Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2347 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711 i 1507) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego;
2) jednostkach - należy przez to rozumieć Centrum Doradztwa oraz ośrodki wojewódzkie;
3) planie finansowym - należy przez to rozumieć roczny plan finansowy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1a ustawy, sporządzany z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
§  2. 
1.  Jednostki prowadzą gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych opracowywanych, opiniowanych, zatwierdzanych oraz zmienianych w trybie przepisów ustawy.
2.  Plan finansowy jest ustalany na okres roku kalendarzowego.
§  3.  Projekt planu finansowego na następny rok jest opracowywany z uwzględnieniem wysokości dotacji zaplanowanych w projekcie ustawy budżetowej na dany rok.
§  4.  Plany finansowe jednostek składają się z:
1) części tabelarycznej, sporządzonej zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) części opisowej, zawierającej szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów i kosztów jednostki, w szczególności uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji celowej.
§  5.  (uchylony).
§  6. 
1.  Jednostki tworzą fundusz statutowy.
2.  Fundusz statutowy tworzy się z równowartości składników majątku nabytych w trybie ustawy, stanowiących wyposażenie jednostek w dniu rozpoczęcia przez nie działalności, po uwzględnieniu należności i zobowiązań przejętych zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy.
3.  Zysk netto jednostek przeznacza się na fundusz statutowy.
4.  Stratę netto jednostek pokrywa się z funduszu statutowego.
5.  Fundusz statutowy zwiększa się o fundusz rezerwowy utworzony na podstawie dotychczasowych przepisów według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
§  7. 
1.  Wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki dokonuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
2.  Koszty postępowania o zamówienie publiczne związane z wyborem firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego ponoszą jednostki.
3.  Jednostki przedkładają roczne sprawozdania finansowe do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
§  8. 
1.  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządza się w układzie określonym w § 4 i przedkłada się do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi.
2.  Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jednostki przesyłają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 10 maja roku następującego po roku, który obejmuje sprawozdanie.
§  9.  Przepisy § 4 i 5 mają zastosowanie po raz pierwszy do sporządzania i wykonywania planu finansowego na 2011 r.
§  10.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1149).
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

ZAŁĄCZNIK (uchylony).

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92)