Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  16.  Główny Inspektor zawiadamia:
1) wojewodę o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wojewódzkiego inspektora;
2) wojewodę i wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko zastępcy wojewódzkiego inspektora.