Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  9. 
1.  Komisja kwalifikacyjna rozstrzyga o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonych przez tego kandydata dokumentów oraz oświadczeń.
2.  Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, zawiadamia na piśmie:
1) kandydatów o:
a) terminie drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego,
b) niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, podając przyczynę takiego rozstrzygnięcia;
2) członków komisji kwalifikacyjnej o terminie drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.