Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  10. 
1.  Głosowania na kandydata dokonuje się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Głównego Inspektora, zawierających listę nazwisk i imion kandydatów w kolejności alfabetycznej.
2.  Głosowania dokonuje się przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska i imienia wybranego kandydata oraz skreślenie nazwisk i imion pozostałych kandydatów.
3.  Głos jest nieważny w przypadku:
1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska i imienia więcej niż jednego kandydata;
2) braku skreśleń.
4.  Komisja kwalifikacyjna nie bierze pod uwagę głosów nieważnych.
5.  Karta, na której wszystkie nazwiska i imiona kandydatów zostały skreślone, jest ważna i traktowana jako odrzucenie wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego.