Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  4. 
1.  Komisję kwalifikacyjną powołuje Główny Inspektor.
2.  W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący komisji kwalifikacyjnej - dyrektor generalny w Głównym Inspektoracie albo osoba przez niego upoważniona oraz
2) członkowie komisji kwalifikacyjnej:
a) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, albo osoba przez niego upoważniona,
b) osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
c) osoba upoważniona przez Głównego Inspektora,
d) osoba upoważniona przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.
3.  Osoby wchodzące w skład komisji kwalifikacyjnej powinny posiadać imienne upoważnienie wydane przez organy, które reprezentują.
4.  W skład komisji kwalifikacyjnej nie powołuje się osoby, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie z kandydatem, który złożył ofertę na stanowisko wojewódzkiego inspektora lub jego zastępcy, albo pozostaje z tym kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.