§ 3. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów. - Dz.U.2001.90.1013 - OpenLEX

§ 3. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1013

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
§  3. 6
 
1.
Księga osób pochowanych na cmentarzu zawiera następujące dane dotyczące osób pochowanych na cmentarzu:
1) 7
nazwisko i imię (imiona),
2)
nazwisko rodowe,
3)
stan cywilny,
4)
datę i miejsce urodzenia,
5)
datę i miejsce zgonu,
6)
informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej,
7)
imiona i nazwiska rodziców,
8)
datę pochowania,
9)
miejsce pochowania,
10)
w przypadku ekshumacji i przeniesienia do innego grobu na tym samym cmentarzu - datę i miejsce ponownego pochowania, a w przypadku ekshumacji poprzedzającej pochowanie na innym cmentarzu - datę ekshumacji oraz nazwę i adres cmentarza, na którym ma nastąpić ponowne pochowanie,
11)
numer ewidencyjny,
12)
rodzaj grobu,
13) 8
(uchylony),
14) 9
oznaczenie aktu stanu cywilnego i datę rejestracji zgonu w rejestrze stanu cywilnego oraz nazwę urzędu, który zgon zarejestrował lub numer, datę i wystawcę innego dokumentu, z którego pochodzą dane dotyczące osoby pochowanej,
15) 10
informację o zgłoszeniu zgonu i datę zgłoszenia, jeżeli w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia.
1a. 11
W przypadku dziecka martwo urodzonego w księdze, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 7-12 i 14.
1b. 12
W przypadku osób o nieustalonej tożsamości w księdze, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się dane, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6, 8-12, 14 i 15.
2. 13
Księga, o której mowa w ust. 1, zawiera również:
1)
imiona i nazwiska - w odniesieniu do osób uprawnionych do pochowania zwłok,
2)
oznaczenie organu lub innego podmiotu - w odniesieniu do obowiązanych lub uprawnionych do pochowania zwłok.
3. 14
Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, 14 i 15, wpisywane są na podstawie karty zgonu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do pochowania zwłok.
3a. 15
Na wniosek osoby, organu lub innego podmiotu uprawnionych lub obowiązanych do pochowania zwłok księga, o której mowa w ust. 1, podlega uzupełnieniu:
1)
w przypadku dziecka martwo urodzonego, po okazaniu odpisu aktu urodzenia, o dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 14, a jeżeli akt urodzenia nie został sporządzony, dane o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uzupełnia się na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców,
2)
w przypadku osoby o nieustalonej tożsamości, na podstawie przedłożonego odpisu aktu zgonu, o dane, o których mowa w ust. 1 pkt 14,
3)
w przypadku niezidentyfikowanych zwłok, których tożsamość została następnie ustalona, na podstawie okazanego odpisu aktu zgonu, o dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 7 i 14.
4.
Jeżeli księga, o której mowa w § 1 pkt 1, prowadzona jest w układzie rocznikowym, jej zamknięcia dokonuje się z chwilą wpisu ostatniej osoby pochowanej na cmentarzu w danym roku kalendarzowym.
6 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 13 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
9 § 3 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
10 § 3 ust. 1 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
11 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
12 § 3 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
13 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
14 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
15 § 3 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.