Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.46.437

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 3 marca 2005 r.
w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli2)

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli.
§  2.
1. Identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dokonuje się, biorąc pod uwagę ich numer rozpoznawczy UN (ONZ), określony w załączniku A do umowy ADR.
2. Numery rozpoznawcze UN i nazwy wyrobów, które identyfikuje się jako wyroby pirotechniczne albo amunicję, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Numery rozpoznawcze UN i nazwy wyrobów, które dla potrzeb obrotu i ich kontroli identyfikuje się jako wyroby pirotechniczne lub materiały wybuchowe, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę Komisji 2004/57/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i niektórych rodzajów amunicji dla celów dyrektywy Rady 93/15/EWG w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004, str. 73). Dane dotyczące ogłoszenia dyrektywy 2004/57/WE dotyczą jej ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NUMERY ROZPOZNAWCZE UN I NAZWY WYROBÓW, KTÓRE IDENTYFIKUJE SIĘ JAKO WYROBY PIROTECHNICZNE ALBO AMUNICJĘ

Nr UNNazwa i opisKod klasyfikacyjnyGlosariusz (jedynie dla informacji)
1234
Grupa

zgodności

G

0009Amunicja zapalająca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego1.2 GAmunicja

Ogólny termin dotyczący głównie wyrobów stosowanych w celach wojskowych obejmujący wszystkie rodzaje bomb, granatów, rakiet, min, pocisków i innych podobnych środków.

Amunicja zapalająca

Amunicja zawierająca mieszaninę zapalającą. Jeżeli mieszanina jako taka nie jest materiałem wybuchowym, amunicja zawiera również jeden lub kilka z następujących składników: ładunek napędzający ze spłonką i zapalnikiem; zapalnik z ładunkiem rozrywającym lub ładunkiem miotającym.

0010Amunicja zapalająca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego1.3 GPatrz nr UN 0009
0015Amunicja dymna z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego1.2 GAmunicja dymna

Amunicja zawierająca materiał dymotwórczy. Jeżeli materiał jako taki nie jest materiałem wybuchowym, amunicja zawiera również jeden lub kilka z następujących składników: ładunek napędzający ze spłonką i zapalnikiem; zapalnik z ładunkiem rozrywającym lub ładunkiem miotającym.

0016Amunicja dymna z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego1.3 GPatrz nr UN 0015
0018Amunicja łzawiąca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym1.2 GAmunicja łzawiąca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym

Amunicja zawierająca materiał łzawiący. Zawiera ona również jeden lub kilka z następujących składników: materiał pirotechniczny, ładunek napędzający ze spłonką i zapalnikiem; zapalnik z ładunkiem rozrywającym lub ładunkiem miotającym.

0019Amunicja łzawiąca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym1.3 GPatrz nr UN 0018
0039Bomby błyskowe1.2 GBomby

Wyroby wybuchowe zrzucane z samolotu. Mogą one zawierać łatwopalną ciecz z ładunkiem wybuchającym, mieszaninę błyskową lub ładunek wybuchający. Definicja ta obejmuje bomby błyskowe.

0049Naboje oświetlające1.1 GNaboje oświetlające

Wyroby składające się z łuski, spłonki i proszku oświetlającego, połączonych w jedną całość gotową do wystrzelenia.

0050Naboje oświetlające1.3 GPatrz nr UN 0049
0054Naboje sygnałowe1.3 GNaboje sygnałowe

Wyroby przeznaczone do wystrzeliwania kolorowych sygnałów świetlnych lub innych sygnałów z pistoletów sygnałowych itp.

0066Lont zapalający1.4 GLont zapalający

Wyrób składający się z nici kierunkowych pokrytych prochem czarnym lub inną szybko palącą się mieszaniną pirotechniczną i elastycznej powłoki zabezpieczającej lub składający się z rdzenia z prochu czarnego umieszczonego w elastycznym plecionym sznurze. Pali się on zewnętrznym płomieniem, który przesuwa się wzdłuż lontu, i służy do przemieszczania zapłonu z urządzenia do ładunku.

0092Flary naziemne1.3 GFlary

Wyroby zawierające materiały pirotechniczne przeznaczone do oświetlania, oznaczania, sygnalizacji lub ostrzegania.

0093Flary powietrzne1.3 GPatrz nr UN 0092
0101Lont niedetonujący (stopina)1.3 GLont niedetonujący szybkopalny (stopina) (knot szybkopalny)

Wyrób składający się z włókien bawełnianych impregnowanych zmielonym prochem czarnym (knot szybkopalny). Pali się płomieniem zewnętrznym i jest stosowany w zespołach zapalczych do ogni sztucznych itp.

0103Lont wolnopalny rurkowy w płaszczu metalowym1.4 GLont wolnopalny rurkowy w płaszczu metalowym

Wyrób składający się z rurki metalowej zawierającej rdzeń z materiału wybuchowego deflagrującego.

