§ 15. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów. - Dz.U.2001.90.1013 - OpenLEX

§ 15. - Sposób prowadzenia ewidencji grobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.90.1013

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
§  15. 31
 
1.
Prowadzenie księgi cmentarnej w systemie informatycznym odbywa się w układzie rocznikowym.
2. 32
Do ksiąg cmentarnych prowadzonych w systemie informatycznym przepisy § 9 ust. 1, § 11 i § 14 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.
Wydruk komputerowy wszystkich danych zawartych w księdze cmentarnej albo kopię tych danych, sporządzoną na elektronicznym nośniku informacji, sporządza się na ostatni dzień roboczy każdego roku kalendarzowego.
4.
Dane zgromadzone w systemie informatycznym podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
5.
Systemy informatyczne służące do prowadzenia ksiąg cmentarnych powinny podlegać zabezpieczeniom sprzętowym i programowym uniemożliwiającym przetwarzanie danych w księgach cmentarnych przez osoby nieuprawnione.
31 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 21 lipca 2003 r. (Dz.U.03.141.1370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 sierpnia 2003 r.
32 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2257) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.