Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  5.  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w dwóch etapach obejmujących:
1) etap pierwszy - ustalenie spełnienia przez kandydatów wymagań określonych w art. 11 ust. 3 pkt 1-4 i 6 ustawy;
2) etap drugi - rozmowę kwalifikacyjną, podczas której jest dokonywana ocena wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz kompetencji kierowniczych posiadanych przez kandydata; przed rozmową kwalifikacyjną może zostać przeprowadzony sprawdzian wiedzy z zakresu ochrony roślin przed agrofagami, środków ochrony roślin i nasiennictwa w formie testu wyboru.