Sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1395

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 września 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 1 września 2016 r.
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Na podstawie art. 101a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903 i 1250) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym:
1)
substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania;
2)
szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie oraz dopuszczalnej zawartości w ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż wskazana w pkt 1, z uwzględnieniem analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska;
3)
etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych, w szczególności:
a)
sposób ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub w przeszłości,
b)
sposób ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w lit. a,
c)
źródła informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi,
d)
warunki uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne,
e)
etapy i sposób prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;
4)
rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń;
5)
referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;
6)
szczegółowe wymagania dotyczące oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, gdzie jest lub była w przeszłości eksploatowana instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w celu zapewnienia identyfikacji każdego zanieczyszczenia przed uruchomieniem instalacji, w trakcie jej eksploatacji oraz po zamknięciu, w tym wymagania dotyczące zakresu i sposobu sporządzenia raportu początkowego, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, pomiarów, o których mowa w art. 211 ust. 6 pkt 4 tej ustawy, i raportu końcowego, o którym mowa w art. 217b ust. 1 tej ustawy.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
działalności zaliczonej do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku - rozumie się przez to działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926);
2)
raporcie wynikającym z przepisów o pozwoleniach zintegrowanych - rozumie się przez to odpowiednio raport początkowy, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, badania i pomiary, o których mowa w art. 211 ust. 6 pkt 4 tej ustawy, albo raport końcowy, o którym mowa w art. 217b ust. 1 tej ustawy;
3)
szkodzie w środowisku - rozumie się przez to szkodę w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie;
4)
frakcji FG02 - rozumie się przez to zawartość w glebie frakcji granulometrycznej o średnicy zastępczej ziaren poniżej 0,02 mm.
1. 
Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Dopuszczalne zawartości, o których mowa w ust. 1, określa się dla grup gruntów wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania określonych w ust. 3-6, z wyłączeniem gruntów pod wodami, uwzględniając podgrupy gruntów określonych w ust. 7.
3. 
Grupy gruntów wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania na danym terenie określa się zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, uwzględniając oznaczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.), w następujący sposób:
1)
grupa gruntów I:
a)
tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem B,
b)
inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem Bi,
c)
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, oznaczone symbolem Bp,
d)
grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,
e)
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz, z wyłączeniem terenów wymienionych w pkt 3 lit. e, w tym:
tereny ośrodków wypoczynkowych, tereny zabaw dziecięcych, plaże, urządzone parki, skwery, zieleńce (poza pasami ulic),
tereny sportowe, takie jak: stadiony, boiska sportowe, skocznie narciarskie, tory saneczkowe, strzelnice sportowe, kąpieliska, pola golfowe,
tereny spełniające funkcje rozrywkowe, takie jak: lunaparki i wesołe miasteczka,
ogrody zoologiczne i botaniczne;
2)
grupa gruntów II:
a)
grunty orne, oznaczone symbolem R, oraz tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach oznaczonych symbolem R,
b)
sady, oznaczone symbolem S,
c)
łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,
d)
pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,
e)
grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,
f)
grunty pod rowami, oznaczone symbolem W,
g)
tereny rodzinnych ogrodów działkowych urządzonych na gruntach oznaczonych symbolem Bz;
3)
grupa gruntów III:
a)
lasy, oznaczone symbolem Ls,
b)
grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem Lz,
c)
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,
d)
nieużytki, oznaczone symbolem N,
e)
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem Bz, z wyłączeniem terenów wymienionych w pkt 1 lit. e, w tym:
tereny o charakterze zabytkowym, takie jak: ruiny zamków, grodziska, kurhany, pomniki przyrody,
tereny zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,
f)
użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, w szczególności E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps i E-R,
g)
tereny różne, oznaczone symbolem Tr;
4)
grupa gruntów IV:
a)
tereny przemysłowe, oznaczone symbolem Ba,
b)
użytki kopalne, oznaczone symbolem K,
c)
tereny komunikacyjne, w tym:
drogi, oznaczone symbolem dr,
tereny kolejowe, oznaczone symbolem Tk,
inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem Ti,
grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem Tp.
4. 
Jeżeli dla danego terenu opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, grupy gruntów wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania na danym terenie określa się zgodnie z przeznaczeniem terenu wskazanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając oznaczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961 i 1250), w następujący sposób:
1)
grupa gruntów I:
a)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN,
b)
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem MW,
c)
tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem U,
d)
tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US,
e)
tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, oznaczone symbolem UC,
f)
tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone symbolem RM,
g)
tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, oznaczone symbolem RU,
h)
tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, oznaczone symbolem ZP,
i)
cmentarze, oznaczone symbolem ZC;
2)
grupa gruntów II:
a)
tereny rolnicze, oznaczone symbolem R,
b)
tereny ogrodów działkowych, oznaczone symbolem ZD;
3)
grupa gruntów III:
a)
lasy, oznaczone symbolem ZL,
b)
grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje, oznaczone symbolem ZP,
c)
tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, oznaczone symbolem ZN;
4)
grupa gruntów IV:
a)
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone symbolem P,
b)
obszary i tereny górnicze, oznaczone symbolem PG,
c)
tereny dróg publicznych, oznaczone symbolem KD,
d)
tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem KDW,
e)
tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolem E, G, W, K, T, O lub C.
5. 
Obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250), w szczególności tereny ujęć wody i strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren bezpośredniej ochrony tych ujęć, zalicza się do grupy gruntów I bez względu na oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
6. 
Parki narodowe i rezerwaty przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1688 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422), zalicza się do grupy gruntów II bez względu na oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
7. 
Dla grupy gruntów II dla głębokości 0-0,25 m poniżej poziomu terenu (ppt) określa się następujące podgrupy gruntów wydzielone w oparciu o właściwości gleby:
1)
podgrupa gruntów II-1:
a)
gleby mineralne bardzo lekkie, o zawartości frakcji FG02 mniejszej niż 10%, niezależnie od wartości pHKCI,
b)
gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10-20%, o wartości pHKCI mniejszej lub równej 6,5;
2)
podgrupa gruntów II-2:
a)
gleby mineralne lekkie, o zawartości frakcji FG02 10-20%, o wartości pHKCI wyższej niż 6,5,
b)
gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20-35%, o wartości pHKCI mniejszej lub równej 5,5,
c)
gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości pHKCI mniejszej lub równej 5,5,
d)
gleby mineralno-organiczne, o zawartości węgla organicznego 3,5-6%, niezależnie od wartości pHKCI;
3)
podgrupa gruntów II-3:
a)
gleby mineralne średnie, o zawartości frakcji FG02 20-35%, o wartości pHKCI wyższej niż 5,5,
b)
gleby mineralne ciężkie, o zawartości frakcji FG02 większej niż 35%, o wartości pHKCI wyższej niż 5,5,
c)
gleby mineralno-organiczne i organiczne, o zawartości węgla organicznego ponad 6%, niezależnie od wartości pHKCI.
8. 
Dopuszczalne zawartości, o których mowa w ust. 1, dla głębokości przekraczającej 0,25 m ppt dla wszystkich grup gruntów określa się z uwzględnieniem wodoprzepuszczalności gleby i ziemi.
Dopuszczalną zawartość w glebie oraz dopuszczalną zawartość w ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż wskazana w § 1 pkt 1, ustala się na podstawie analizy wpływu obecności tej substancji w glebie lub w ziemi na zdrowie ludzi i stan środowiska, sporządzonej w postaci pisemnej, w tym:
1)
charakterystyki substancji powodującej ryzyko wraz ze wskazaniem klas zagrożenia wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.);
2)
charakterystyki ryzyka dla zdrowia ludzi, w szczególności:
a)
dla substancji o działaniu toksycznym - oszacowania na podstawie dostępnych danych ilorazu zagrożenia (HQ) rozumianego jako miara prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi spowodowanego obecnością substancji powodującej ryzyko w środowisku, przy czym za dopuszczalną uznaje się wartość HQ < 1,
b)
dla substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - oszacowania na podstawie dostępnych danych ryzyka zdrowotnego (R) rozumianego jako dodatkowe, ponad poziom naturalny w środowisku, prawdopodobieństwo wystąpienia przypadków nowotworu spowodowanego obecnością substancji powodującej ryzyko w środowisku, przy czym za dopuszczalną uznaje się wartość R < 1x10-5;
3)
analizy istniejących metod badania zanieczyszczenia gleby i ziemi, z uwzględnieniem granicy wykrywalności i oznaczalności danej substancji w glebie i ziemi, a także z uwzględnieniem niepewności oznaczeń;
4)
podsumowania informacji, o których mowa w pkt 1-3, wraz ze wskazaniem ustalonej na ich podstawie dopuszczalnej zawartości tej substancji w glebie i dopuszczalnej zawartości tej substancji w ziemi:
a)
dla głębokości 0-0,25 m ppt, w odniesieniu do grupy gruntów I, II, III albo IV oraz podgrupy gruntów II-1, II-2 albo II-3 określonych dla grupy gruntów II - do której może zostać zakwalifikowany dany grunt,
b)
dla głębokości przekraczającej 0,25 m ppt w odniesieniu do tego wskaźnika wodoprzepuszczalności gleby i ziemi, który ma zastosowanie do danego gruntu.
Tereny zanieczyszczone identyfikuje się w pięciu etapach określonych w § 6-10.
1. 
Etap pierwszy identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, obecnie lub w przeszłości, z uwzględnieniem:
1)
działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub
2)
w przypadku wykonywania raportu wynikającego z przepisów o pozwoleniach zintegrowanych - działalności, o której mowa w pkt 1, oraz działalności zaliczonej do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku.
2. 
Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych zanieczyszczeń dla tych działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Jeżeli identyfikacja terenu zanieczyszczonego została zainicjowana na podstawie istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wskazujących na przekroczenie dopuszczalnej zawartości substancji powodującej ryzyko w glebie lub ziemi oraz nie jest możliwe ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub w przeszłości, przechodzi się bezpośrednio do etapu trzeciego, o którym mowa w § 8, prowadząc dalsze badania w zakresie substancji, której dopuszczalna zawartość została przekroczona.
Etap drugi identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie, z uwzględnieniem:
1)
w przypadku oceny historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi:
a)
analizy możliwości wystąpienia przykładowych zanieczyszczeń wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla danego rodzaju działalności, które należy traktować jako orientacyjne, przy czym jeżeli dana działalność może zostać zaklasyfikowana do więcej niż jednego rodzaju działalności, należy uwzględnić przykładowe substancje dla każdego z tych rodzajów działalności,
b)
analizy wszelkich dostępnych informacji na temat substancji powodujących ryzyko wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych w wyniku działalności prowadzonych na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r.;
2)
w przypadku wykonywania raportu wynikającego z przepisów o pozwoleniach zintegrowanych - szczegółowej inwentaryzacji substancji powodujących ryzyko, które są wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez obecnie eksploatowane na danym terenie instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, szczegółowej inwentaryzacji substancji powodujących ryzyko, które mają być wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez planowane na danym terenie instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, oraz oceny, czy w danym przypadku występuje możliwość zanieczyszczenia gleby lub ziemi na terenie zakładu, z uwzględnieniem:
a)
w szczególności substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi,
b)
ilości tych substancji oraz stosowanej technologii, w szczególności sposobów i miejsc przechowywania, transportu, wykorzystywania, produkcji i uwalniania tych substancji, podczas eksploatacji instalacji oraz w przypadku awarii,
c)
charakterystyki terenu zakładu niezbędnej do dokonania oceny zanieczyszczenia, w szczególności ukształtowania terenu, pokrycia powierzchni terenu, obecności wód powierzchniowych, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych,
d)
stosowanych sposobów zapobiegania emisjom tych substancji do gleby lub ziemi.
1. 
Etap trzeci identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje zebranie oraz analizę dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko z listy ustalonej w etapie drugim.
2. 
Za źródło informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi uznaje się:
1)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
2)
prognozę oddziaływania na środowisko oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
3)
opracowanie ekofizjograficzne;
4)
program ochrony powietrza;
5)
przegląd ekologiczny;
6)
plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza wraz z opracowaniami przygotowanymi na potrzeby tego planu;
7)
bazy danych geologicznych;
8)
decyzje określające warunki korzystania ze środowiska.
3. 
Za aktualne badania zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko uważa się wyniki badań, od których wykonania nie upłynęło więcej niż 10 lat, o ile zostały wykonane przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz zgodnie z metodykami, o których mowa w § 11, a także jeżeli od dnia ich wykonania na danym terenie nie zaistniały okoliczności mogące wpłynąć na zawartość zanieczyszczenia, w szczególności poważna awaria przemysłowa, emisja lub zdarzenie mogące powodować bezpośrednie zagrożenie szkodą lub szkodę w środowisku.
1. 
Etap czwarty identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje zebranie informacji koniecznych do wykonania badań wstępnych oraz wykonanie badań wstępnych, w tym:
1)
ustalenie grupy gruntów występującej na danym terenie oraz zebranie informacji o rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowie;
2)
lokalizację źródeł zanieczyszczeń substancjami powodującymi ryzyko, znajdujących się na danym terenie obecnie lub w przeszłości, w tym:
a)
źródeł lokalnych - rozumianych jako zbiorniki, magazyny, ciągi transportowe, rurociągi, urządzenia techniczne, odpady, miejsca wprowadzania ścieków do ziemi oraz inne źródła o podobnym charakterze,
b)
źródeł rozproszonych - rozumianych jako źródła emisji pyłów lub gazów do powietrza oraz użycie substancji powodujących ryzyko bezpośrednio na powierzchni ziemi;
3)
określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek gleby dla głębokości 0-0,25 m ppt, indywidualnie dla danego terenu, uwzględniając informacje, o których mowa w pkt 1 i 2, przy czym:
a)
dla grup gruntów I i IV:
na terenie o powierzchni do 0,05 ha - ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 1 sekcję,
na terenie o powierzchni powyżej 0,05 ha do 1 ha - ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej niż 0,1 ha,
na terenie o powierzchni powyżej 1 ha do 10 ha - ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 0,5 ha,
na terenie o powierzchni powyżej 10 ha - ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 20 sekcji o powierzchni nie większej niż 5 ha
z tym że na każdej z sekcji wyznacza się przynajmniej 15 punktów pobierania próbek pojedynczych w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek 1 próbki zbiorczej dla każdej z sekcji,
b)
dla grup gruntów II i III:
na terenie o powierzchni do 0,5 ha - ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 1 sekcję,
na terenie o powierzchni powyżej 0,5 ha do 10 ha - ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 3 sekcje o powierzchni nie większej niż 1 ha,
na terenie o powierzchni powyżej 10 ha do 100 ha - ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 10 sekcji o powierzchni nie większej niż 5 ha,
na terenie o powierzchni powyżej 100 ha do 500 ha - ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 20 sekcji o powierzchni nie większej niż 10 ha,
na terenie o powierzchni powyżej 500 ha - ustala się dla całego badanego terenu przynajmniej 40 sekcji o powierzchni nie większej niż 25 ha
z tym że na każdej z sekcji wyznacza się przynajmniej 15 punktów pobierania próbek pojedynczych w celu uzyskania w wyniku zmieszania tych próbek 1 próbki zbiorczej dla każdej z sekcji;
4)
określenie schematu lokalizacji punktów pobierania próbek pojedynczych gleby i ziemi dla głębokości przekraczającej 0,25 m ppt, indywidualnie dla danego terenu, uwzględniając informacje, o których mowa w pkt 1 i 2;
5)
określenie głębokości pobierania próbek gleby i ziemi do badań bez względu na grupę gruntów, w taki sposób aby próbki były pobierane:
a)
w przedziale o miąższości 0-0,25 m ppt,
b)
w przedziale o miąższości 0,25-1 m ppt,
c)
w przypadku gdy są to utwory o przekształconym mechanicznie profilu glebowym lub na danym terenie występują lokalne źródła zanieczyszczeń lub ujęcia wody lub otwory wiertnicze - na głębokości przekraczającej 1 m ppt do spodziewanej głębokości występowania zanieczyszczenia w przedziałach o miąższości nie większej niż 2 m, uwzględniając przy określaniu głębokości występowania zanieczyszczenia:
informacje, o których mowa w pkt 1 i 2,
informacje na temat właściwości zanieczyszczenia,
informacje na temat poziomu ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych, o ile takie informacje są dostępne;
6)
pobranie próbek gleby i ziemi zgodnie z określonym schematem lokalizacji punktów pobierania próbek oraz na określonych głębokościach;
7)
przeprowadzenie:
a)
badań właściwości gleby lub ziemi, w szczególności:
składu granulometrycznego, zawartości węgla organicznego i wartości pHKCI w próbkach zbiorczych pobranych na gruntach z grupy II z głębokości 0-0,25 m ppt - w przypadku badania zawartości substancji powodujących ryzyko z grupy metali i metaloidu,
wodoprzepuszczalności gleby lub ziemi w próbkach pojedynczych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt,
b)
pomiarów w celu określenia zawartości substancji powodujących ryzyko z listy ustalonej w etapach pierwszym, drugim i trzecim, przy czym pomiary te wykonuje się:
w pobranych próbkach zbiorczych z głębokości 0-0,25 m ppt,
w pobranych próbkach pojedynczych z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt w przedziale o miąższości 0,25-1 m ppt, oraz, w przypadku próbek z głębokości przekraczającej 1 m ppt, o ile były pobierane, w przedziałach o miąższości nie większej niż 2 m;
8)
porównanie otrzymanych wyników analiz z dopuszczalnymi zawartościami, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz, jeżeli istnieją do tego podstawy, analizę, czy stwierdzone zawartości substancji na danym terenie są pochodzenia naturalnego;
9)
sporządzenie dokumentacji badań wstępnych zawierającej informacje o:
a)
datach pobrania próbek,
b)
miejscach pobrania próbek, w tym adres, numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
c)
głębokości pobrania próbek,
d)
sposobie użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek,
e)
właściwościach gleby, o których mowa w pkt 7 lit. a,
f)
wynikach pomiarów, o których mowa w pkt 7 lit. b,
g)
stwierdzonym zanieczyszczeniu,
h)
jeżeli istnieją do tego podstawy - wynikach analizy, czy stwierdzone zawartości substancji na danym terenie są pochodzenia naturalnego.
2. 
Do oceny oraz badań i obserwacji stanu gleby i ziemi dokonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska nie stosuje się przepisów ust. 1.
1. 
Etap piąty identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje przeprowadzenie badań szczegółowych polegających na:
1)
określeniu indywidualnie dla danego terenu schematu lokalizacji punktów pobierania próbek w celu wyznaczenia zasięgu występowania zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko, których występowanie zostało potwierdzone w badaniach wstępnych, o których mowa w § 9 ust. 1;
2)
określeniu głębokości pobierania próbek gleby i ziemi do badań w przedziale o miąższości 0-0,25 m ppt oraz głębiej niż 0,25 m ppt, aż do głębokości poniżej występowania zanieczyszczenia;
3)
pobraniu próbek zgodnie z określonym schematem lokalizacji punktów pobierania próbek oraz na określonych głębokościach;
4)
przeprowadzeniu badań właściwości gleby, w tym:
a)
w przypadku badania zawartości substancji powodujących ryzyko z grupy metali i metaloidu - składu granulometrycznego, zawartości węgla organicznego i wartości pHKCI w próbkach pobranych na gruntach z grupy II z głębokości 0-0,25 m ppt,
b)
wodoprzepuszczalności gleby i ziemi w próbkach z głębokości przekraczającej 0,25 m ppt;
5)
przeprowadzeniu pomiarów substancji powodujących ryzyko, których występowanie zostało potwierdzone w badaniach wstępnych, o których mowa w § 9 ust. 1, w celu określenia ich zawartości w pobranych próbkach;
6)
porównaniu otrzymanych wyników pomiarów z dopuszczalnymi zawartościami, o których mowa w § 3 ust. 1;
7)
sporządzeniu dokumentacji badań szczegółowych zawierającej informacje o:
a)
datach pobrania próbek,
b)
miejscach pobrania próbek, w tym adres, numery działek ewidencyjnych oraz współrzędne określone z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej (GPS),
c)
głębokości pobrania próbek,
d)
sposobie użytkowania gruntu w miejscu pobrania próbek,
e)
właściwościach gleby, o których mowa w pkt 4,
f)
wynikach pomiarów, o których mowa w pkt 5,
g)
poziomie zwierciadła wody podziemnej wraz z ich kierunkami przepływu, w formie przekroju przez punkty pomiarowe,
h)
stwierdzonym zanieczyszczeniu, którego zasięg zostanie naniesiony na mapie zasadniczej albo, w przypadku braku takiej mapy, na mapie ewidencyjnej,
i)
rozprzestrzenianiu substancji powodującej ryzyko w planie i przekroju,
j)
jeżeli istnieją do tego podstawy - wynikach analizy, czy stwierdzone zawartości substancji na danym terenie są pochodzenia naturalnego.
2. 
Do oceny oraz badań i obserwacji stanu gleby i ziemi dokonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska nie stosuje się przepisów ust. 1.
1. 
Referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Badania, o których mowa w § 9 i § 10, prowadzi się w oparciu o referencyjne metodyki wykonywania badań właściwości oraz zanieczyszczenia gleby i ziemi lub inne metodyki, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
W przypadku wykluczenia występowania zanieczyszczenia, na którymkolwiek z etapów, o których mowa w § 6-10, identyfikację terenu zanieczyszczonego uznaje się za zakończoną.
1. 
Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie zakładu, gdzie jest lub była w przeszłości eksploatowana instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, jest prowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu.
2. 
Raport wynikający z przepisów o pozwoleniach zintegrowanych zawiera przedstawione w postaci opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych oraz map wskazujących zasięg zanieczyszczenia:
1)
informacje na temat:
a)
działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie, o której mowa w § 6 ust. 1,
b)
szczegółowej inwentaryzacji substancji powodujących ryzyko, które są wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez obecnie eksploatowane na danym terenie instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, oraz substancji powodujących ryzyko, które mają być wykorzystywane, produkowane lub uwalniane przez planowane na danym terenie instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a także oceny, czy w danym przypadku występuje możliwość zanieczyszczenia gleby lub ziemi na terenie zakładu, o których mowa w § 7 pkt 2,
c)
dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie oraz dostępnych i aktualnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko, o których mowa w § 8 ust. 1,
d)
sposobu wykonania i wyników badań szczegółowych, o których mowa w § 10 ust. 1,
e)
zastosowanych metodyk wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;
2)
informacje konieczne do wykonania badań wstępnych oraz informacje na temat sposobu wykonania i wyników badań wstępnych, o których mowa w § 9 ust. 1.
3. 
Przygotowując raport wynikający z przepisów o pozwoleniach zintegrowanych, przepisy § 11 ust. 2 i § 12 stosuje się odpowiednio.
W terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dopuszcza się wykorzystanie w postępowaniach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi wykonanych, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z dotychczasowymi przepisami przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przy czym wyniki pomiarów przeprowadzonych w celu określenia zawartości substancji powodujących ryzyko w pobranych próbkach porównuje się z dopuszczalnymi zawartościami, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SUBSTANCJE POWODUJĄCE RYZYKO SZCZEGÓLNIE ISTOTNE DLA OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI, ICH DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI W GLEBIE ORAZ DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI W ZIEMI, ZRÓŻNICOWANE DLA POSZCZEGÓLNYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY ORAZ GRUP GRUNTÓW, WYDZIELONYCH W OPARCIU O SPOSÓB ICH UŻYTKOWANIA

