§ 4. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów. - Dz.U.2001.90.1013 - OpenLEX

§ 4. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1013

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
§  4.
1.
Księga, o której mowa w § 1 pkt 2, zawiera:
1)
numer ewidencyjny,
2) 16
nazwisko i imię (imiona) osoby lub osób pochowanych w grobie,
3)
datę pochowania,
4) 17
rodzaj grobu (ziemny lub murowany),
5)
miejsce pochowania,
6)
adnotację o wpisie nagrobka do rejestru zabytków,
7) 18
adnotacje o wniesionych zastrzeżeniach i opłatach, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
2. 19
Księga grobów prowadzona jest dla wszystkich grobów, a dane, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich zmarłych osób pochowanych w danym grobie, których tożsamość została ustalona.
3. 20
W przypadku dziecka martwo urodzonego, którego dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zostały uzupełnione, wpisuje się imiona i nazwiska rodziców.
16 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
17 § 4 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
18 § 4 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
19 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
20 § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.