Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.116.1098

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników zatrudnionych na morskich statkach handlowych

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ewidencja czasu pracy, pracy w nocy oraz wypoczynku pracowników statków morskich, zwana dalej "ewidencją", jest prowadzona na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.
2. Ewidencję prowadzi kapitan statku lub upoważniona przez niego osoba.
3. Ewidencja jest przechowywana w siedzibie armatora przez okres trzech lat od dnia zakończenia podróży morskiej.
§  2.
1. Zapisy w ewidencji są dokonywane na bieżąco, w języku polskim i angielskim, w sposób czytelny, drukowanymi literami, bez skreśleń.
2. Pomyłki prostuje się przez skreślenie błędnego zapisu w sposób pozwalający na odczytanie pierwotnego zapisu, wpisanie prawidłowego wyrazu i potwierdza parafą osoby, która je wprowadziła.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2060.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Ewidencja czasu pracy, pracy w nocy i wypoczynku pracownika