Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  3. 
1.  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektorem", zamieszcza ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1) w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektoratem";
2) w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.
3.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) termin i miejsce składania ofert na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo jego zastępcy;
2) wykaz dokumentów, które kandydat dołącza do oferty, obejmujący:
a) życiorys i list motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub tytułu uzyskanego za granicą uznanego zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym,
c) kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) oświadczenie, że:
posiada obywatelstwo polskie,
korzysta z pełni praw publicznych,
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nie występują przeciwwskazania do powołania go na stanowisko wojewódzkiego inspektora lub jego zastępcy określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399),
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym,
e) zaświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej "ustawą", jeżeli kandydat takie zaświadczenie posiada.
4.  Główny Inspektor gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydata w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym.
5.  W przypadku złożenia oferty przez nadanie przesyłką w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695), za dzień złożenia oferty uznaje się dzień, w którym ta przesyłka została nadana.
6.  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydatów, których oferty zostały odrzucone, nie dopuszcza się do postępowania kwalifikacyjnego.
7.  Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów lub oświadczeń, kandydata wzywa się do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub oświadczeń w tym terminie, ofertę odrzuca się, a tego kandydata nie dopuszcza się do postępowania kwalifikacyjnego.