0171Amunicja oświetlająca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego1.2 GAmunicja oświetlająca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego

Amunicja przeznaczona do wytwarzania pojedynczego źródła intensywnego światła w celu oświetlania terenu. Definicja ta obejmuje naboje oświetlające, granaty oświetlające i pociski oświetlające oraz bomby oświetlające i bomby służące do identyfikacji celu.

0191Urządzenia sygnalizacyjne ręczne1.4 GWyroby przeznaczone do wytwarzania sygnałów
0192Petardy kolejowe1.1 GPatrz nr UN 0191
0194Sygnały alarmowe okrętowe1.1 GPatrz nr UN 0191
0195Sygnały alarmowe okrętowe1.3 GPatrz nr UN 0191
0196Sygnały dymne1.1 GPatrz nr UN 0191
0197Sygnały dymne1.4 GPatrz nr UN 0191
0212Smugacze do amunicji1.3 GSmugacze do amunicji

Zamknięte wyroby zawierające materiały pirotechniczne, przeznaczone do zaznaczania toru pocisku.

0254Amunicja oświetlająca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego1.3 GPatrz nr UN 0171
0297Amunicja oświetlająca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego1.4 GPatrz nr UN 0254
0299Bomby błyskowe1.3 GPatrz nr UN 0039
0300Amunicja zapalająca z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego1.4 GPatrz nr UN 0009
0301Amunicja łzawiąca z ładunkiem rozrywającym i miotającym lub napędzającym1.4 GPatrz nr UN 0018
0303Amunicja dymna z ładunkiem rozrywającym, miotającym lub napędzającym lub bez niego1.4 GPatrz nr UN 0015
0306Smugacze do amunicji1.4 GPatrz nr UN 0212
0312Naboje sygnałowe1.4 GNaboje sygnałowe

Wyroby przeznaczone do wystrzeliwania kolorowych sygnałów świetlnych lub innych sygnałów z pistoletów sygnałowych itp.

0313Sygnały dymne1.2 GPatrz nr UN 0195
0318Granaty ćwiczebne, ręczne lub karabinowe1.3 GGranaty ręczne lub karabinowe

Wyroby przeznaczone do miotania ręcznego lub za pomocą wyrzutnika karabinowego. Definicja ta obejmuje granaty ćwiczebne, ręczne lub karabinowe.

0319Zapłonniki rurkowe1.3 GZapłonniki rurkowe

Wyroby składające się ze spłonki zapalającej i ładunku wspomagającego z materiału wybuchowego deflagrującego, takiego jak proch czarny, stosowane do zapalania ładunku napędzającego w gilzach, np. do dział.

0320Zapłonniki rurkowe1.4 GPatrz nr UN 0319
0333Ognie sztuczne1.1 GOgnie sztuczne

Wyroby pirotechniczne przeznaczone do celów rozrywkowych.

0334Ognie sztuczne1.2 GPatrz nr UN 0333
0335Ognie sztuczne1.3 GPatrz nr UN 0333
0336Ognie sztuczne1.4 GPatrz nr UN 0333
0362Amunicja ćwiczebna1.4 GAmunicja ćwiczebna

Amunicja bez głównego ładunku wybuchającego, zawierająca ładunek rozrywający lub ładunek miotający. Zwykle zawiera również zapalnik i ładunek napędzający.

0363Amunicja doświadczalna1.4 GAmunicja doświadczalna

Amunicja zawierająca materiały pirotechniczne stosowana do sprawdzania efektywności i siły rażenia nowej amunicji lub nowych składników lub zespołów broni.

0372Granaty ćwiczebne, ręczne lub karabinowe1.2 GPatrz nr UN 0318
0373Urządzenia sygnalizacyjne ręczne1.4 SPatrz nr UN 0191
0403Flary powietrzne1.4 GPatrz nr UN 0092
0418Flary naziemne1.2 GPatrz nr UN 0092
0419Flary naziemne1.1 GPatrz nr UN 0092
0420Flary powietrzne1.1 GPatrz nr UN 0092
0421Flary powietrzne1.2 GPatrz nr UN 0092
0424Pociski obojętne ze smugaczem1.3 GPociski

Wyroby, takie jak pocisk lub nabój wystrzeliwane z działa lub innej broni artyleryjskiej, karabinu lub innej broni małokalibrowej. Mogą być obojętne ze smugaczem lub bez niego lub mogą zawierać ładunek rozrywający, ładunek miotający lub ładunek wybuchający. Definicja ta obejmuje: pociski obojętne ze smugaczem, pociski z ładunkiem rozrywającym lub ładunkiem miotającym, pociski z ładunkiem wybuchającym.