1.
Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi oraz dopuszczalne zawartości tych substancji w glebie [mg/kg suchej masy części ziemistych gleby (<2 mm)1)], określone dla głębokości 0-0,25 m ppt, z podziałem uwzględniającym grupy gruntów, wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania, oraz podgrupy gruntów wydzielone w oparciu o właściwości gleby określone dla grupy gruntów II.
Lp.SubstancjaDopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko z podziałem na grupy i podgrupy gruntów
IIIIIIIV
I. METALE I METALOID
Podgrupa gruntów
II-1II-2II-3
1Arsen (As)2510205050100
2Bar (Ba)40020040060010001500
3Chrom (Cr)2001503005005001000
4Cyna (Sn)20102040100350
5Cynk (Zn)500300500100010002000
6Kadm (Cd)22351015
7Kobalt (Co)50203050100200
8Miedź (Cu)200100150300300600
9Molibden (Mo)50102550100250
10Nikiel (Ni)150100150300300500
11Ołów (Pb)200100250500500600
12Rtęć (Hg)52451030
II. ZANIECZYSZCZENIA NIEORGANICZNE
1Cyjanki wolne11520
2Cyjanki - związki kompleksowe552050
III. WĘGLOWODORY
III.A. BENZYNY I OLEJE
1Suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn2)1150500
2Suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju3)30503003000
III.B. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
1Benzen0,10,110100
2Etylobenzen0,10,110100
3Toluen0,10,110100
4Ksyleny4)0,10,110100
5Styren0,10,1660
III.С. WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
1Naftalen0,10,1120
2Antracen0,20,2120
3Chryzen0,20,2120
4Benzo(a)antracen0,10,1120
5Dibenzo(a,h)antracen0,10,1120
6Benzo(a)piren0,10,1120
7Benzo(b)fluoranten0,10,1120
8Benzo(k)fluoranten0,10,1120
9Benzo(ghi)perylen0,20,2120
10Indeno(1,2,3-c,d)piren0,20,2120
IV. WĘGLOWODORY CHLOROWANE
1Alifatyczne chlorowane5)0,010,010,015
2Dichloroeten0,010,010,015
3Trichloroeten0,010,010,015
4Tetrachloroeten0,010,010,015
5Chlorobenzeny pojedyncze6)0,010,010,0115
6Chlorofenole pojedyncze7)0,010,010,011
7Chloronaftalen0,010,010,011
8PCB8)0,020,020,022
V. ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
V.A. PESTYCYDY CHLOROORGANICZNE
1DDT/DDE/DDD9)0,00250,120,0250,25
2Aldryna0,00250,0250,0250,25
3Dieldryna0,00050,0050,0050,50
4Endryna0,0010,010,010,50
5α-HCH10)0,00250,0250,0251
6β-HCH10)0,0010,010,010,5
7γ-HCH10)0,00010,010,0010,05
V.B. PESTYCYDY - ZWIĄZKI NIECHLOROWE
1Carbaryl0,050,20,20,2
2Carbofuran0,050,20,20,2
3Maneb0,050,20,20,2
4Atrazyna0,0050,050,050,05
VI. POZOSTAŁE ZANIECZYSZCZENIA
1Tetrahydrofuran0,10,1250
2Pirydyna0,10,1230
3Tetrahydrotiofen0,10,1260
4Cykloheksan0,10,1580
5Fenol0,10,1350
6Krezole11)0,10,1350
7Ftalany12)0,10,11060
Objaśnienia:

1) Sucha masa części ziemistych gleby(<2 mm) -masa wysuszona w temperaturze 105° C zgodnie z normą PN-ISO 11465 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby - Metoda wagowa". Oznaczenie właściwości fizykochemicznych gleby i ziemi oraz zawartości zanieczyszczeń wykonuje się we frakcjach ziemistych (o średnicach <2 mm), po oddzieleniu na sicie frakcji gruboziarnistych (>2 mm). W uzasadnionych przypadkach, gdy istnieje przypuszczenie, że frakcje gruboziarniste mogą być źródłem zanieczyszczenia, należy oddzielnie poddać je analizie.

2) Suma wszystkich węglowodorów stanowiących frakcję benzyn: alifatycznych, naftenowych i aromatycznych zawierających w cząsteczce od 6 do 12 atomów węgla, z uwzględnieniem węglowodorów monoaromatycznych BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów).

3) Suma wszystkich węglowodorów stanowiących frakcję oleju: alifatycznych, naftenowych i aromatycznych zawierających w cząsteczce od 12 do 35 atomów węgla i powyżej, z uwzględnieniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA.

4) Ortoksylen, metaksylen, paraksylen.

5) Indywidualne związki: dichlorometan, trichlorometan, tetrachlorometan, chloroetan, 1,2-dichloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan.

6) Monochlorobenzen, dichlorobenzeny, trichlobenzeny, tetrachlorobenzeny, pentachlorobenzen i heksachlorobenzen.

7) Monochlorofenole (suma), dichlorofenole (suma), trichlorofenole (suma), tetrachlorofenole (suma) i pentachlorofenol.

8) Podane wartości progowe dotyczą każdego ze związków z grupy PCB, a w szczególności: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB 180.

9) W znaczeniu DDT i jego metabolity to jest: DDT[1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan], DDD[1,1-dichloro-2,2-bis(chlorofenylo)etylen] i DDE[1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo) etan].

10) HCH odpowiednio alfa, beta, gamma, w znaczeniu - 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan.

11) Indywidualne izomery krezolu: ortokrezolu, metakrezolu, parakrezolu.

12) Indywidualne związki: ftalan dietylu, ftalan di-2-etyloheksylu, ftalan butylu-benzylu, ftalan di-izo-butylu, ftalan di-n-butylu.

2.
Substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi oraz dopuszczalne zawartości tych substancji w glebie i dopuszczalne zawartości tych substancji w ziemi [mg/kg suchej masy części ziemistych gleby (<2 mm)1)], określone dla głębokości przekraczającej 0,25 m ppt, z podziałem uwzględniającym grupy gruntów, wydzielone w oparciu o sposób ich użytkowania, oraz wodoprzepuszczalność gleby i ziemi.
Lp.SubstancjaDopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko z podziałem na grupy gruntów oraz wodoprzepuszczalność

gleby i ziemi2)

I, II, IIIIV
Wartość wyższa lub

równa1x 10-7m/s

Wartość niższa niż1x10-7m/sWartość wyższa lub

równa1x 10-7m/s

Wartość niższa niż1x10-7m/s
I. METALE I METALOID
1Arsen (As)205025100
2Bar (Ba)3006003003000
3Chrom (Cr)300500300800
4Cyna (Sn)305040300
5Cynk (Zn)3005003003000
6Kadm (Cd)35620
7Kobalt (Co)306050300
8Miedź (Cu)1503002001000
9Molibden (Mo)255030200
10Nikiel (Ni)100200100500
11Ołów (Pb)1003002001000
12Rtęć (Hg)35450
II. ZANIECZYSZCZENIA NIEORGANICZNE
1Cyjanki wolne5105100
2Cyjanki - związki kompleksowe5105500
III. WĘGLOWODORY
III.A. BENZYNY I OLEJE
1Suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn3)5050050750
2Suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju4)1000300010003000
III.B. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
1Benzen1253150
2Etylobenzen17510250
3Toluen1755230
4Ksyleny5)1355150
5Styren152100
III.С. WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
1Naftalen5201040
2Antracen5201040
3Chryzen5201040
4Benzo(a)antracen5201040
5Dibenzo(a,h)antracen520520
6Benzo(a)piren520540
7Benzo(b)fluoranten520520
8Benzo(k)fluoranten520520
9Benzo(ghi)perylen5205100
10Indeno(1,2,3-c,d)piren520520
IV. WĘGLOWODORY CHLOROWANE
1Alifatyczne chlorowane6)0,15120
2Dichloroeten0,150,15
3Trichloroeten0,150,15
4Tetrachloroeten0,150,15
5Chlorobenzeny pojedyncze7)0,120,510
6Chlorofenole pojedyncze8)0,110,25
7Chloronaftalen0,110,11
8PCB9)0,120,55
V. ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
V.A. PESTYCYDY CHLOROORGANICZNE
1DDT/DDE/DDD10)0,02540,0254
2Aldryna0,02540,0254
3Dieldryna0,00540,0054
4Endryna0,0120,014
5α-HCH11)0,02540,0254
6β-HCH11)0,0120,012
7γ-HCH11)0,0010,50,0010,5
V.B. PESTYCYDY - ZWIĄZKI NIECHLOROWE
1Carbaryl0,150,15
2Carbofuran0,120,12
3Maneb0,1350,135
4Atrazyna0,00550,0056
VI. POZOSTAŁE ZANIECZYSZCZENIA
1Tetrahydrofuran0,11240
2Pirydyna0,11120
3Tetrahydrotiofen0,11250
4Cykloheksan0,11580
5Fenol0,113100
6Krezole12)0,113100
7Ftalany13)0,151060
Objaśnienia:

1) Sucha masa części ziemistych gleby (<2 mm) - masa wysuszona w temperaturze 105° C zgodnie z normą PN-ISO 11465 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości suchej masy gleby i wody w glebie w przeliczeniu na suchą masę gleby - Metoda wagowa". Oznaczenie właściwości fizykochemicznych gleby i ziemi oraz zawartości zanieczyszczeń wykonuje się we frakcjach ziemistych (o średnicach <2 mm), po oddzieleniu na sicie frakcji gruboziarnistych (>2 mm). W uzasadnionych przypadkach, gdy istnieje przypuszczenie, że frakcje gruboziarniste mogą być źródłem zanieczyszczenia, należy oddzielnie poddać je analizie.

2) Wodoprzepuszczalność gleby i ziemi określa się wartością współczynnika filtracji.

3) Suma wszystkich węglowodorów stanowiących frakcję benzyn: alifatycznych, naftenowych i aromatycznych zawierających w cząsteczce od 6 do 12 atomów węgla, z uwzględnieniem węglowodorów monoaromatycznych BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów).

4) Suma wszystkich węglowodorów stanowiących frakcję oleju: alifatycznych, naftenowych i aromatycznych zawierających w cząsteczce od 12 do 35 atomów węgla i powyżej, z uwzględnieniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA.

5) Ortoksylen, metaksylen, paraksylen.

6) Indywidualne związki: dichlorometan, trichlorometan, tetrachlorometan, chloroetan, 1,2-dichloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan.

7) Monochlorobenzen, dichlorobenzeny, trichlobenzeny, tetrachlorobenzeny, pentachlorobenzen i heksachlorobenzen.

8) Monochlorofenole (suma), dichlorofenole (suma), trichlorofenole (suma), tetrachlorofenole (suma) i pentachlorofenol.

9) Podane wartości progowe dotyczą każdego ze związków z grupy PCB, a w szczególności: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB118, PCB 138, PCB 153, PCB 180.

10) W znaczeniu DDT i jego metabolity to jest: DDT[1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan], DDD[1,1-dichloro-2,2-bis(chlorofenylo)etylen] i DDE[1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo) etan].

11) HCH odpowiednio alfa, beta, gamma, w znaczeniu - 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan.

12) Indywidualne izomery krezolu: ortokrezolu, metakrezolu, parakrezolu.

13) Indywidualne związki: ftalan dietylu, ftalan di-2-etyloheksylu, ftalan butylu-benzylu, ftalan di-izo-butylu, ftalan di-n-butylu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI MOGĄCYCH Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM POWODOWAĆ HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZIEMI, WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZYKŁADOWYCH DLA TYCH DZIAŁALNOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ

1.
Rodzaje działalności obejmujące eksploatację wybranych rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości1) .
Lp.Rodzaj działalnościPrzykładowe zanieczyszczenia
Instalacje do wytwarzania energii i paliw
1Instalacja do spalania paliw2) o nominalnej mocy3) nie mniejszej niż 50 MW1. Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) bar (Ba),
3) chrom(Cr),
4) cyna(Sn),
5) cynk(Zn),
6) kadm(Cd),
7) kobalt (Co),
8) miedź(Cu),
9) molibden(Mo),
10) nikiel(Ni),
11) ołów(Pb),
12) rtęć(Hg).
2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:
1) naftalen,
2) antracen,
3) chryzen,
4) benzo(a)antracen,
5) dibenzo(a,h)antracen,
6) benzo(a)piren,
7) benzo(b)fluoranten,
8) benzo(k)fluoranten,
9) benzo(ghi)perylen,
10) indeno(1,2,3-c,d)piren.
2Instalacja do rafinacji ropy naftowej lub gazu1. Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) bar (Ba),
3) chrom (Cr),
4) cyna (Sn),
5) cynk (Zn),
6) kadm (Cd),
7) kobalt (Co),
8) miedź (Cu),
9) molibden (Mo),
10) nikiel (Ni),
11) ołów (Pb),
12) rtęć (Hg).
2. Zanieczyszczenia nieorganiczne:
1) cyjanki wolne,
2) cyjanki - związki kompleksowe.
3. Benzyny i oleje:
1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,
2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.
4. Węglowodory aromatyczne:
1) benzen,
2) etylobenzen,
3) toluen,
4) ksyleny,
5) styren.
5. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:
1) naftalen,
2) benzo(a)antracen,
3) dibenzo(a,h)antracen,
4) benzo(a)piren,
5) benzo(b)fluoranten,
6) benzo(k)fluoranten,
7) indeno(1,2,3-c,d)piren.
6. Pozostałe zanieczyszczenia:
1) fenol,
2) krezole.
3Instalacja do produkcji koksu1. Zanieczyszczenia nieorganiczne:
1) cyjanki wolne,
2) cyjanki - związki kompleksowe.
2. Węglowodory aromatyczne:
1) benzen,
2) etylobenzen,
3) toluen,
4) ksyleny,
5) styren.
3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:
1) naftalen,
2) benzo(a)antracen,
3) dibenzo(a, h)antracen,
4) benzo(a)piren,
5) benzo(b)fluoranten,
6) benzo(k)fluoranten,
7) indeno(1,2,3-c,d)piren.
4. Pozostałe zanieczyszczenia:
1) pirydyna,
2) fenol.
4Instalacja do zgazowania lub upłynniania:

1) węgla,

2) paliw innych niż wymienione w pkt 1, o całkowitej nominalnej mocy3) nie mniejszej niż 20 MW

1. Benzyny i oleje:
1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,
2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.
2. Węglowodory aromatyczne:
1) benzen,
2) etylobenzen,
3) toluen,
4) ksyleny.
3. Pozostałe zanieczyszczenia - fenol.
Instalacje do produkcji i obróbki metali
5Instalacja do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej1. Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) bar (Ba),
3) chrom (Cr),
4) cyna (Sn),
5) cynk (Zn),
6) kadm (Cd),
7) kobalt (Co),
8) miedź (Cu),
9) molibden (Mo),
10) nikiel (Ni),
11) ołów (Pb),
12) rtęć (Hg).
2. Benzyny i oleje - suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.
3. Węglowodory aromatyczne:
1) benzen,
2) etylobenzen,
3) toluen,
4) ksyleny.
4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:
1) naftalen,
2) antracen,
3) chryzen,
4) benzo(a)antracen,
5) dibenzo(a,h)antracen,
6) benzo(a)piren,
7) benzo(b)fluoranten,
8) benzo(k)fluoranten,
9) benzo(ghi)perylen,
10) indeno(1,2,3-c,d)piren.
6Instalacja do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej4) ponad 2,5 tony na godzinę1. Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) bar (Ba),
3) chrom (Cr),
4) cyna (Sn),
5) cynk (Zn),
6) kadm (Cd),
7) kobalt (Co),
8) miedź (Cu),
9) molibden (Mo),
10) nikiel (Ni),
11) ołów (Pb),
12) rtęć (Hg).
2. Benzyny i oleje - suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.
3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:
1) naftalen,
2) antracen,
3) chryzen,
4) benzo(a)antracen,
5) dibenzo(a,h)antracen,
6) benzo(a)piren,
7) benzo(b)fluoranten,
8) benzo(k)fluoranten,
9) benzo(ghi)perylen,
10) indeno(1,2,3-c,d)piren.
7Instalacja do obróbki stali lub stopów żelaza:

1) poprzez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton stali na godzinę,

2) kuźnie młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,

3) do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę

1. Metale:
1) chrom (Cr),
2) cynk (Zn),
3) kadm (Cd),
4) miedź (Cu),
5) nikiel (Ni),
6) ołów (Pb),
7) rtęć(Hg).
2. Węglowodory - suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.
8Instalacja do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton wytopu na dobę1. Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) chrom (Cr),
3) cynk (Zn),
4) kadm (Cd),
5) miedź (Cu),
6) nikiel (Ni),
7) ołów (Pb),
8) rtęć(Hg).
2. Benzyny i oleje - suma
węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.
3. Węglowodory chlorowane:
1) trichloroeten,
2) tetrachloroeten.
9Instalacja do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych1. Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) bar (Ba),
3) chrom (Cr),
4) cyna (Sn),
5) cynk (Zn),
6) kadm (Cd),
7) kobalt (Co),
8) miedź (Cu),
9) molibden (Mo),
10) nikiel (Ni),
11) ołów (Pb),
12) rtęć (Hg).
2. Benzyny i oleje - suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.
3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:
1) naftalen,
2) antracen,
3) chryzen,
4) benzo(a)antracen,
5) dibenzo(a,h)antracen,
6) benzo(a)piren,
7) benzo(b)fluoranten,
8) benzo(k)fluoranten,
9) benzo(ghi)perylen,
10) indeno(1,2,3-c,d)piren.
10Instalacja do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej4) przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali1. Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) bar (Ba),
3) chrom (Cr),
4) cyna (Sn),
5) cynk (Zn),
6) kadm (Cd),
7) kobalt (Co),
8) miedź (Cu),
9) molibden (Mo),
10) nikiel (Ni),
11) ołów (Pb),
12) rtęć (Hg).
2. Benzyny i oleje - suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.
3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:
1) naftalen,
2) antracen,
3) chryzen,
4) benzo(a)antracen,
5) dibenzo(a,h)antracen,
6) benzo(a)piren,
7) benzo(b)fluoranten,
8) benzo(k)fluoranten,
9) benzo(ghi)perylen,
10) indeno(1,2,3-c,d)piren.
11Instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m31. Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) bar (Ba),
3) chrom (Cr),
4) cyna (Sn),
5) cynk (Zn),
6) kadm (Cd),
7) kobalt (Co),
8) miedź (Cu),
9) molibden (Mo),
10) nikiel (Ni),
11) ołów (Pb),
12) rtęć (Hg).
2. Zanieczyszczenia nieorganiczne:
1) cyjanki wolne,
2) cyjanki - związki kompleksowe.
3. Węglowodory aromatyczne - ksyleny.
4. Węglowodory chlorowane:
1) trichloroeten,
2) tetrachloroeten.
Instalacje w przemyśle mineralnym
12Instalacja do produkcji:

1) klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej4) ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej4) ponad 50 ton na dobę,

2) wapna w piecach o zdolności produkcyjnej4) ponad 50 ton na dobę,

3) tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej4) ponad 50 ton na dobę

Metale i metaloid:
1) arsen (As),
2) cynk (Zn),
3) kadm (Cd),
4) ołów (Pb),
5) rtęć (Hg).
13Instalacja do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbestMetale i metaloid:
1) arsen (As),
2) bar (Ba),
3) chrom (Cr),
4) cyna (Sn),
5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

14Instalacja do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton wytopu na dobę1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) chrom (Cr),

3) kadm (Cd),

4) kobalt (Co),

5) nikiel (Ni),

6) ołów (Pb).

2. Benzyny i oleje - suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

15Instalacja do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton wytopu na dobę1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) chrom (Cr),

3) kadm (Cd),

4) kobalt (Co),

5) nikiel (Ni),

6) ołów (Pb).

2. Benzyny i oleje - suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

16Instalacja do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej4) ponad 75 ton na dobęMetale i metaloid:

1) chrom (Cr),

2) cynk (Zn),

3) kadm (Cd),

4) nikiel (Ni),

5) ołów (Pb).
Instalacje w przemyśle chemicznym
17Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu1. Benzyny i oleje:
procesów chemicznych lub biologicznych,1) suma węglowodorów C6-
organicznych substancji chemicznych:C12, składników frakcji
1) węglowodorów,benzyn,
2) pochodnych węglowodorów2) suma węglowodorów C12-
zawierających tlen, takich jak: alkohole,C35, składników frakcji oleju.
aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe,2. Węglowodory aromatyczne:
estry, sole kwasów karboksylowych,1) benzen,
etery, nadtlenki, żywice epoksydowe,2) etylobenzen,
3) pochodnych węglowodorów3) toluen,
zawierających azot, takich jak: aminy,4) ksyleny.
amidy, nitrozwiązki lub azotany, nitryle,3. Wielopierścieniowe węglowodory
cyjaniany, izocyjanki,aromatyczne:
4) pochodnych węglowodorów,1) naftalen,
zawierających fosfor,2) antracen,
5) pochodnych węglowodorów,3) chryzen,
zawierających siarkę,4) benzo(a)antracen,
6) pochodnych węglowodorów,5) dibenzo(a,h)antracen,
zawierających fluorowce,6) benzo(a)piren,
7) związków metaloorganicznych,7) benzo(b)fluoranten,
8) tworzyw sztucznych, takich jak:8) benzo(k)fluoranten,
polimery, syntetyczne włókna9) benzo(ghi)perylen,
polimerowe i włókna oparte na celulozie,10) indeno(1,2,3-c,d)piren.
9) kauczuków syntetycznych,4. Węglowodory chlorowane:
10) barwników i pigmentów,1) alifatyczne chlorowane,
11) środków powierzchniowo czynnych,2) dichloroeten,
12) innych niż wymienione w ppkt 1-113) trichloroeten,
4) tetrachloroeten.
5. Pozostałe zanieczyszczenia:
1) fenol,
2) krezole.
18Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych,

nieorganicznych substancji chemicznych:

1) gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu,

2) kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,

3) zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,

4) soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra,

5) niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia, węglika krzemu,

6) innych niż wymienione w ppkt 1-5

1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Węglowodory aromatyczne - ksyleny.

3. Węglowodory chlorowane:

1) trichloroeten,

2) tetrachloroeten,

3) chlorobenzeny pojedyncze.

19Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasuDo oceny indywidualnej na podstawie rodzaju i technologii produkcji.
20Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, środków ochrony roślin lub produktów biobójczych1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) chrom (Cr),

3) miedź (Cu),

4) nikiel (Ni),

5) ołów (Pb).

2. Węglowodory chlorowane - chlorobenzeny pojedyncze.

3. Pestycydychloro organiczne:

1) DDT/DDE/DDD,

2) aldryna,

3) dieldryna,

4) endryna,

5) α-HCH,

6) β-HCH,

7) γ-HCH.

4. Pestycydy - związki niechlorowe:

1) carbaryl,

2) carbofuran,

3) maneb,

4) atrazyna.

21Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych5)Do oceny indywidualnej na podstawie rodzaju i technologii produkcji.
22Instalacja do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, materiałów wybuchowych1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

Instalacje w gospodarce odpadami
23Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania1. Metale i metaloid:
odpadów niebezpiecznych o zdolności1) arsen (As),
przetwarzania6) ponad 10 ton na dobę z2) bar (Ba),
wykorzystaniem następujących działań:3) chrom (Cr),
1) obróbki biologicznej,4) cyna (Sn),
2) obróbki fizyczno-chemicznej,5) cynk (Zn),
3) sporządzania mieszanki lub mieszania6) kadm (Cd),
przed poddaniem któremukolwiek z7) kobalt (Co),
procesów wymienionych w ppkt 1,2 i 4-8) miedź (Cu),
11 oraz lp.24,9) molibden (Mo),
4) przepakowywania przed poddaniem10) nikiel (Ni),
któremukolwiek z procesów11) ołów (Pb),
wymienionych w ppkt 1-3 i 5-11 oraz lp.12) rtęć (Hg).
24,2. Zanieczyszczenia nieorganiczne:
5) regeneracji lub odzyskiwania1) cyjanki wolne,
rozpuszczalników,2) cyjanki - związki
6) recyklingu lub regeneracji materiałówkompleksowe.
nieorganicznych innych niż metale i3. Benzyny i oleje:
związki metali,1) suma węglowodorów C6-
7) regeneracji kwasów lub zasad,C12, składników frakcji
8) odzyskiwania składników stosowanych dobenzyn,
usuwania zanieczyszczeń,2) suma węglowodorów C12-
9) odzyskiwania składników z katalizatorów,C35, składników frakcji oleju.
10) powtórnej rafinacji oleju lub innych4. Węglowodory aromatyczne:
sposobów ponownego wykorzystania1) benzen,
oleju,2) etylobenzen,
11) retencji powierzchniowej3) toluen,
4) ksyleny,
5) styren.
5. Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne:
1) naftalen,
2) antracen,
3) chryzen,
4) benzo(a)antracen,
5) dibenzo(a,h)antracen,
6) benzo(a)piren,
7) benzo(b)fluoranten,
8) benzo(k)fluoranten,
9) benzo(ghi)perylen,
10) indeno(1,2,3-c,d)piren.
6. Węglowodory chlorowane:
1) alifatyczne chlorowane,
2) dichloroeten,
3) trichloroeten,
4) tetrachloroeten,
5) chlorobenzeny pojedyncze,
6) chlorofenole pojedyncze,
7) chloronaftalen,
8) PCB.
7. Pestycydy chloroorganiczne:
1) DDT/DDE/DDD,
2) aldryna,

3) dieldryna,

4) endryna,

5) α-HCH,

6) β-HCH,

7) γ-HCH.

8. Pestycydy - związki niechlorowe:

1) carbaryl,

2) carbofuran,

3) maneb,

4) atrazyna.

9. Pozostałe zanieczyszczenia:

1) tetrahydrofuran,

2) pirydyna,

3) tetrahydrotiofen,

4) cykloheksan,

5) fenol,

6) krezole,

7) ftalany.

24Instalacja do termicznego przekształcania odpadów:

1) innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania6) ponad 3 tony na godzinę,

2) niebezpiecznych o zdolności przetwarzania6) ponad 10 ton na dobę

1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Zanieczyszczenia nieorganiczne:

1) cyjanki wolne,

2) cyjanki - związki kompleksowe.

3. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

4. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

5. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

6. Węglowodory chlorowane:

1) alifatyczne chlorowane,

2) dichloroeten,

3) trichloroeten,

4) tetrachloroeten,

5) chlorobenzeny pojedyncze,

6) chlorofenole pojedyncze,

7) chloronaftalen,

8) PCB.

7. Pestycydy chloroorganiczne:

1) DDT/DDE/DDD,

2) aldryna,

3) dieldryna,

4) endryna,

5) α-HCH,

6) β-HCH,

7) γ-HCH.

8. Pestycydy - związki niechlorowe:

1) carbaryl,

2) carbofuran,

3) maneb,

4) atrazyna.

9. Pozostałe zanieczyszczenia:

1) tetrahydrofuran,

2) pirydyna,

3) tetrahydrotiofen,

4) cykloheksan,

5) fenol,

6) krezole,

7) ftalany.

25Instalacja dla odpadów innych niż1. Metale i metaloid:
niebezpieczne z wyłączeniem działań1) arsen (As),
realizowanych podczas oczyszczania ścieków2) bar (Ba),
komunalnych:3) chrom (Cr),
1) do unieszkodliwiania o zdolności4) cyna (Sn),
przetwarzania6) ponad 50 ton na dobę5) cynk (Zn),
z wykorzystaniem następujących działań:6) kadm (Cd),
a) obróbki biologicznej,7) kobalt (Co),
b) obróbki fizyczno-chemicznej,8) miedź (Cu),
c) obróbki wstępnej odpadów9) molibden (Mo),
przeznaczonych do termicznego10) nikiel (Ni),
przekształcania,11) ołów (Pb),
d) obróbki żużlu i popiołów,12) rtęć (Hg).
e) obróbki w strzępiarkach odpadów2. Benzyny i oleje:
metalowych, w tym zużytego sprzętu1) suma węglowodorów C6-
elektrycznego i elektronicznego orazC12, składników frakcji
pojazdów wycofanych z eksploatacji i ichbenzyn,
części,2) suma węglowodorów C12-
2) do odzysku lub kombinacji odzysku iC35, składników frakcji oleju.
unieszkodliwiania o zdolności3. Węglowodory aromatyczne:
przetwarzania6) ponad 75 ton na dobę, z1) benzen,
wykorzystaniem następujących działań:2) etylobenzen,
a) obróbki biologicznej,3) toluen,
b) obróbki wstępnej odpadów4) ksyleny,
przeznaczonych do termicznego5) styren.
przekształcania,4. Wielopierścieniowe węglowodory
c) obróbki żużlu i popiołów,aromatyczne:
d) obróbki w strzępiarkach odpadów1) naftalen,
metalowych, w tym zużytego sprzętu2) antracen,
elektrycznego i elektronicznego oraz3) chryzen,
pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich4) benzo(a)antracen,
części,5) dibenzo(a,h)antracen,
3) do odzysku lub unieszkodliwiania z6) benzo(a)piren,
wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o7) benzo(b)fluoranten,
zdolności przetwarzania6) nie mniejszej8) benzo(k)fluoranten,
niż 100 ton na dobę9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

26Instalacja do składowania odpadów, o1. Metale i metaloid:
zdolności przyjmowania7) ponad 10 ton1) arsen (As),
odpadów na dobę lub o całkowitej2) bar (Ba),
pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem3) chrom (Cr),
składowisk odpadów obojętnych lub4) cyna (Sn),
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

27Instalacja do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o których mowa w lp. 23, lp. 24 kolumna 2 ppkt 2, lp. 26 i lp. 28, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Zanieczyszczenia nieorganiczne:

1) cyjanki wolne,

2) cyjanki - związki kompleksowe.

3. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-

С12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-

C35, składników frakcji oleju.

4. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

5. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

6. Węglowodory chlorowane:

1) alifatyczne chlorowane,

2) dichloroeten,

3) trichloroeten,

4) tetrachloroeten,

5) chlorobenzeny pojedyncze,

6) chlorofenole pojedyncze,

7) chloronaftalen,

8) PCB.

7. Pestycydy chloro organiczne:

1) DDT/DDE/DDD,

2) aldryna,

3) dieldryna,

4) endryna,

5) α-HCH,

6) β-HCH,

7) γ-HCH.

8. Pestycydy - związki niechlorowe:

1) carbaryl,

2) carbofuran,

3) maneb,

4) atrazyna.

9. Pozostałe zanieczyszczenia:

1) tetrahydrofuran,

2) pirydyna,

3) tetrahydrotiofen,

4) cykloheksan,

5) fenol,

6) krezole,

7) ftalany.

28Instalacja do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) chrom (Cr),

3) cynk (Zn),

4) kadm (Cd),

5) miedź (Cu),

6) ołów (Pb),

7) rtęć(Hg).

2. Zanieczyszczenia nieorganiczne:

1) cyjanki wolne,

2) cyjanki - związki kompleksowe.

3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - naftalen.

4. Węglowodory chlorowane:

1) chlorofenole pojedyncze,

2) chloronaftalen.

5. Pozostałe zanieczyszczenia - fenol.

Instalacje w innych rodzajach działalności
29Instalacja do produkcji:

1) masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,

2) papieru lub tektury, o zdolności produkcyjnej4) ponad 20 ton na dobę,

3) płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej4) ponad 600 m3 na dobę

1. Metale i metaloid:

1) chrom (Cr),

2) kadm (Cd),

3) ołów (Pb).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

5. Węglowodory chlorowane:

1) alifatyczne chlorowane,

2) dichloroeten,

3) trichloroeten,

4) tetrachloroeten,

5) chlorobenzeny pojedyncze,

6) chlorofenole pojedyncze,

7) chloronaftalen,

8) PCB.

30Instalacja do obróbki wstępnej8) lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych, o zdolności produkcyjnej4) ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobęWęglowodory chlorowane:

1) alifatyczne chlorowane,

2) dichloroeten,

3) trichloroeten,

4) tetrachloroeten,

5) chlorobenzeny pojedyncze,

6) chlorofenole pojedyncze,

7) chloronaftalen,

8) PCB.

31Instalacja do garbowania skór, o zdolności produkcyjnej4) ponad 12 ton produktu końcowego na dobę1. Metale i metaloid:

1) chrom (Cr),

2) kadm (Cd),

3) ołów (Pb).

2. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

3. Węglowodory chlorowane:

1) alifatyczne chlorowane,

2) chlorofenole pojedyncze,

3) chloronaftalen.

32Instalacja do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o zdolności produkcyjnej4) ponad 10 ton na dobęMetale i metaloid:

1) arsen (As),

2) chrom (Cr),

3) cynk (Zn),

4) kadm (Cd),

5) miedź (Cu),

6) nikiel (Ni),

7) ołów (Pb).

33Instalacja do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:

1) 40 000 stanowisk dla drobiu9),

2) 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,

3) 750 stanowisk dla macior

1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) chrom (Cr),

3) cynk (Zn),

4) kadm (Cd),

5) miedź (Cu),

6) nikiel (Ni),

7) ołów (Pb).

2. Pozostałe zanieczyszczenia:

1) fenol,

2) krezole.

34Instalacja do powierzchniowej obróbki10) substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych11), o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznieWęglowodory chlorowane:

1) trichloroeten,

2) tetrachloroeten.

35Instalacja do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

5. Węglowodory chlorowane:

1) alifatyczne chlorowane,

2) dichloroeten,

3) trichloroeten,

4) tetrachloroeten,

5) chlorobenzeny pojedyncze,

6) chlorofenole pojedyncze,

7) chloronaftalen,

8) PCB.

36Instalacja do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni)

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

5. Węglowodory chlorowane:

1) alifatyczne chlorowane,

2) dichloroeten,

3) trichloroeten,

4) tetrachloroeten,

5) chlorobenzeny pojedyncze,

6) chlorofenole pojedyncze,

7) chloronaftalen,

8) PCB.

37Instalacja do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej4) ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny1. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - benzo(a)piren.

2. Pozostałe zanieczyszczenia - fenol.

38Instalacja do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

Objaśnienia:

1) Rodzaje instalacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

2) Wszelkie stałe, płynne lub gazowe materiały palne.

3) Ilość energii wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu instalacji.

4) Największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

5) W rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.).

6) Największa ilość określonego odpadu lub odpadów, która może być przetworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.
7) Największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.
8) Obróbką wstępną jest w szczególności:

1) mycie;

2) bielenie;

3) merceryzacja.

9) Następujące ptactwo:

1) kury,

2) kaczki,

3) gęsi,

4) indyki,

5) przepiórki,

6) perlice,

7) strusie,

8) bezgrzebieniowce inne niż wskazane w pkt 7,

9) gołębie,

10) bażanty,

11) kuropatwy

- utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

10) Powierzchniowa obróbka substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych to w szczególności:

1) drukowanie;

2) pokrywanie;

3) zdobienie;

4) odtłuszczanie;

5) uszczelnianie;

6) klejenie;

7) malowanie;

8) czyszczenie;

9) impregnowanie.

11) Rozpuszczalniki organiczne - lotne związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania, które są stosowane oddzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami i które nie podlegają przemianie chemicznej, w celu rozpuszczania surowców, produktów, materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń, lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant.
2.
Rodzaje działalności stanowiące wybrane rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1).
Lp.Rodzaj działalnościPrzykładowe zanieczyszczenia
1Stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV1. Benzyny i oleje - suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

2. Węglowodory chlorowane - PCB.

2Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin:1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

1) prowadzone metodą podziemną,2) bar (Ba),
2) wykonywane metodą otworów3) chrom (Cr),
wiertniczych o głębokości większej niż4) cyna (Sn),
1000 m:5) cynk (Zn),
a) w strefach ochrony ujęć wody,6) kadm (Cd),
b) na obszarach ochronnych zbiorników wód7) kobalt (Co),
śródlądowych,8) miedź (Cu),
c) na obszarach objętych formami ochrony9) molibden (Mo),
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 110) nikiel (Ni),
pkt 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia11) ołów (Pb),
2004 r. o ochronie przyrody, lub w12) rtęć (Hg).
otulinach form ochrony przyrody, o2. Benzyny i oleje:
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej1) suma węglowodorów C6-
ustawy,C12, składników frakcji
3) wykonywane metodą otworówbenzyn,
wiertniczych o głębokości większej niż2) suma węglowodorów C12-
5000 m na obszarach niewymienionych wC35, składników frakcji oleju.
ppkt 2.3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

5. Pozostałe zanieczyszczenia - fenol.

3Wydobywanie ze złoża gazu, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych lub ich przerób, w ilości większej niż 500 000 m3 na dobę w przypadku gazu lub większej niż 500 ton na dobę w przypadku ropy naftowej i jej naturalnych pochodnych1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

5. Pozostałe zanieczyszczenia - fenol.

41. Wydobywanie kopalin ze złoża metodą:1. Metale i metaloid:
1) odkrywkową na powierzchni obszaru1) arsen (As),
górniczego nie mniejszej niż 25 ha,2) bar (Ba),
2) podziemną o wydobyciu kopaliny nie3) chrom (Cr),
mniejszym niż 100 000 m3 na rok.4) cyna (Sn),
2. Wydobywanie kopalin ze złoża metodą5) cynk (Zn),
odkrywkową inne niż wymienione w pkt 16) kadm (Cd),
ppkt 1:7) kobalt (Co),
1) bez względu na powierzchnię obszaru8) miedź (Cu),
górniczego:9) molibden (Mo),
a) jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,10) nikiel (Ni),
b) na obszarach narażonych na11) ołów (Pb),
niebezpieczeństwo powodzi, a jeżeli12) rtęć (Hg).
została sporządzona mapa zagrożenia2. Benzyny i oleje - suma
powodziowego, na obszarach, o którychwęglowodorów C12-C35,
mowa w art. 88d ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy zskładników frakcji oleju.
dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,3. Wielopierścieniowe węglowodory
c) na terenie gruntów leśnych lub waromatyczne:
odległości nie większej niż 100 m od nich,1) naftalen,
d) na obszarach objętych formami ochrony2) antracen,
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 13) chryzen,
pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia4) benzo(a)antracen,
2004 r. o ochronie przyrody, lub w5) dibenzo(a,h)antracen,
otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

e) w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

f) jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,

g) jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową,

2) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, inne niż wymienione w ppkt 1.

3. Wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną inne niż wymienione w pkt 1 ppkt 1 lub metodą otworów wiertniczych inne niż wymienione w lp. 3.

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

5Instalacje związane z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

61. Instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik.

2. Instalacje do budowy lub naprawy statków powietrznych.

3. Instalacje do produkcji lub naprawy sprzętu kolejowego

1. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

2. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

7Stocznie produkcyjne lub remontowe1. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

2. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

8Instalacje do wytłaczania eksplozyjnego1. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

2. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

9Obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

101. Instalacje do przesyłu ropy naftowej,1. Benzyny i oleje:
produktów naftowych, substancji lub1) suma węglowodorów C6-
mieszanin, w rozumieniu ustawy z dnia 25C12, składników frakcji
lutego 2011 r. o substancjach chemicznychbenzyn,
i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz.2) suma węglowodorów C12-
1203), niebędących produktamiC35, składników frakcji oleju.
spożywczymi, w tym gazu, o średnicy2. Węglowodory aromatyczne:
zewnętrznej nie mniejszej niż 800 mm i1) benzen,
długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z2) etylobenzen,
towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami3) toluen,
redukcyjnymi.4) ksyleny,
2. Instalacje do magazynowania ropy5) styren.
naftowej, produktów naftowych,3. Wielopierścieniowe węglowodory
substancji lub mieszanin, w rozumieniuaromatyczne:
przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r.1) naftalen,
o substancjach chemicznych i ich2) antracen,
mieszaninach, niebędących produktami3) chryzen,
spożywczymi, o łącznej pojemności nie4) benzo(a)antracen,
mniejszej niż 200 000 ton, wraz z5) dibenzo(a,h)antracen,
urządzeniami do przeładunku.6) benzo(a)piren,
3. Instalacje do przesyłu ropy naftowej,7) benzo(b)fluoranten,
produktów naftowych, substancji lub8) benzo(k)fluoranten,
mieszanin, w rozumieniu przepisów9) benzo(ghi)perylen,
ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, inne niż wymienione w pkt 1.

4. Instalacje do podziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w pkt 2 i pkt 5, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 20 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3.

5. Podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji.

6. Instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w pkt 2, z wyłączeniem instalacji do

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.
magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności

nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych

11Instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) cynk (Zn),

3) miedź (Cu),

4) nikiel (Ni),

5) ołów (Pb),

6) rtęć(Hg).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

12Zakłady przetwarzania:

1) w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688), w których jest przetwarzany zużyty sprzęt zawierający substancje lub mieszaniny niebezpieczne,

2) zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach

i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 i 1688), prowadzące przetwarzanie i recykling zużytych baterii i akumulatorów stanowiących odpad niebezpieczny

Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

13Instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu)

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

14Instalacje do produkcji mas bitumicznych1. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

2. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

151. Browary lub słodownie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok.

2. Cukrownie.

3. Gorzelnie, zakłady przetwarzające alkohol etylowy oraz wytwarzające napoje alkoholowe

1. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

2. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

16Tartaki i stolarnie posiadające instalacje do impregnacji drewna lub o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) chrom (Cr),

3) cynk (Zn),

4) miedź (Cu).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - naftalen.

4. Pestycydy chloro organiczne:

1) aldryna,

2) α-HCH,

3) β-HCH,

4) γ-HCH.

5. Pozostałe zanieczyszczenia - fenol.

17Stanowiska testowania silników, turbin lub reaktorów1. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

181. Instalacje do oczyszczania ścieków1. Metale i metaloid:
przewidziane do obsługi nie mniej niż1) arsen (As),
100 000 równoważnych mieszkańców w2) chrom (Cr),
rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca3) cynk (Zn),
2001 r. - Prawo wodne.4) kadm (Cd),
2. Instalacje do oczyszczania ścieków inne niż5) miedź (Cu),
wymienione w pkt 1, przewidziane do6) nikiel (Ni),
obsługi nie mniej niż 400 równoważnych7) ołów (Pb),
mieszkańców w rozumieniu art. 43 ustawy8) rtęć(Hg).
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.2. Benzyny i oleje:
3. Instalacje do oczyszczania ścieków1) suma węglowodorów C6-
przemysłowych z wyłączeniem instalacji,C12, składników frakcji
które nie powodują wprowadzania do wódbenzyn,
lub urządzeń ścieków zawierających2) suma węglowodorów C12-
substancje szczególnie szkodliwe dlaC35, składników frakcji oleju.
środowiska wodnego, wymienione w3. Węglowodory aromatyczne:
przepisach wydanych na podstawie art. 451) benzen,
ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 18 lipca2) etylobenzen,
2001 r. - Prawo wodne3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

19Lotniska o podstawowej długości drogi startowej nie mniejszej niż 2 100 m1. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

2. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny.

201. Porty, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 oraz z 2015 r. poz. 1690 i 1960).

2. Porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w tym infrastruktura portowa służąca do załadunku i rozładunku, połączona z lądem lub położona poza linią brzegową, do obsługi statków o nośności większej niż 1 350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 r. poz. 66) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, z wyłączeniem przystani dla promów

1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) cynk (Zn),

3) miedź (Cu),

4) nikiel (Ni),

5) ołów (Pb),

6) rtęć(Hg).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,
3) toluen,

4) ksyleny.

Objaśnienia:

1) Rodzaje przedsięwzięć określone w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831.961 i 1250).

3.
Pozostałe rodzaje działalności.
Lp.Rodzaj działalnościPrzykładowe zanieczyszczenia
1Zakład o zwiększonym ryzyku albo zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Co),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Zanieczyszczenia nieorganiczne:

1) cyjanki wolne,

2) cyjanki - związki kompleksowe.

3. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

4. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

5. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

6. Węglowodory chlorowane:

1) alifatyczne chlorowane,

2) dichloroeten,

3) trichloroeten,

4) tetrachloroeten,

5) chlorobenzeny pojedyncze,

6) chlorofenole pojedyncze,

7) chloronaftalen,

8) PCB.

2Miejsca składowania lub gromadzenia odpadów, w tym także wysypiska, zwałowiska i wylewiska, które były przeznaczone do składowania lub gromadzenia odpadów przed dniem 1 października 2001 r.1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) bar (Ba),

3) chrom (Cr),

4) cyna (Sn),

5) cynk (Zn),

6) kadm (Cd),

7) kobalt (Со),

8) miedź (Cu),

9) molibden (Mo),

10) nikiel (Ni),

11) ołów (Pb),

12) rtęć (Hg).

2. Zanieczyszczenia nieorganiczne:

1) cyjanki wolne,

2) cyjanki - związki kompleksowe.

3. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

4. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

5. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

6. Węglowodory chlorowane:

1) alifatyczne chlorowane,

2) dichloroeten,

3) trichloroeten,

4) tetrachloroeten,

5) chlorobenzeny pojedyncze,

6) chlorofenole pojedyncze,

7) chloronaftalen,

8) PCB .

7. Pestycydy chloroorganiczne:

1) DDT/DDE/DDD,

2) aldryna,

3) dieldryna,

4) endryna,

5) α-HCH,

6) β-HCH,

7) γ-HCH.

8. Pestycydy - związki niechlorowe:

1) carbaryl,

2) carbofuran,

3) maneb,

4) atrazyna.

9. Pozostałe zanieczyszczenia:

1) tetrahydrofuran,

2) pirydyna,

3) tetrahydrotiofen,

4) cykloheksan,

5) fenol,

6) krezole,

7) ftalany.

3Tereny powojskowe1. Metale i metaloid:

1) arsen (As),

2) cynk (Zn),

3) miedź (Cu),

4) nikiel (Ni),

5) ołów (Pb),

6) rtęć(Hg).

2. Benzyny i oleje:

1) suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzyn,

2) suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji oleju.

3. Węglowodory aromatyczne:

1) benzen,

2) etylobenzen,

3) toluen,

4) ksyleny,

5) styren.

4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

5. Pozostałe zanieczyszczenia:

1) fenol,

2) krezole.

41. Strzelnice wojskowe, na których nie jest1. Metale i metaloid:
obecnie prowadzona działalność, której głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo międzynarodowe.

2. Strzelnice sportowe

1) cynk (Zn),

2) nikiel (Ni),

3) ołów (Pb),

4) rtęć(Hg).

2. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

5Instalacje do produkcji węgla drzewnego1. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne:

1) naftalen,

2) antracen,

3) chryzen,

4) benzo(a)antracen,

5) dibenzo(a,h)antracen,

6) benzo(a)piren,

7) benzo(b)fluoranten,

8) benzo(k)fluoranten,

9) benzo(ghi)perylen,

10) indeno(1,2,3-c,d)piren.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

REFERENCYJNE METODYKI WYKONYWANIA BADAŃ ZANIECZYSZCZENIA GLEBY I ZIEMI

1.
Metodyki referencyjne określania schematu lokalizacji punktów pobierania próbek oraz rodzajów, głębokości i sposobu pobierania próbek do badań, a także ich transportu i przechowywania.
Lp.Zakres metodykiMetodyki referencyjne
1Pobieranie próbek w terenie, ich utrwalanie, przechowywanie, transport oraz przygotowanie do analizy laboratoryjnejNa podstawie:

1) PN-ISO 10381-1 "Jakość gleby - Pobieranie próbek - Część 1: Zasady opracowywania programów pobierania próbek",

2) PN-ISO 10381-2 "Jakość gleby - Pobieranie próbek - Część 2: Zasady dotyczące technik pobierania",

3) PN-ISO 10381-3 "Jakość gleby - Pobieranie próbek - Część 3: Zasady dotyczące bezpieczeństwa",

4) PN-ISO 10381-4 "Jakość gleby - Pobieranie próbek - Część 4: Zasady dotyczące postępowania podczas badań terenów naturalnych, zbliżonych do naturalnych oraz uprawnych" albo PN-ISO 10381-5 "Jakość gleby - Pobieranie próbek - Część 5: Zasady postępowania podczas badań terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleby".

