Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  7. 
1.  W posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej może uczestniczyć osoba niebędąca jej członkiem, pod warunkiem udzielenia tej osobie przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej upoważnienia na piśmie do wykonywania określonych czynności techniczno-usługowych.
2.  Osoba, o której mowa w ust. 1, nie może być obecna w czasie głosowania.
3.  Osoby uczestniczące w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego nie mogą przystąpić do tego postępowania kwalifikacyjnego.