0425Pociski obojętne ze smugaczem1.4 GPatrz nr UN 0424
0428Przedmioty pirotechniczne do celów technicznych1.1 GWyroby pirotechniczne do celów technicznych

Wyroby zawierające materiały pirotechniczne, przeznaczone do celów technicznych, takich jak wytwarzanie ciepła, wytwarzanie gazu, efekty teatralne itp. Definicja ta nie obejmuje następujących wyrobów: wszystkie rodzaje amunicji, naboje sygnałowe, naboje trałowe z materiałem wybuchowym, ognie sztuczne, flary naziemne, flary powietrzne, urządzenia rozłączające z materiałem wybuchowym, nity wybuchowe, urządzenia sygnalizacyjne ręczne, sygnały alarmowe okrętowe, petardy kolejowe, sygnały dymne. Są one wymienione oddzielnie.

0429Przedmioty pirotechniczne do celów technicznych1.2 GPatrz nr UN 0428
0430Przedmioty pirotechniczne do celów technicznych1.3 GPatrz nr UN 0428
0431Przedmioty pirotechniczne do celów technicznych1.4 GPatrz nr UN 0428
0434Pociski z ładunkiem rozrywającym lub miotającym1.2 GPociski

Wyroby, takie jak pocisk lub nabój wystrzeliwane z działa lub innej broni artyleryjskiej, karabinu lub innej broni małokalibrowej. Mogą być obojętne ze smugaczem lub bez niego lub mogą zawierać ładunek rozrywający, ładunek miotający lub ładunek wybuchający. Definicja ta obejmuje: pociski obojętne ze smugaczem, pociski z ładunkiem rozrywającym lub ładunkiem miotającym, pociski z ładunkiem wybuchającym.

0435Pociski z ładunkiem rozrywającym lub miotającym1.4 GPatrz nr UN 0434
0452Granaty ćwiczebne, ręczne lub karabinowe1.4 GPatrz nr UN 0372
0487Sygnały dymne1.3 GPatrz nr UN 0194
0488Amunicja ćwiczebna1.3 GAmunicja ćwiczebna

Amunicja bez głównego ładunku wybuchającego, zawierająca ładunek rozrywający lub ładunek miotający. Zwykle zawiera również zapalnik i ładunek napędzający. Definicja ta nie obejmuje granatów ćwiczebnych. Są one wymienione oddzielnie.

0492Petardy kolejowe1.3 GPatrz nr UN 0194
0493Petardy kolejowe1.4 GPatrz nr UN 0194
0503Pirotechniczne nadmuchiwacze poduszek powietrznych lub pirotechniczne moduły poduszek powietrznych lub pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa1.4 G
Nr UNNazwa i opisKod klasyfikacyjnyGlosariusz (jedynie dla informacji)
1234
Grupa

zgodności

S

0110Granaty ćwiczebne, ręczne lub karabinowe1.4 SPatrz nr UN 0318
0193Petardy kolejowe1.4 SPatrz nr UN 0194
0337Ognie sztuczne1.4 SPatrz nr UN 0334
0345Pociski obojętne ze smugaczem1.4 SPociski

Wyroby, takie jak pocisk lub nabój wystrzeliwane z działa lub innej broni artyleryjskiej, karabinu lub innej broni małokalibrowej. Mogą być obojętne ze smugaczem lub bez niego lub mogą zawierać ładunek rozrywający, ładunek miotający lub ładunek wybuchający.

0376Zapłonniki rurkowe1.4 SPatrz nr UN 0319
0404Flary powietrzne1.4 SPatrz nr UN 0092
0405Naboje sygnałowe1.4 SNaboje sygnałowe

Wyroby przeznaczone do wystrzeliwania kolorowych sygnałów świetlnych lub innych sygnałów z pistoletów itp.

0432Przedmioty pirotechniczne do celów technicznych1.4 S

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NUMERY ROZPOZNAWCZE UN I NAZWY WYROBÓW, KTÓRE DLA POTRZEB OBROTU I ICH KONTROLI IDENTYFIKUJE SIĘ JAKO WYROBY PIROTECHNICZNE LUB MATERIAŁY WYBUCHOWE

Nr UNNazwa i opisKod klasyfikacyjnyGlosariusz (jedynie dla informacji)
1234
Grupa

zgodności

G

0121Zapłonniki1.1 GZapłonniki

Wyroby zawierające jeden lub kilka materiałów wybuchowych stosowane do inicjowania deflagracji w łańcuchu wybuchowym. Mogą być aktywowane chemicznie, elektrycznie lub mechanicznie.

0314Zapłonniki1.2 GPatrz nr UN 0121
0315Zapłonniki1.3 GPatrz nr UN 0121
0316Spłonki, zapalające1.3 G
0317Spłonki, zapalające1.4 G
0325Zapłonniki1.4 GPatrz nr UN 0121
0353Wyroby wybuchowe ino (inaczej nieokreślone)1.4 G
0454Zapłonniki1.4 SPatrz nr UN 0121
Grupa

zgodności

S

0131Zapalacze lontowe1.4 SZapalacze lontowe

Wyroby o różnej konstrukcji działające wskutek tarcia, uderzenia lub impulsu elektrycznego, stosowane do zapalania lontu bezpiecznego.

0349Wyroby wybuchowe ino (inaczej nieokreślone)1.4 S
0368Spłonki, zapalające1.4 S