Informacje ogólne
1Rok, którego dotyczą informacje
2Identyfikator województwa
3Identyfikator powiatu
4Identyfikator gminy
5Rodzaj gminy1), 2)
Informacje dotyczące wyrobu zawierającego azbest
6Miejscowość, w której wyrób jest zloka-

lizowany1)

7Ulica1)
8Numer domu
9Numer działki ewidencyjnej3)
10Obręb ewidencyjny1),4)
11Rodzaj zabudowy5)
12Nazwa miejsca, urządzenia lub instalacji
13Nazwa i rodzaj wyrobu6)
14Przewidywany termin usunięcia wyrobów
15Ilość posiadanych wyrobów7)
16Ilość odpadów zawierających azbest

przekazanych do unieszkodliwienia8)

17Stopień pilności9)
18Nazwa i numer dokumentu, na którym

jest oznaczone miejsce występowania

wyrobu

19Data ostatniej aktualizacji dokumentu
Informacje dotyczące wykorzystującego wyroby zawierające azbest
20Nazwa
21Miejscowość
22Ulica
23Numer domu
24Numer lokalu
25Kod pocztowy
26Telefon
27E-mail
Informacje dotyczące wprowadzania i zmian informacji
28Data wprowadzenia informacji
29Data ostatniej zmiany informacji
30Imię i nazwisko osoby dokonującej wpi-

su do rejestru

Objaśnienia:

1) Zgodnie z rejestrem TERYT.

2) Należy podać rodzaj gminy: miejska, wiejska, miejsko-wiejska.

3) Należy podać numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

4) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodar-

czy, inny.

6) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

– płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

– płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

– rury i złącza azbestowo-cementowe,

– rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

– izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

– wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

– przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

– szczeliwa azbestowe,

– taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

– wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

– papier, tektura,

– drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca

1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.), po trwałym zabezpieczeniu

przed emisją włókien azbestu),

– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowa-

nia wyrobów zawierających azbest, które nie zostały zabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

7) Ilość wyrobu należy podać w jednostce właściwej dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m, km).

8) Ilość odpadu należy podać w jednostce właściwej dla danego odpadu (kg).

9) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozpo-

rządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.).