Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  14. 
1.  Główny Inspektor stwierdza nieważność postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:
1) naruszenia tajności głosowania;
2) ujawnienia po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, że:
a) w składzie komisji kwalifikacyjnej znalazły się osoby, o których mowa w § 4 ust. 4, lub w czasie głosowania była obecna osoba, o której mowa w § 7 ust. 1, lub
b) do postępowania kwalifikacyjnego została dopuszczona osoba biorąca udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, lub
c) kandydat wyłoniony przez komisję kwalifikacyjną nie spełnia wymagań określonych w art. 11 ust. 3 ustawy;
3) niepowiadomienia kandydata lub członków komisji kwalifikacyjnej o terminie drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
2.  Stwierdzenie nieważności postępowania kwalifikacyjnego ogłasza się nie później niż przed upływem 14 dni od dnia wyłonienia przez komisję kwalifikacyjną kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy.
3.  Ogłoszenie o stwierdzeniu nieważności postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza się:
1) w siedzibie Głównego Inspektoratu;
2) w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne.