Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.87.486

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 114, poz. 760) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanego dalej "Wykazem", w tym:
1)
wzór Wykazu;
2)
sposób dokonywania i usuwania wpisów w Wykazie;
3)
niezbędne informacje o decyzjach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zwanej dalej "ustawą".
1.
Wykaz jest prowadzony z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych w formie zbioru kart wyrobów budowlanych, składającego się z dwóch części, zawierających odpowiednio informacje ogólne i szczegółowe.
2.
Wzór Wykazu określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Wykaz jest udostępniany na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
2.
Wykaz umożliwia niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości albo części zapisanych danych.
1.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje niezwłocznie wpisu w Wykazie zakwestionowanego wyrobu budowlanego objętego ostateczną decyzją, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy, na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez organ, który taką decyzję wydał.
2.
Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, wydał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, organ ten przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację, o której mowa w ust. 1, wraz z kopią decyzji, której ta informacja dotyczy.
3.
Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, właściwy organ sporządza w formie karty wyrobu budowlanego (część I i II-A), niezwłocznie po tym, jak decyzja stała się ostateczna.
1.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje niezwłocznie usunięcia wpisu w Wykazie na podstawie pisemnej informacji zawierającej dane dotyczące zakwestionowanego wyrobu budowlanego, w przypadku wystąpienia okoliczności i upływu terminu, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy.
2.
Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy, zostało stwierdzone przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, organ ten przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację, o której mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o usunięcie wpisu w Wykazie. W przypadku wydania ostatecznej decyzji stwierdzającej wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego dołącza do informacji kopię tej decyzji.
3.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może dokonać usunięcia wpisu w Wykazie na podstawie pisemnej informacji zawierającej dane dotyczące wystąpienia okoliczności i upływu terminu, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy.
4.
Jeżeli wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy, zostało stwierdzone przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, organ ten przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informację, o której mowa w ust. 3, wraz z wnioskiem o usunięcie wpisu w Wykazie.
5.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 3, właściwy organ sporządza w formie karty wyrobu budowlanego (część I i II-B).
6.
Usunięcie wpisu w Wykazie polega na trwałym zatarciu danych zawartych w usuniętym wpisie.
1.
Karty wyrobów budowlanych, wnioski oraz kopie decyzji, o których mowa w § 4 i 5, przekazuje się w formie pisemnej, przy czym karty wyrobów budowlanych przekazuje się również w formie elektronicznej.
2.
Przekazywanie drogą elektroniczną następuje za pomocą teleinformatycznego systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych.
3.
W przypadku braku możliwości przekazania karty wyrobu budowlanego za pomocą teleinformatycznego systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych kartę przekazuje się za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych.
W Wykazie umieszcza się następujące informacje:
1)
numer karty wyrobu budowlanego;
2)
nazwę wyrobu budowlanego;
3)
numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską na opracowanie europejskiej normy zharmonizowanej lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych, właściwego dla wyrobu budowlanego, albo pozycję w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy;
4)
numer i datę wpisu;
5)
oznaczenie (kod) decyzji, o której mowa w § 4 ust. 1;
6)
nazwę organu wydającego decyzję;
7)
datę wydania i numer decyzji;
8)
datę, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu w Wykazie stała się ostateczna;
9)
określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację;
10)
kod według klasyfikacji stosowanej przez taryfę celną, o ile ma to zastosowanie;
11)
opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację;
12)
kraj wytworzenia wyrobu budowlanego;
13)
dane producenta wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie;
14)
dane upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie;
15)
dane importera wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie;
16)
dane sprzedawcy wyrobu budowlanego, o ile ma to zastosowanie;
17)
rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego;
18)
zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany;
19)
informację o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego;
20)
informację o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego;
21)
informację o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy;
22)
informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez producenta, importera lub sprzedawcę;
23)
datę usunięcia wpisu, o ile ma to zastosowanie;
24)
inne informacje, jeżeli jest to niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego.
1.
Wykaz prowadzony zgodnie z wzorem określonym na podstawie dotychczasowych przepisów jest publicznie dostępny na stronach internetowych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego do czasu usunięcia z niego wszystkich wpisów.
2.
Do wpisów w Wykazie dokonanych na podstawie dotychczasowych przepisów, objętych kontrolą lub postępowaniem administracyjnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 114, poz. 760), stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861), które na podstawie art. 4 ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 114, poz. 760) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR WYKAZU

KARTA WYROBU NR ....

CZĘŚĆ  I

- INFORMACJE OGÓLNE

Nr karty wyrobuNazwa wyrobuProducent (nazwa i adres)Określenie partii wyrobuData decyzjiKod decyzji*)Data usunięcia wpisu
1234567
Objaśnienie:

*) Wpisuje się następujące kody decyzji:

"1" - zakaz dalszego przekazywania wyrobu budowlanego albo jego określonej partii przez sprzedawcę oraz nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii przez producenta lub importera (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy),

"2" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii przez sprzedawcę (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy),

"3" - zakaz obrotu określoną partią wyrobu budowlanego (art. 30 ust. 2 ustawy),

"4" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy),

"5" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii (art. 31 ust. 2 ustawy),

uzupełnione, jeżeli jest taka potrzeba, następującymi indeksami:

"O" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii wraz z obowiązkiem producenta, importera lub sprzedawcy odkupienia wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31a ust. 1 ustawy);

"Z" - nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31a ust. 3 ustawy).

KARTA WYROBU NR ......

CZĘŚĆ  II

- INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

II-A
Nazwa wyrobu budowlanego
Numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską albo pozycja w wykazie wyrobów budowlanych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy
Numer i data wpisu
Kod decyzji
Organ wydający decyzję skutkującą wpisem
Data wydania i numer decyzji
Data, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu w Wykazie stała się ostateczna
Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację
Kod taryfy celnej*)
Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację
Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego
Dane producenta wyrobu budowlanego*)
1) nazwa
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsame z miejscem wykonywania działalności gospodarczej
3) NIP (EURONIP)**)
Dane upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego*)
1) nazwa
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsame z miejscem wykonywania działalności gospodarczej
3) NIP (EURONIP)**)
Dane importera wyrobu budowlanego*)
1) nazwa
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsame z miejscem wykonywania działalności gospodarczej
3) NIP (EURONIP)**)
Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego*)
1) nazwa
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsame z miejscem wykonywania działalności gospodarczej
3) NIP (EURONIP)**)
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego
Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany
Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego
Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego
Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego

II-B

Informacja o wycofaniu wszystkich egzemplarzy zakwestionowanego wyrobu budowlanego z obrotu*)
Informacja o usunięciu niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi w ustawie*)
Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji potwierdzającej wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy - organ wydający decyzję*)
Data i znak decyzji
Informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez producenta, importera lub sprzedawcę*)
Data usunięcia wpisu

Objaśnienia:

*) Wypełnić, jeżeli ma to zastosowanie.

**) Dane udostępniane wyłącznie właściwemu organowi.