Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.197.1311

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej 2

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
§  1.  3  Akta osobowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwane dalej "aktami", składają się z części A, B i C.
§  2.  W części A akt gromadzi się dokumentację związaną z ubieganiem się o przyjęcie do służby, w szczególności:
1) kwestionariusz osobowy;
2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
3) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
4) orzeczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku.
§  3.  W części B akt gromadzi się dokumentację dotyczącą nawiązania stosunku służbowego oraz jego przebiegu, w szczególności:
1) 4  dokument potwierdzający złożenie ślubowania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej , zwanego dalej "funkcjonariuszem";
2) akt mianowania do służby, dokument mianowania na stopień służbowy oraz dokumenty określające stanowisko służbowe, uposażenie i miejsce pełnienia służby;
3) 5  (uchylony);
4) dokumenty potwierdzające przyznanie dodatków do uposażenia zasadniczego;
5) dokumenty potwierdzające zakres zadań realizowanych przez funkcjonariusza;
6) dokumenty potwierdzające przebieg służby przygotowawczej;
7) dokumenty potwierdzające złożenie egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego lub dokumenty potwierdzające zwolnienie funkcjonariusza z obowiązku złożenia takich egzaminów;
8) 6  opinie służbowe i oceny okresowe wraz ze złożonymi od nich środkami odwoławczymi oraz rozstrzygnięciami podjętymi przez kierownika jednostki organizacyjnej, w rozumieniu art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379 i 708), zwanego dalej "kierownikiem jednostki organizacyjnej";
9) 7  dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia specjalistycznego oraz złożenie egzaminu uprawniającego do przeniesienia do wyższego korpusu w Służbie Celno-Skarbowej;
10) dokumenty dotyczące powierzenia funkcjonariuszowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się;
11) dokumenty związane z podnoszeniem przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych;
12) dokumenty potwierdzające zmianę warunków pełnienia służby przez funkcjonariusza;
13) dokumenty potwierdzające przyznanie funkcjonariuszowi wyróżnień, wraz z wnioskami przełożonego o ich przyznanie;
14) dokumenty dotyczące udzielenia funkcjonariuszowi urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, wychowawczego, zdrowotnego, bezpłatnego oraz okolicznościowego;
15) orzeczenia lekarskie i orzeczenia komisji lekarskich;
16) roczne karty ewidencji czasu służby;
17) informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
18) dokument potwierdzający złożenie przez funkcjonariusza przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy celnej;
19) 8  dokument potwierdzający zapoznanie funkcjonariusza przyjmowanego do służby w Służbie Celno-Skarbowej z podstawowymi aktami prawa wewnętrznego regulującymi przebieg i organizację służby oraz z prawami i obowiązkami funkcjonariuszy;
20) dokumenty potwierdzające upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oraz potwierdzające przeszkolenie w zakresie informacji niejawnych;
21) zaświadczenia o ukończeniu przez funkcjonariusza szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz informacja o zapoznaniu funkcjonariusza z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpiecznego wykonywania czynności służbowych;
22) 9  dokumenty dotyczące udzielenia funkcjonariuszowi zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego, a w przypadku zajęcia zarobkowego, które nie wymaga zgody kierownika jednostki organizacyjnej, dokumenty potwierdzające, że funkcjonariusz poinformował kierownika urzędu przed podjęciem tego zajęcia;
23) dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień do nagród jubileuszowych, odpraw rentowych albo emerytalnych oraz odprawy pośmiertnej;
24) wyroki i postanowienia sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariusza;
25) opinie i uchwały organów związku zawodowego wydane w indywidualnych sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariusza;
26) dokumenty dotyczące przekształcenia stosunku służbowego funkcjonariusza w stosunek pracy w służbie cywilnej;
27) dokumenty związane z ustalaniem uprawnień do emerytury albo renty;
28) dokumenty dotyczące stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
§  4.  W części C akt gromadzi się dokumentację związaną z postępowaniem dyscyplinarnym oraz ustaniem stosunku służbowego, w szczególności:
1) odpis orzeczenia kary dyscyplinarnej;
2) dokumenty stanowiące podstawę zwolnienia ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego;
3) dokument potwierdzający zwolnienie ze służby albo wygaśnięcie stosunku służbowego;
4) kopię wydanego funkcjonariuszowi świadectwa służby.
§  5.  Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części akt powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów.
§  6. 
1.  W aktach przechowuje się odpisy lub kopie dokumentów składanych przez funkcjonariusza.
2.  10  Kierownik jednostki organizacyjnej może żądać od funkcjonariusza oryginałów dokumentów wyłącznie do wglądu lub w celu sporządzenia ich odpisów lub kopii.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2010 r. 11
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
3 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
4 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
5 § 3 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
6 § 3 pkt 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
7 § 3 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
8 § 3 pkt 19 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
9 § 3 pkt 22 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
10 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.742) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 kwietnia 2017 r.
11 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariuszy celnych w aktach osobowych oraz wzoru legitymacji służbowej (Dz. U. Nr 41, poz. 478), które w części dotyczącej szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariuszy celnych traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).