2Szczegółowe zasady dla niektórych substancjiW normach dotyczących oznaczania poszczególnych zanieczyszczeń wymienionych w pkt 4 "Metodyki referencyjne pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi".
2.
Metodyki referencyjne przygotowania próbek do badań właściwości gleby i ziemi oraz pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi.
Lp.Zakres metodykiMetodyki referencyjne
1Przygotowanie próbekNa podstawie PN-ISO 11464 "Jakość gleby. Wstępne przygotowanie próbek do badań fizyczno-chemicznych".
2Przygotowanie próbek w przypadku gdy oznaczane będą zanieczyszczenia organiczneNa podstawie PN-ISO 14507 "Jakość gleby- Wstępne przygotowanie próbek do oznaczania zanieczyszczeń organicznych. Poszczególne elementy".
3Przygotowanie próbek laboratoryjnych z dużych próbek zbiorczychNa podstawie PN-ISO 23909 "Jakość gleby - Przygotowanie próbek laboratoryjnych z dużych próbek".
3.
Metodyki referencyjne badania właściwości gleby lub ziemi.
Lp.WłaściwościMetodyki referencyjne
1Wartość pHKClProcedura badawcza na podstawie PN- ISO 10390 "Jakość gleby - Oznaczanie pH".
2Skład granulometrycznyProcedura badawcza na podstawie PN- ISO 11277 "Jakość gleby - Oznaczanie składu granulometrycznego w mineralnym materiale glebowym - Metoda sitowa i sedymentacyjna" albo na podstawie PKN-CEN ISO/TS 17892-4 "Badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntów - Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego" albo na podstawie metody dyfrakcji laserowej.
3Zawartość węgla organicznegoProcedura badawcza na podstawie PN- ISO 10694 "Jakość gleby -Oznaczanie zawartości węgla organicznego i całkowitej zawartości węgla po suchym spalaniu (analiza elementarna)" albo na podstawie PN-ISO 14235
"Jakość gleby - Oznaczanie zawartości węgla organicznego przez utlenianie dwuchromianem(VI) w środowisku kwasu siarkowego(VI)".
4Wodoprzepuszczalność gleby i ziemi1. Dla gruntów określonych w oparciu o PN- EN- ISO 14688-2 jako grunty gruboziarniste i bardzo gruboziarniste, należy oznaczyć współczynnik filtracji empirycznie wzorem USBSC na podstawie krzywej uziarnienia wyznaczonej na podstawie badań składu granulometrycznego.

2. Dla gruntów określonych w oparciu o PN- EN- ISO 14688-2 jako grunty drobnoziarniste lub organiczne, należy oznaczyć współczynnik filtracji w warunkach laboratoryjnych na podstawie PKN-CEN ISO/TS 17892-11 "Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym".

4.
Metodyki referencyjne pomiarów zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi.
Lp.Substancja powodująca ryzykoMetoda instrumentalnaMetodyka referencyjna
METALE I METALOID
1Arsen (As)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków
metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
Atomowa spektrometria absorpcyjna z generacją wodorków albo atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją bezpłomieniową (ETAAS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 20280 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości arsenu, antymonu oraz selenu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną lub z generowaniem wodorków, w ekstraktach uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody królewskiej".
2Bar (Ba)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną
indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) albo atomowa spektrometria absorpcyjnej (ASA) albofluorescencja rentgenowska (XRF).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
3Chrom (Cr)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją bezpłomieniową (ETAAS) lub płomieniową (FAAS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 11047 "Jakość gleby -
Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską - Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej".
4Cyna (Sn)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej"

oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.

Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją bezpłomieniową (ETAAS) albo atomowa spektrometria absorpcyjna z generacją wodorków.Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 20280 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości arsenu, antymonu oraz selenu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną lub
z generowaniem wodorków, w ekstraktach uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody królewskiej".
5Cynk (Zn)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją bezpłomieniową (ETAAS) lub płomieniową (FAAS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 11047 "Jakość gleby - Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską - Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej".
6Kadm (Cd)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją bezpłomieniową (ETAAS) lub płomieniową (FAAS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 11047 "Jakość gleby - Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską - Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej".
7Kobalt (Со)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie
królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją bezpłomieniową (ETAAS) lub płomieniową (FAAS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 11047 "Jakość gleby - Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską - Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej".
8Miedź (Cu)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii
emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją bezpłomieniową (ETAAS) lub płomieniową (FAAS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 11047 "Jakość gleby - Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską - Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej".
9Molibden (Mo)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas zProcedura badawcza na podstawie PN-
jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją bezpłomieniową (ETAAS)Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 11047 "Jakość gleby - Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską - Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej".
10Nikiel (Ni)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody
instrumentalnej.
Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją bezpłomieniową (ETAAS) lub płomieniową (FAAS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 11047 "Jakość gleby - Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską - Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej".
11Ołów (Pb)Atomowa spektrometria emisyjna z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN-EN ISO 11885 "Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)".
Spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
Atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacjąProcedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja
bezpłomieniową (ETAAS) lub płomieniową (FAAS).pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 11047 "Jakość gleby - Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską - Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej".
12Rtęć (Hg)Atomowa spektrometria absorpcyjna z wykorzystaniem zimnych par (CV-AAS) albofluorescencyjna spektrometria atomowa z wykorzystaniem zimnych par.Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie PN- ISO 16772 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości rtęci metodą spektrometrii atomowej techniką zimnych par lub metodą fluorescencyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par w ekstraktach uzyskanych z gleby z zastosowaniem wody królewskiej".
Absorpcyjna spektrometria atomowa z techniką amalgamacji (AMA).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11466 "Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej" oraz na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
ZANIECZYSZCZENIA NIEORGANICZNE
1Cyjanki wolneMetodaProcedura badawcza na podstawie PN-
2Cyjanki - związki kompleksowespektrofotometryczna.ISO 11262 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości cyjanków albo na podstawie PN-EN ISO 17380 "Jakość gleby - Oznaczanie cyjanków ogólnych oraz cyjanków łatwo rozkładalnych - Metoda z zastosowaniem analizy przepływowej ciągłej".
BENZYNY I OLEJE
1Suma węglowodorów C6-C12, składników frakcji benzynChromatografia gazowa GC z detektorem FID albo MS.Procedura badawcza na podstawie PN- EN ISO 16703 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie od C10 do C40 metodą chromatografii gazowej".
Chromatografia gazowa GC z detektorem FID albo MSz techniką analizy fazy nadpowierzchniowej.Procedura badawcza na podstawie PN- EN ISO 22155 "Jakość gleby- oznaczanie ilościowe lotnych węglowodorów aromatycznych, lotnych węglowodorów halogenowych oraz wybranych eterów z zastosowaniem chromatografii gazowej - Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej".
2Suma węglowodorów C12-C35, składników frakcji olejuChromatografia gazowa GC z detektorem FID albo MS.Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 16703 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości węglowodorów w zakresie od C10 do C40 metodą chromatografii gazowej".
WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
1BenzenChromatografia gazowa GC z detektorem FID albo ECD albo MS.Procedura badawcza na podstawie PN-EN ISO 15009 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości lotnych
2Etylobenzen
3Toluen
4Ksylenywęglowodorów aromatycznych, naftalenu oraz lotnych węglowodorów halogenowanych metodą chromatografii gazowej - Metoda usuwania i wychwytu z desorpcją termiczną" albo PN-EN ISO 22155 "Jakość gleby - Oznaczanie ilościowe lotnych węglowodorów aromatycznych, lotnych węglowodorów halogenowanych oraz wybranych eterów z zastosowaniem chromatografii gazowej - Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej".
5Styren
WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE
1Naftalen,

antracen,

chryzen,

benzo(a)antracen,

dibenzo(a,h)antracen,

benzo(a)piren,

benzo(b)fluoranten,

benzo(k)fluoranten,

benzo(ghi)perylen,

indeno(1,2,3-c,d)piren

Chromatografia cieczowa HPLC z detektorem UV albo FL albo chromatografia cieczowa UPLC z detektorem UV albo FL.Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 13877 "Jakość gleby - Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych - Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej".
Chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 18287 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) - Metoda chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS)" albo na podstawie PN-EN ISO 15009 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości lotnych węglowodorów aromatycznych, naftalenu oraz lotnych
węglowodorów halogenowanych metodą chromatografii gazowej - Metoda usuwania i wychwytu z desorpcją termiczną".
WĘGLOWODORY CHLOROWANE
1Alifatyczne chlorowaneChromatografia gazowa GC z detektorem ECD albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

2DichloroetenChromatografia gazowa GC z detektorem ECD albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

3TrichloroetenChromatografia gazowa GC z detektorem ECD albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

4TetrachloroetenChromatografia gazowa GC z detektorem ECD albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

5Chlorobenzeny pojedynczeChromatografia gazowa GC z detektorem ECD albo chromatografia1. Dla monochlorobenzenu, dichlorobenzenu i trichlorobenzenu - procedura badawcza na podstawie PN-
gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).EN ISO 22155 "Jakość gleby - Oznaczanie ilościowe lotnych węglowodorów aromatycznych, lotnych węglowodorów halogenowanych oraz wybranych eterów z zastosowaniem chromatografii gazowej - Metoda statycznej analizy fazy nadpowierzchniowej".

2. Dla tetrachlorobenzenu, pentachlorobenzenu i heksachlorobenzenu - procedurabadawcza na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.

6Chlorofenole pojedynczeChromatografia gazowa GC z detektorem ECD albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 14154 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości niektórych wybranych chlorofenoli - Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów".
7ChloronaftalenChromatografia gazowa GC z detektorem ECD albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 14154 "Jakość gleby - Oznaczanie zawartości niektórych wybranych chlorofenoli - Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów".
8PCBChromatografia gazowa GC z detektorem ECD albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na podstawie: PN-ISO 10382 "Jakość gleby- Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli - Metoda chromatografii gazowej z detekcją
wychwytu elektronów".
PESTYCYDY CHLOROORGANICZNE
1DDT/DDE/DDD,

aldryna,

dieldryna,

endryna,

α-HCH,

β-HCH,

γ-HCH

Chromatografia gazowa GC z detektorem ECD albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 10382 "Jakość gleby- Oznaczanie zawartości pestycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli - Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów".
PESTYCYDY - ZWIĄZKI NIECHLOROWE
1Carbaryl,

carbofuran,

maneb,

atrazyna

Chromatografia cieczowa HPLC z detektorem UV lub FL.Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

Chromatografia cieczowa HPLC z detektorem UV lub FL albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na podstawie PN- ISO 11264 "Jakość gleby - Oznaczanie herbicydów - Metoda HPLC z wykrywaniem za pomocą UV" albo na podstawie wskazanej obok w kolumnie 3 metody instrumentalnej.
POZOSTAŁE ZANIECZYSZCZENIA
1TetrahydrofuranChromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

2PirydynaChromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) albo chromatografia cieczowa HPLC.Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

3TetrahydrotiofenChromatografia gazowa z detekcją za pomocąProcedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

spektrometrii mas (GC-MS).3 metody instrumentalnej.
4CykloheksanChromatografia gazowa GC z detektorem FID albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

5FenolChromatografia gazowa GC z detektorem FID albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

6KrezoleChromatografia gazowa GC z detektorem FID albo chromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

7FtalanyChromatografia gazowa z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS).Procedura badawcza na

podstawie wskazanej obok w kolumnie

3 metody instrumentalnej.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. poz. 1359), które zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.