Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  13. 
1.  Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przedstawia Głównemu Inspektorowi, w terminie 3 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
2.  Główny Inspektor powiadamia pisemnie kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej wyników tego postępowania kwalifikacyjnego.
3.  Komisja kwalifikacyjna ogłasza wynik postępowania kwalifikacyjnego.
4.  Wynik postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza się:
1) w siedzibie Głównego Inspektoratu;
2) w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.