Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1740

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2017 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli (Dz. U. poz. 437).