Sposób prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.719

Akt utracił moc
Wersja od: 25 maja 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych

Na podstawie art. 36a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej "ustawą".
1.
Rejestr zbiorów danych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy, zwany dalej "rejestrem", składa się z wykazu zbiorów danych zawierającego informacje określone w § 3 odrębnie dla każdego zbioru danych.
2.
Rejestr jest prowadzony w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.
1.
W rejestrze znajdują się następujące informacje dotyczące każdego zbioru danych:
1)
nazwa zbioru danych;
2)
oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;
3)
oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takiego podmiotu;
4)
oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi;
5)
podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych;
6)
cel przetwarzania danych w zbiorze;
7)
opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze;
8)
zakres danych przetwarzanych w zbiorze;
9)
sposób zbierania danych do zbioru, w szczególności informacja, czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;
10)
sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja, czy dane ze zbioru są udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa;
11)
oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;
12)
informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego.
2.
W rejestrze podaje się datę wpisu każdego zbioru danych do rejestru, a także datę ostatniej aktualizacji informacji dotyczących każdego zbioru danych.
3.
W przypadku wykreślenia zbioru danych z rejestru w rejestrze pozostawia się nazwę zbioru danych, datę wpisania zbioru danych oraz datę ostatniej aktualizacji informacji dotyczących tego zbioru wraz z adnotacją, że jest to data wykreślenia zbioru z rejestru.
4.
Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w rejestrze do przeglądania w powszechnie zrozumiałej formie, według kolejności określonej w ust. 1.
1.
Administrator bezpieczeństwa informacji w ramach prowadzenia rejestru:
1)
wpisuje zbiór danych do rejestru przed rozpoczęciem przetwarzania w zbiorze danych;
2)
aktualizuje informacje dotyczące zbioru danych w rejestrze - w przypadku zmiany informacji objętych wpisem;
3)
wykreśla zbiór danych z rejestru - w przypadku zaprzestania przetwarzania w nim danych osobowych;
4)
udostępnia rejestr do przeglądania.
2.
Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego obowiązek ich dokonania.
1.
W przypadku prowadzenia rejestru w postaci elektronicznej administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia rejestr do przeglądania:
1)
na stronie internetowej administratora danych, przy czym na stronie głównej umieszcza się odwołanie umożliwiające bezpośredni dostęp do rejestru, lub
2)
na stanowisku dostępowym w systemie informatycznym administratora danych znajdującym się w siedzibie lub miejscu zamieszkania tego administratora, lub
3)
przez sporządzenie wydruku rejestru z systemu informatycznego administratora danych.
2.
W przypadku prowadzenia rejestru w postaci papierowej administrator bezpieczeństwa informacji udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie lub miejscu zamieszkania administratora danych.
3.
W przypadku prowadzenia rejestru wyłącznie w postaci elektronicznej albo w postaci papierowej i postaci elektronicznej administrator bezpieczeństwa informacji może zdecydować, że w odniesieniu do informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, w postaci elektronicznej udostępnia się do przeglądania wyłącznie informacje o powierzeniu przetwarzania danych innemu podmiotowi, a jego oznaczenie i adres siedziby lub miejsca zamieszkania są udostępniane do przeglądania jedynie w sposób określony w ust. 2.
Administrator bezpieczeństwa informacji odnotowuje historię zmian w rejestrze zawierającą:
1)
informację o rodzaju zmiany (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie);
2)
datę dokonania zmiany;
3)
informację o zakresie zmiany.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).